Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regerings proposition med förslag om ändring av lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/12646/2020

Svarstiden gick ut: 20.8.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto

Työ ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu hallituksen esitys laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esitys on valmisteltu osana työ- ja elinkeinoministeriön, ulkoministeriön, sisäministeriön, sosiaali- ja terveyysministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistä ulkomaalaislainsäädännön ja lupamenettelyjen kehittämishanketta sen alatyöryhmässä kolme, eli ulkomaalaisia opiskelijoita ja tutkijoita koskevien säännösten uudistamisen alatyöryhmässä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.2.2022.
 

Tausta
Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että opiskelijoille myönnettäisiin oleskelulupa koko tutkinnon suorittamisen ajaksi, korkeakouluopiskelijoiden lupatyyppi muutettaisiin tilapäisestä jatkuvaksi, työnhakulupaa pidennettäisiin, säädettäisiin kansallisesta opiskelijan luvasta, harjoittelua ja tutkimustoimintaa koskevat lupaperusteet keskitettäisiin samaan lakiin ja työnteko-oikeus sääntelyä uudistettaisiin ja täsmennettäisiin.
 
Tavoitteet
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman tavoitteiden mukaan kolmansien maiden kansalaisten tutkijoiden, Suomessa opiskelevien ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden sekä heidän perheidensä maahan jäämistä helpotetaan uudistamalla lupakäytäntöjä, sujuvoittamalla oleskelulupaprosesseja sekä vahvistamalla korkeakoulujen ja työelämän vuorovaikutusta. Lisäksi hallitusohjelman mukaan opiskelijoille tulisi myöntää oleskelulupa koko tutkinnon suorittamisen ajaksi ja valmistumisen jälkeistä lupaa pidennettäisiin kahteen vuoteen.
 
Linkit

https://tem.fi/hankesivu?tunnus=TEM008:00/2020 - Linkki hankkeen tietoihin ministeriön verkkosivuilla

https://tem.fi/sv/projekt?tunnus=TEM008:00/2020 - Länk till projektets uppgifter på ministeriets webbplats

Liitteet:

Tutkijat-opiskelijat HE-luonnos 240621.pdf - HE-luonnos

Propositionens huvudsakliga innehåll och paragraferna.pdf - Utkast till regeringens proposition – huvudsakliga innehåll och paragraferna

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 20.8.2021.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. 

Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja esityksestä antavat hallitussihteeri Jarmo Tiukkanen (7.7.–30.7.2021) ja erityisasiantuntija Ariann Grandell (26.7.2021–).

Edellä mainittujen sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@tem.fi.
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin    
Ahvenanmaan maakunnan hallitus – Ålands landskapsregering    
AIESEC Suomi    
AKAVA ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Centria ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
ELSA Finland    
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue    
Fulbright Finland -säätiö – Fulbright Finland Foundation    
Geologian tutkimuskeskus GTK    
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin poliisilaitos    
Helsingin yliopisto    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Högskolan på Åland    
Ilmatieteen laitos    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kaledonistit    
Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry    
Kansaneläkelaitos KELA    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuntatyönantajat KT    
Lab-ammattikorkeakoulu    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Luonnonvarakeskus LUKE    
Maahanmuuttovirasto Migri    
Maailmanvaihto – ICYE Finland    
Maanmittauslaitos MML    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Nuorten Tiedeakatemia    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Oulun Ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
Pakolaisneuvonta ry    
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Professoriliitto ry    
Ruokavirasto    
SAMOK – Suomen opiskelijakuntien liitto    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Sisäministeriö    
Sivistystyönantajat Sivista ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK ry    
Suomen AFS    
Suomen Akatemia    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lukiolaisten liitto SLL ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry SLL    
Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Suomen yrittäjät    
Svenska handelshögskolan    
Säteilyturvakeskus STUK    
Taideyliopisto    
Tampereen yliopisto    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Tieteentekijöiden liitto    
Turun ammattikorkeakoulu TAMK    
Turun hallinto-oikeus    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto    
Työterveyslaitos TTL    
Ulkoministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti UPI    
Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan yliopisto    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Asiasanat

maahanmuutto

oleskeluluvat

opiskelijat

tutkijat