Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om arbetsgruppens betänkande om lagstiftning om ett positivt kreditupplysningsregister

Begäran om utlåtande om arbetsgruppens betänkande om lagstiftning om ett positivt kreditupplysningsregister

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/3063/2020

Svarstiden gick ut: 10.5.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Justitieministeriet önskar ert utlåtande om arbetsgruppens betänkande om lagstiftning om ett positivt kreditupplysningsregister.

Bakgrund

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin innehåller flera åtgärder som syftar till att förebygga överskuldsättning. Enligt regeringsprogrammet ska ett positivt kreditupplysningsregister införas i Finland. I flera utredningar har det ansetts att ett positivt kreditupplysningsregister skulle vara ett viktigt sätt att förebygga överskuldsättning.

En ministerarbetsgrupp under ledning av justitieminister Anna-Maja Henriksson fattade den 24 oktober 2019 ett beslut om att börja bereda bestämmelser om inrättandet av ett positivt kreditupplysningsregister utgående från att registret upprätthålls av det allmänna (en myndighet).

Justitieministeriet tillsatte i mars 2020 arbetsgrupper för att bereda ett positivt kreditupplysningsregister och den lagstiftning som ett sådant register förutsätter (projektkod OM022:00/2020). Underarbetsgruppen med ansvar för beredningen av lagstiftningen hade till uppgift att bereda ett förslag till lagstiftning om ett positivt kreditupplysningsregister. Förslaget skulle utarbetas i form av en regeringsproposition.

Målsättningar

Arbetsgruppen föreslår att det stiftas en ny lag om ett positivt kreditupplysningsregister. Dessutom föreslås det att konsumentskyddslagen och vissa andra lagar ändras.

Syftet med ett positivt kreditupplysningsregister är att motverka överskuldsättning genom att skapa ett bättre kunskapsunderlag för såväl enskild kreditgivning som uppföljning och övervakning av den finansiella stabiliteten och kreditmarknaden. Syftet är också att allmänheten ska få samlad, uppdaterad information om sina egna krediter från ett ställe. Detta kan främja hushållens medvetenhet om sin ekonomiska situation.

Avsikten är att ett positivt kreditupplysningsregister ska kunna börja användas våren 2024.

Länkar:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-861-5 - Positiivista luottotietorekisteriä koskeva lainsäädäntö Työryhmän mietintö

Bilagor:

PLTR mietintö.pdf - Positiivista luottotietorekisteriä koskeva lainsäädäntö Työryhmän mietintö

Tidtabell

Utlåtanden tas emot via webbtjänsten utlåtande.fi under remisstiden som pågår 29.3–10.5.2021. Remisstiden kan inte förlängas på grund av projektets tidsplan.

Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande via webbtjänsten www.utlåtande.fi Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. Också instanser som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande till ministeriet.

För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagande av tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi och på projektets webbplats.

Vi önskar att ni fäster uppmärksamhet vid konsekvensanalysen och vid behov ger era synpunkter på vilka konsekvenser förslaget har.
 
Beredare
Mer information ges av Tanja Jaatinen, lagstiftningsråd, +358 2951 50056 och Hanna-Mari Kotivuori, lagstiftningsråd, +358 2951 50480; fornamn.efternamn@om.fi.
Sändlista:
4Finance Oy    
Bisnode Finland Oy    
Blue Finance Oy    
CrediNord Oy    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Euro24 Yritysrahoitus Oy    
Ferratum Finland Oy    
FIN Yritysrahoitus Oy    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Garantia    
IPF Digital Finland Oy    
Isännöintiliitto    
J.W.-Yhtiöt Oy    
Kansaneläkelaitos    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja kuluttaja-asiamies    
Kuluttajaliitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Northmill Oy    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusrekisterikeskus    
OPR-Vakuus Oy    
OPR-Yritysrahoitus Oy    
Oy Salus Group Ab    
Qred Oy    
Rahoitusvakausvirasto    
Resurs Bank    
Santander Consumer Finance    
Siltaraha Oy    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto    
Suomen Pankki    
Suomen Perimistoimistojen Liitto    
Suomen velalliset ry    
Suomen Vuokranantajat    
Suomen Yrittäjät    
Tact Finance Oyj - Saldo Finance Oyj    
Takuusäätiö    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulosottolaitos    
Valtiokonttori    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
WS Finance Oy    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

Positiivinen luottotietorekisteri