Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lapsenhuoltolakiin liittyvien asetusten muutokset

Lapsenhuoltolakiin liittyvien asetusten muutokset

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/23100/2022

Svarstiden gick ut: 28.11.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Oikeusministeriössä on valmisteltu luonnokset, jotka koskevat lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annettuun lakiin (361/1983) liittyvien asetusten (556/1994 ja 343/2014) muutoksia.

Ensinnäkin ehdotetaan annettavaksi valtioneuvoston asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Asetuksen sisältö vastaisi nykyisin voimassa olevaa asetusta, mutta säännöksiin tehtäisiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta sekä hyvinvointialueiden perustamisesta johtuvat tarpeelliset muutokset.

Toiseksi ehdotetaan muutettavaksi kunnalle maksettavasta korvauksesta asiantuntija-avustajan käyttämisestä huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa ja lapsen kuulemisessa tuomioistuimessa annettua valtioneuvoston asetusta niin, että asetukseen tehdään hyvinvointialueiden perustamisesta johtuvat teknisluonteiset muutokset. 
Linkit
Liitteet:

VNA luonnos fi.pdf - Valtioneuvoston asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta

VNA luonnos sv.pdf - Statsrådets förordning om vårdnad om barn och umgängesrätt

VN muutosasetusluonnos fi.pdf - Valtioneuvoston asetus kunnalle maksettavasta korvauksesta asiantuntija-avustajan käyttämisestä huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa ja lapsen kuulemisessa tuomioistuimessa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

VN muutosasetusluonnos sv.pdf - Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning till kommunen för sakkunnigbiträden som anlitas vid medling i vårdnadstvister i domstol och vid hörande av barn i domstol

Muistio 26.10.2022 Lapsenhuoltolakiin liittyvät asetukset.pdf - Perustelumuistio

Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään maanantaina 28.11.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevista asetusluonnoksista ja niitä koskevasta perustelumuistiosta.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Huom.! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, puh. 02951 50260, sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.
Sändlista:
Digi- ja väestötietovirasto    
Espoon kaupunki / Sosiaali- ja terveystoimi    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin kaupunki / Sosiaali- ja terveystoimiala    
Helsingin käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Oulun kaupunki / Sosiaali- ja perhepalvelut    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Tuomioistuinvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki / Sosiaali- ja terveyspalvelut    
Asiasanat

perheoikeus

lapsen oikeudet

siviilioikeus