Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utredning om behovet av att förnya finansieringssystemet för grundläggande konstundervisning i syfte att trygga tillgången till undervisningen och för att förtydliga och uppdatera finansieringssystemet

Utredning om behovet av att förnya finansieringssystemet för grundläggande konstundervisning i syfte att trygga tillgången till undervisningen och för att förtydliga och uppdatera finansieringssystemet

Diarienummer för begäran om utlåtande: 9/040/2019

Svarstiden gick ut: 30.8.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Undervisnings- och kulturministeriet begär utlåtanden om en utredning som gäller behoven av att förnya finansieringssystemet för grundläggande konstundervisning i syfte att trygga tillgången till undervisningen och för att förtydliga och uppdatera finansieringssystemet.
Bakgrund
 
Den 31 januari 2019 tillsatte undervisnings- och kulturministeriet professor Anniina Suominen som utredare med uppgift att bilda en helhetsuppfattning om behovet av att förnya finansieringssystemet för grundläggande konstundervisning i syfte att trygga tillgången till undervisningen och för att förtydliga och uppdatera finansieringssystemet. I uppdraget ingick att föreslå ändringar i lagstiftningen och andra reformerande och fortsatta åtgärder för att förbättra finansieringssystemets funktion och flexibilitet.

Utredningen gjordes i två delar så att den första delen lämnades till undervisnings - och kulturministeriet den 31 mars 2019 och den slutgiltiga utredningen den 31 maj 2019. Den 10 juni 2019 offentliggjordes utredningen och det ordnades en presentation av de centrala förslagen i den.

I del I av utredningen skulle utredaren granska eventuella behov av att förnya statsandelssystemet som gäller undervisningstimmar i den grundläggande konstundervisningen och framföra åtgärdsförslag i synnerhet gällande följande områden: finansieringens förutsebarhet, strukturell förnyelse och främjande av tillgången. I del II skulle utredaren granska hela finansieringssystemet för den grundläggande konstundervisningen, inkl. statsunderstöd, samt framföra åtgärdsförslag och eventuella observationer samt eventuella andra ärenden som framkommit i samband med utredningen.

I samband med arbetet skulle utredaren beakta redogörelser som redan gjorts i ärendet samt vara i kontakt med bland annat Taiteen perusopetusliitto, Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto, Suomen Musiikkioppilaitosten liitto, Suomen sanataideopetuksen seura, Suomen tanssioppilaitosten liitto (STOPP ry), Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito, Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto, Musiikkioppilaitosyhdistys MOY ry samt myndigheter på olika förvaltningsområden.
Länkar:

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161668/27_19_Taiteen_perusopetus_OK.pdf - Utredning om behovet av att förnya finansieringssystemet för grundläggande konstundervisning i syfte att trygga tillgången till undervisningen och för att förtydliga och uppdatera finansieringssystemet (i finska)

Tidtabell
Vi ber er sända utlåtandena senast 30.8.2019.
.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber remissinstanserna ta ställning separat till varje förslag som utredaren framfört. I sista punkten kan man därtill framföra sådana observationer om utredningen som inte direkt anknyter till något visst förslag,

Vi ber er lämna in utlåtandet genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller per post och det behöver inte undertecknas. Om remissinstansen har skrivit utlåtandet på ett separat dokument (t.ex. för att det ska kunna godkännas internt inom organisationen), behöver dokumentet inte bifogas till utlåtandet utan det räcker med att svara på blanketten som ingår i begäran om utlåtande.

För att kunna lämna in ett utlåtande i tjänsten utlåtande.fi måste remissinstansen registrera sig och logga in i tjänsten. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på adressen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.
Utlåtandena är offentliga och de publiceras i webbtjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ylitarkastaja Hanna Koskimies (hanna.koskimies@minedu.fi, p.0295 330048)
Hallitusneuvos Joni Hiitola (joni.hiitola@minedu.fi, p. 0295 330108)
 
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Esittävien taiteiden oppilaitosten liitto    
Kansalaisopistojen liitto KoL    
Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore    
Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry    
Lapin yliopisto    
Lastenkulttuurikeskusten liitto    
Musiikkioppilaitosyhdistys MOY ry    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Suomen kuntaliitto    
Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto    
Suomen musiikkioppilaitosten liitto    
Suomen sanataideopetuksen seura    
Suomen tanssioppilaitosten liitto    
Taideyliopisto    
Taiteen perusopetusliitto TPO ry    
Ämnesord

konstfostran, utbildningssystem, finansieringssystem, statsandelssystem