Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Nationellt genomförande av trafikförsäkringsdirektivet; arbetsgruppens betänkande

Nationellt genomförande av trafikförsäkringsdirektivet; arbetsgruppens betänkande

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/30386/2021

Svarstiden gick ut: 26.3.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber ert utlåtande om arbetsgruppens betänkande till nationellt genomförande av trafikförsäkringsdirektivet. Arbetsgruppen utarbetade sitt betänkande i form av en regeringsproposition. I denna proposition föreslås det att trafikförsäkringslagen, lagen om Trafikförsäkringscentralen och försäkringsbolagslagen ändras.

Det föreslås att tillämpningsområdet för trafikförsäkringslagen preciseras så att det motsvarar direktivets definition av användning av ett fordon. Trafikförsäkringslagens definition av fordon ändras så att långsamma och lätta fordon i fortsättningen inte omfattas av definitionen av fordon. Enligt propositionen ska försäkringsskyldigheten i fråga om fordon som förs in från ett annat EES-land preciseras så att den motsvarar bestämmelserna i direktivet. Enligt propositionen ska de skadehistorieuppgifter som hänför sig till trafikförsäkringen i fortsättningen lämnas på ett enhetligt formulär för intyg om skadehistorik. I trafikförsäkringslagen tas det också in en bestämmelse genom vilken ansvarsfördelningen preciseras när det gäller skador som orsakas av fordonskombinationer.

Enligt propositionen fogas till trafikförsäkringslagen också bestämmelser om ersättning för skada när ett försäkringsbolag blir insolvent. En skadelidande som har bostadsort i Finland kan enligt vad som föreslås framställa sitt ersättningsanspråk till Trafikförsäkringscentralen, om det ersättningsansvariga försäkringsbolaget är insolvent. Det föreslås att det till trafikförsäkringslagen fogas bestämmelser om de tidsfrister inom vilka Trafikförsäkringscentralen ska behandla ersättningsanspråk samt om centralens uppgifter och tillgång till information som insolvensorgan. Även trafikförsäkringslagens bestämmelser om garantisystemet föreslås bli ändrade till den del det är nödvändigt för att genomföra direktivet.

I propositionen föreslås också vissa ändringar i trafikförsäkringslagen som görs utifrån nationella utgångspunkter. Till trafikförsäkringslagen fogas enligt förslaget en bestämmelse enligt vilken personskador som orsakats föraren av ett fordon som deltagit i en tävling eller grenspecifik träning inte ersätts från försäkringen för fordonet i fråga. Det föreslås samtidigt att trafikförsäkringslagens tillämpningsområde utvidgas genom att den avgränsning som i trafikförsäkringslagen gjorts för tävlingar på ett avspärrat område slopas. Dessutom begränsas ersättningen för vissa egendomsskador som orsakats av grävning. I övrigt är de föreslagna ändringarna närmast av teknisk natur.

Lagarna avses träda i kraft den 23 december 2023. 
 
Bakgrund
Syftet med propositionen är att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/2118 om ändring av direktiv 2009/103/EG om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet (sk. trafikförsäkringsdirektivet). Direktivet gavs den 24 november 2021 och den allmänna tiden för genomförandet är 24 månader. Således skall direktivet genomföras senast den 23 december 2023. 


 
Målsättningar
Syftet med ändringarna är att säkerställa det korrekta genomförandet av trafikförsäkringsdirektivet.

 
Länkar:
Bilagor:

SVtrafikförsäkringslagen.pdf - Svensk översättning av huvudsakligt innehåll och paragrafer

Tidtabell
Vi ber er lämna in ert utlåtande senast den 26.3.2023. 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande i tjänsten utlåtande.fi. För att kunna lämna ert utlåtande ska ni registrera er och logga in på webbplatsen utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för användningen av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Ni kan också skicka utlåtandet till social- och hälsovårdsministeriet kirjaamo.stm@gov.fi. Vi ber er att hänvisa till diarienummer VN/30386/2021.

Ministerier som använder VAHVA bes dock föra sitt utlåtande direkt till ärendet VN/30386/2021. 

Utlåtanden som lämnas in är offentliga och de publiceras inom denna internettjänst (lausuntopalvelu.fi).
Beredare
Konsultativ tjänsteman Milla Mustamäki, +358 295 163 261, förnamn.efternamn(a)gov.fi

Jurist Noora Silmonen, +358 295 163 266, förnamn.efternamn(a)gov.fi
Sändlista:
AKK-Motorsport ry    
Autoliitto    
EK    
ETK    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Invalidiliitto    
Koneyrittäjät    
Kuluttajaliitto    
Kuntaliitto    
Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Linja-autoliitto    
Lääkäriliitto    
Moottoriliitto    
MTK ry    
Oikeusministeriö    
Poliisihallitus    
Pyöräliitto    
Rahtarit    
Rajavartiolaitos    
SAK ry    
Sisäministeriö    
SLC    
Suomen yrittäjät ry    
Taksiliitto    
Tier    
Tietosuojavaltuutettu    
Tulli    
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Fine    
Ålands landskapsregering