Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - HE laiksi rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta

HE laiksi rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/11210/2020

Svarstiden gick ut: 10.8.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia.  Esityksen mukaan laittoman uhkauksen syyteoikeutta koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi niin, että teko olisi virallisen syytteen alainen, jos laiton uhkaus kohdistuisi henkilöön hänen työtehtävänsä vuoksi eikä rikoksentekijä kuulu työpaikan henkilöstöön. Syyttäjä saisi nostaa syytteen laittomasta uhkauksesta myös, jos teko on kohdistunut henkilöön hänen julkisen luottamustehtävänsä vuoksi.

Esitys on valmisteltu virkatyönä oikeusministeriössä.
Bakgrund

Sisäministeriön, oikeusministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä esitti 8.5.2019 luovuttamassaan mietinnössä (Sanat ovat tekoja. Vihapuheen ja nettikiusaamisen vastaisten tekojen tehostaminen. Sisäinen turvallisuus. Sisäministeriön julkaisuja 2019:23), että oikeusministeriö arvioi, pitääkö sananvapauteen liittyvät viharikokset säätää virallisen syytteen alaisiksi ainakin niissä tilanteissa, joissa henkilö joutuu vihapuheen kohteeksi virkatoimiensa, työtehtäviensä tai luottamustehtäviensä hoitamisen vuoksi. Tällöin niiden eteenpäin vieminen rikosprosessissa ei edellyttäisi asianomistajan rangaistusvaatimusta.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman Osallistava ja osallistuva Suomi mukaan hallituskauden aikana toteutetaan poikkihallinnollisesti toimenpiteitä, joilla puututaan nykyistä vahvemmin järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen, joka uhkaa sananvapautta, viranomaistoimintaa, tutkimusta ja tiedonvälitystä. Hallitusohjelman mukaan turvataan edellä mainittujen rikosten torjuntaan ja selvittämiseen riittävät resurssit sekä osaaminen ja edistetään syrjintä- ja viharikostilanteen systemaattista seurantaa kansallisesti ja kansainvälisesti. Käsillä oleva hallituksen esitys on osa hallitusohjelmassa mainittuja toimia.

Käräjäoikeuksien laamannit tekivät 19.12.2018 oikeusministeriölle lainsäädäntöesityksen lainkäyttöhenkilöstön rikosoikeudellisesta suojasta vihamielistä mediavaikuttamista vastaan. Poliisihallitus, valtakunnansyyttäjänvirasto ja käräjäoikeuksien laamannit ovat tehneet oikeusministeriölle 17.6.2019 esityksen lainsäädännöllisistä muutostarpeista viranomaisten maalittamiseen puuttumiseksi.

Målsättningar

Esityksen tavoitteena on tehostaa työ- tai julkisen luottamustehtävän vuoksi henkilöön kohdistetun laittoman uhkauksen saattamista syytteeseen. Työtehtävä tai julkinen luottamustoimi on voitava suorittaa ilman asiatonta häirintää tai pelkotiloja aiheuttavaa väkivallalla tai muulla rikoksella uhkaamista. Tämä koskee kattavasti työ- ja virkatehtäviä kuten erilaisia palvelu- ja asiakaskohtaamisia työalasta riippumatta sekä julkisia luottamustehtäviä.

Esitys on myös osa hallitusohjelman tavoitetta puuttua nykyistä vahvemmin järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen, joka uhkaa sananvapautta, viranomaistoimintaa, tutkimusta ja tiedonvälitystä. Viranomaisten ja poliittisten päättäjiien toimiin kohdistuva keskustelu ja arvostelu on olennainen osa sanan- ja mielipiteenvapautta. Julkinen keskusteluilmapiiri on kuitenkin erityisesti sosiaalisessa mediassa koventunut. Tavoitteena on perusoikeuksia kunnioittaen osaltaan vähentää ja puuttua julkisessa keskustelussa ja erityisesti sosiaalisessa mediassa esiintyviin laittoman uhkauksen kaltaisiin ääri-ilmiöihin.

Liitteet:

HE-luonnos.docx - HE-luonnos

Ruotsinkielinen pääasiallinen sisältö ja säädösehdotus.docx - Ruotsinkielinen pääasiallinen sisältö ja säädösehdotus

Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään 10.8.2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Oikeusministeriö ei maksa palkkiota pyydetyistä ja annetuista lausunnoista.
Valmistelijat
Lainsäädäntöneuvos Lena Andersson, lena.andersson@om.fi, puh. 050 3746297.
Sändlista:
Auktorisoidut Lakimiehet ry    
Dosentti Riitta Ollila, Jyväskylän yliopisto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)    
Etelä-Suomen syyttäjäalue    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin poliisilaitos    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen syyttäjäalue    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Julkisen sanan neuvosto    
Julkiset Oikeusavustajat ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL)    
Kaakkois-Suomen poliisilaitos    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Keskusrikospoliisi    
Korkein oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Länsi-Suomen syyttäjäalue    
Medialiitto ry    
Miesjärjestöjen keskusliitto ry    
Naisjärjestöt yhteistyössä ry    
Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry    
Oikeustoimittajat ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
OTT, yliopistonlehtori Tatu Hyttinen, Turun yliopisto    
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry    
Poliisihallitus    
Professori Kimmo Nuotio, Helsingin yliopisto    
Professori Päivi Korpisaari, Helsingin yliopisto    
Professori Sakari Melander, Helsingin yliopisto    
Päätoimittajien yhdistys ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattijärjestöjen keskusjärjestö (SAK)    
Suomen Asianajajaliitto ry    
Suomen Journalistiliitto    
Suomen kuntaliitto ry    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen poliisijärjestöjen liitto ry    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tieteentekijöiden liitto ry    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hovioikeus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtakunnansyyttäjäntoimisto    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Asiasanat

rikosoikeus

laiton uhkaus

syyteoikeus