Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Vuoksen vesienhoitoalueella

Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Vuoksen vesienhoitoalueella

Diarienummer för begäran om utlåtande: ESAELY/1221/2017

Svarstiden gick ut: 9.7.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Viite: Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä asetus vesiehoidon järjestämisestä (1040/2006)

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausuntoanne asiakirjasta ”Vaikuta vesiin – vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Vuoksen vesienhoito­alueella. 
  
Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmat tarkistetaan hoitokautta 2022–2027 varten. Suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunnitelman ympäristöselostuksen laadinnasta kuullaan 8.1.2018–9.7.2018. Taustatietoa vesienhoidosta löydät verkko-osoitteesta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin >vesienhoito. Samalta sivulta pääset tarkastelemaan Vaikuta vesiin- karttasovellusta johon on koottu tietoa vesien tilasta ja siihen vaikuttavista toiminnoista.

Etelä-Savon ELY- keskus pyytää koordinoivana keskuksena lausunnot koko Vuoksen vesiehoitoalueella. Lausunnoissa esitettävät näkökohdat tulevat kuitenkin alueen kaikkien ELY- keskusten ja niiden toimialueella toimivien vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmien käyttöön.
 

Bakgrund
 Vesienhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestä­misestä (1299/2004) sekä valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006).  Vesienhoidon yleisenä tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa pinta- ja pohjavesiä niin, ettei niiden tila heikkene ja että tila on vähintään hyvä. Vesienhoidon suunnittelu tapahtuu vesienhoitoalueilla, jotka on määritelty vesistöalue­jakoon perustuen valtioneuvoston asetuksella vesienhoitoalueista (1303/2004). Vesien­hoitoalueille laaditaan vesienhoitosuunnitelmat, joissa esitetään vesienhoidon yleislinjaukset sekä määritellään tavoitteet ja toimenpiteet vesienhoitoalueella tehtävälle vesienhoitotyölle. Suunnitelma laaditaan kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Vesienhoito­suunnitelmat vuoteen 2021 on hyväksytty valtioneuvostossa v. 2015. Nyt ne tarkistetaan koskemaan vuosia 2022–2027. Valmistelua varten on laadittu vesienhoitoalue­kohtaiset asiakirjat ”Vaikuta vesiin”, joissa käsitellään kolmannen suunnittelu­kierroksen keskeisiä kysymyksiä, suunnittelun työohjelmaa ja aikataulua sekä ympäristövaikutusten arviointiprosessia (SOVA-lain mukaisen ympäristöselostuksen valmistelu).

 
Målsättningar


Vesienhoidon tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Tavoitteen saavuttamiseksi suunnitellaan ja toteutetaan vesien tilaa parantavia toimenpiteitä ja seurataan niiden vaikutuksia kaikilla Suomen vesienhoitoalueilla . Vesienhoitoa on Suomessa toteutettu jo vuosikymmenien ajan, mutta nykyisessä muodossaan vesienhoidon suunnittelu käynnistyi EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin tultua voimaan vuonna 2000.

Suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa. Nyt käynnistyneen kolmannen suunnittelukierroksen aikana tarkistetaan vesienhoitoaluekohtaiset vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullen.
 

Linkit

http://www.doria.fi/handle/10024/147825 - Kuultava asiakirja: Vaikuta vesiin –vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Vuoksen vesienhoitoalueella 2022-2027

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Vesienhoito - Sivulta löytyvät kaikki kuultavat asiakirjat

http://paikkatieto.ymparisto.fi/vaikutavesiin - Vesien- ja merenhoidon kuulemisen karttapalvelu Täältä pääseet tutkimaan eri alueiden vesiin vaikuttavia toimintoja.

Liitteet:

Lausuntopyynto_Vuoksen_VHA1keky.pdf - Vuoksen vesiehoitoalueen lausuntopyyntökirje Vaikuta vesiin – vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Vuoksen vesienhoito­alueella- asiakirjasta

Tidtabell

Kuulemisen aikataulu on 8.1-9.7.2018
 

Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto voidaan joko kirjoitaa suoraan alla olevaan kenttään tai lataamalla liite mukaan (pöytäkirjan tms). Voit myös lähettää lausunnon hyväksyttäväksi toiselle henkilölle organisaatiossasi ennen sen julkaisemista palvelussa.
Valmistelijat
Johtava asiantuntija Pertti Manninen
Vesienhoidon asiantuntija Juho Kotanen

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
Sändlista:
Becker Jari von    
Bioenergia    
Bioenergia    
Bioenergia ry    
Bioenergia Ry    
BirdLife    
Boliden Kylylahti Oy    
Destia Oy, Itä-Suomen tulosyksikkö    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elintarviketeollisuusliitto ETL    
Elintarviketurvallisuusvirasto    
Endomines Oy, Ilomantsi    
Energiateollisuus (Etelä-karjala)    
Energiateollisuus (Etelä-karjala)    
Energiateollisuus (Kymenlaakso)    
Energiateollisuus (Kymenlaakso)    
Energiateollisuus ry    
Enonkosken kunta    
Erämetsä Pentti    
Etelä-Karjalan Kalatalouskeskus ry    
Etelä-Karjalan Liitto    
Etelä-Karjalan Liitto    
Etelä-Savon ELY/maatalous    
Etelä-Savon ELY/maatalous    
Etelä-Savon kalatalouskeskus    
Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri    
Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen AVI    
Eurofins Nablabs Oy    
Finavia Kuopion lentoasema    
Fortum power and heat    
GTK    
GTK    
GTK    
Heinonen-Tanski Helvi    
Heinäveden kunta    
HELCOM    
Hexion Oy    
Hexion Oy    
Hujala Jukka    
Hujanen Tiina    
Huotari Noora    
Huttunen Leena    
Iisalmen kaupunki    
Iisalmen Luonnon Ystäväin yhdistys ry    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Imatran vesi Oy    
Imatran vesi Oy    
Infra ry    
ISAVI    
ISAVI    
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Itä-Suomen AVI    
Itä-Suomen AVI    
Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, Ympäristö- ja biotiet. laitos / Paula Kankaala    
Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, Ympäristö- ja biotieteiden laitos / Raine Kortet    
Itä-Suomen yliopisto/ Savonlinna    
Janne Arponen    
Joensuun Kauhojat ry    
Joensuun kaupunki    
Joensuun kaupunki / Jari Leinonen    
Joensuun pursiseura    
Joensuun Seudun Luonnonystävät ry    
Joensuun Vesi / Eero Liimatta    
Joensuun Vesi Liikelaitos    
Joroisten kalastusalue    
Joroisten kunta    
Juukan kunta    
Juva, Rantasalmi, Sulkava    
Juva, Rantasalmi, Sulkava    
Juvan kalastusalue A.Kiiski    
Juvan kunta    
Järveläinen Vilho    
Järvi-Suomen kylät    
Järvi-Suomen kylät    
Järvi-Suomen Uittoyhdistys    
Jätekukko Oy    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus L-vastuualue    
Kaavin kunta    
Kaipiainen Juha (ELY)    
Kalastusalueet    
Kalastusalueet    
Kalatalouden keskusliitto    
Karelia ammattikorkeakoulu: Metsä, energia ja ympäristö palvelut    
Kauhanen Jari    
Kauppinen Pentti    
Kemianteollisuus ry    
Kh jäsen / Juha Kosonen    
Kiinteistöliitto    
Kinnunen Tommi    
Kirkkohallitus    
Kiteen kaupunki    
Kiteen kaupunki / Marketta Lintinen    
Kiteen Vesikunta    
Kiuruveden kalastusalue    
Kiuruveden kaupunki    
Kiuruveden luonnonystävät ry    
Koillis-Savon Luonnonystävät ry    
Koillis-Savon Vesi Oy    
Koivula-Laukka Merja    
Kokkarinen Eero    
Koloveden kalastusalue    
Kontiolahden kunta    
Kontiolahden kunta / Antti Suontama    
Korkein hallinto-oikeus    
Korpijärven kalastusalue    
Koski-Vähälä Jukka    
Koukkari Erkki    
Kouvolan kaupunki    
Kouvolan Vesi Oy    
Krooks Karita    
Kunnat eteläinen Kymenlaakso    
Kunnat eteläinen Kymenlaakso    
Kunnat Etelä-karjalan itäinen osa    
Kunnat Etelä-karjalan itäinen osa    
Kunnat Etelä-karjalan läntinen osa    
Kunnat pohjoinen Kymenlaakso    
Kunnat pohjoinen Kymenlaakso    
Kuolimon kalastusalue    
Kuopion alueen kauppakamari    
Kuopion Energia    
Kuopion kaupunki    
Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry    
Kuopion Vesi Liikelaitos    
Kymenlaakson kalatalouskeskus    
Kymenlaakson kalatalouskeskus    
Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ry    
Kymijoen vesi ja ympäristö ry    
Kymijoen vesi ja ympäristö ry    
Kyyveden kalastusalue    
Könttä Jyrki    
Laamanen Kirsi    
Laitila Seppo    
Laitinen Jarmo    
Lapinlahden kunta    
Lappeenrannan Energia Oy    
Lappeenrannan Energia Oy    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappi AVI    
Lemin kunnan vesihuoltolaitos    
Lemin kunta    
Leppävirran kunta, ympäristöltk ja ympäristöterveys    
Lieksan kaupunki    
Lieksan kaupunki / Riitta Laatikainen    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Liperin kunta    
Liperin mökkiläistoimikunta    
Liperin pursiseura    
Liperin pursiseura    
Lounais-suomi AVI    
Luke    
Luke    
Luke    
Luke Mikkeli    
Luonnonmukaisen Viljelyn liitto    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus LUKE, Joensuu / Jorma Piiroinen    
Luonnonvarakeskus LUKE, Joensuu / Leena Finér    
Luonto-Liitto ry    
Luumäen kunnan vesihuoltolaitos    
Luumäen kunta    
Länsi-ja Sisä-Suomi AVI    
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maaseutuvirasto    
Maataloustuottajain Pohjois-Karjalan liitto, MTK Pohjois-Karjala    
Matilainen Paula    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus / E-Suomen luontopalvelut    
Metsähallitus Luontopalvelut, Etelä-Suomi / Kaija Eisto    
Metsäkeskus    
Metsäkeskus    
Metsäkeskus    
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala    
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala / Risto Kannassalmi    
Metsäntutkimuslaitos    
Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry (Etelä-Karjala)    
Metsäteollisuus ry (Etelä-Karjala)    
Metsäteollisuus ry (Kymenlaakso)    
Metsäteollisuus ry (Kymenlaakso)    
Miehikkälän kunta    
Miettinen Ilkka    
Miettinen Pauli    
Miettinen Toivo T.    
Miettinen Tuulikki (ELY)    
Mikkelin kaupunki    
Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuusk.    
Mikkelin seutu    
Mikkelin seutu    
Mondo Minerals B.V. Branch Finland    
Mondo Minerals on Boliden Kylylahti, Kylylahti Copper Oy    
Mononen Jarmo    
MTK    
MTK (Etelä-Karjala)    
MTK (Etelä-Karjala)    
MTK (Kymenlaakso)    
MTK (Kymenlaakso)    
MTK Etelä-Savo    
MTK Etelä-Savo    
MTK metsälinja    
MTK metsälinja    
MTK metsälinja    
MTK Metsälinja    
Mutanen Jari (ELY)    
Mykkänen Eero    
Mähönen Vuokko (ELY)    
Mäntyharjun kunta    
Natur och Miljö    
Nilsiän Luonnonsuojeluyhdistys ry    
Nilsiän reitin kalastusalue    
Niskanen Seppo    
Nunnanlahden Uuni Oy    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmeksen kaupunki / Ismo Ryynänen    
Nurmeksen Vesi    
Nykänen Jarmo    
Oikeusministeriö    
Olavi Luukkonen    
Olvi Oyj, Iisalmi    
Onkiveden kalastusalue    
OTSO Metsäpalvelut Oy / Antti Hiltunen    
Outokummun kaupunki    
Outokummun kaupunki / Tuukka Tuominen    
Outokumpu Mining Oy    
Parikkalan kunnan vesihuoltolaitos    
Parikkalan kunta    
Pidä Saaristo Siistinä ry, Saimaa    
Pieksämäen kalastusalue    
Pieksämäen seudun liitto    
Pieksämäen vesi    
Pieksämäki    
Pielaveden kunta    
Pien-Saimaan suojeluyhdistys ry    
Pien-Saimaan suojeluyhdistys ry    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus / Eeva Ottoila    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus / Janne Kärkkäinen    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus / Mari Heikkinen    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus / Paula Mononen    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus: E-vastuualue, Maaseutu ja energia    
Pohjois-Karjalan Kalatalous-keskus ry / Päivi Kiiskinen    
Pohjois-Karjalan Kalatalous-keskus ry / Sami Kurenniemi    
Pohjois-Karjalan kalatalouskeskus ry.    
Pohjois-Karjalan Kauppakamari    
Pohjois-Karjalan KTK Oy    
Pohjois-Karjalan Kylät ry    
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri / Helena Haakana    
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri / Kari Antikainen    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto / Jukka Nykänen    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto / Pirkka Aula    
Pohjois-Karjalan rajavartioston esikunta    
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy    
Pohjois-Karjalan Vapaa-ajan-kalastajapiiri / Timo Hartikainen    
Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys, Ilomantsin toimip. / Pirjo Kosonen    
Pohjois-Karjalan ympäristöterveys, Siun Sote    
Pohjois-Karjalan yrittäjät ry    
Pohjois-Savon ELY/kalatalous    
Pohjois-Savon ELY-keskus / Heli Peura    
Pohjois-Savon ELY-keskus / Timo Turunen    
Pohjois-Savon ELY-keskus/kalatalous    
Pohjois-Savon kalatalouskeskus ry    
Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry    
Pohjois-Savon vapaa-ajan kalastajapiiri    
Pohjois-Suomi AVI    
Polvijärven kunta    
Polvijärven kunta / Jari Tuononen    
Pro Höytiäinen ry    
Pro Kuolimo ry    
Pro Kuolimo ry    
Pro Nurmijärvi    
Pro Onkamojärvet ry    
Pro Onkamojärvet ry / Tuovi Vaaranta    
Pro Puruvesi ry    
ProAgria Etelä-Savo    
ProAgria Etelä-Savo    
ProAgria Pohjois-Karjala / Katri Karjalainen    
ProAgria Pohjois-Karjala / Päivi Jokinen    
ProAgria Pohjois-Karjala ry    
ProAgria Pohjois-Savo    
ProJoroisselkä ry    
Puhas Oy    
Puhdas Tohmajärvi ry    
Puheenjohtaja Kari Väisänen    
Pulkkinen Eero    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat, Itä-Suomen Sotilasläänin esikunta, Pohjois-Karjalan aluetoimisto    
Puolustusvoimat, Karjalan lennosto    
Pursiainen Ilkka    
Puulan kalastusalue    
Puumalan kalastusalue    
Puumalan kunta    
Pyhäjärvi ry / Anniina Kontiokorpi    
Pyyny Sari    
Rajavartiolaitos    
Rantasalmen kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautiainen Tommi    
Rautjärven kunnan vesihuoltolaitos    
Rautjärven kunta    
Rissanen Päivi    
RKTL    
Rossi Anu    
Rummukainen Mikko    
Ruokolahden kunnan vesihuoltolaitos    
Ruokolahden kunta    
Räsänen Juha    
Räty Mari    
Rääkkylän kunta    
Saarelainen Arja, Ahonen Johanna    
Saimaan Satamat, Joensuu    
Saimaan Vesi ja Ympäristötutkimus Oy    
Saimaan vesiensuojelyhdistys.    
Savitaipaleen kunnan vesihuoltolaitos    
Savitaipaleen kunta    
Savo-Karjalan sotilasläänin esikunta    
Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys    
Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry    
Savolainen Jouni    
Savolainen Tuure    
Savolte (Tero Savolainen)    
Savon Sellu Oy    
Savon Taimen Oy    
Savon Voima Oyj    
Savon Yrittäjät ry    
Savonlinnan kaupunki    
Savonlinnan seudun matkailu- ja retkeilyinfo    
Savonlinnan seutu    
Savonlinnan seutu    
Siilinjärven kunta    
Siilinjärven Luonnonsuojeluyhdistys ry    
Sisäministeriö    
Sisä-Savon luonnonystävät ry    
Soininen Juha    
Sonkajärven kalastusalue    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SP Minerals on Sibelco Nordic Oy Ab    
Stjerna Marja    
Stora Enso Oyj, Enocellin tehdas /Teppo Rovio    
Stora Enso, Varkauden tehtaat    
StoraEnso, Varkauden tehtaat    
Sulkavan kunta    
Suomen kalankasvattajaliitto    
Suomen kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry    
Suomen metsäkeskus    
Suomen Metsäkeskus, Itäinen palvelualue    
Suomen Metsäkeskus, Itäinen palvelualue / Hannu Lehtoranta    
Suomen omakotiliitto    
Suomen purjehdus ja veneily    
Suomen Purjehdus ja Veneily    
Suomen riistakeskus    
Suomen Riistakeskus, Pohjois-Karjalan aluetoimisto    
Suomen satamaliitto    
Suomen satamaliitto    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Turkiseläinten Kasvattajainliitto    
Suomen Turvetuottajat Ry    
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto    
Suomen Yrittäjät    
Suonenjoen kaupunki    
Suonteen kalastusalue    
Suonteen kalastusalue    
Suur-Savon sähkö    
Svenska lantbruksproducentrernas centralförbund    
SYKE    
Sääminginsalon kalastusalue    
Tahvola Essi    
Taipalsaaren kunnan vesihuoltolaitos    
Taipalsaaren kunta    
Takalammi Simo    
Takkunen Timo (ELY)    
Tavinsalmen kalastusalue    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, THL    
Tohmajärven kunta    
Tohmajärven kunta / Jorma Berg    
Tonteri Risto    
Tornator Oy, Joensuun toimisto    
Torssonen Jouni    
Tukiainen Helena    
Tulikivi Oyj    
Tuomainen Markku    
Tuppura Antti    
Turunen Timo    
Turveteollisuusliitto ry    
Tuusniemen kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
UPM    
UPM /Ristiina    
UPM Metsä, Maankäyttö    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valio Oy, Lapinlahden tehtaat    
Vallinkoski Veli-Matti (ELY)    
Valta Helena    
Valtimon kunta    
Valtiovarainministeriö    
VALVIRA    
Vapo Oy    
Vapo Oy Energia / Enni Karvinen    
Varkauden kaupunki    
Varkauden Luonnonystävät ry    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Vattenfall Oy    
Vesihuoltolaitokset (Kymenlaakso)    
Vesihuoltolaitokset (Kymenlaakso)    
Vesilaitos    
Vesilaitos    
Vesilaitos    
Vesilaitosyhdistys    
Veteli Martti    
Vieremän kunta    
Viitasalo-Frösen Satu    
Virkajärvi Perttu    
Virolahden ja Miehikkälän kunnan vesihuoltolaitos    
Virolahden kunta    
Virtasalmen kalastusalue    
Vuokalan kalastusalue    
WWF Suomi    
XAMK    
Ympäristöministeriö    
Zacheus Outi    
Öljyalan keskusliitto