Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Määräysluonnos Traktorin käyttövoiman muuttaminen

Määräysluonnos Traktorin käyttövoiman muuttaminen

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/285315/03.04.03.00/2022

Svarstiden gick ut: 23.5.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Transport- och kommunikationsverket begär utlåtanden om utkastet till föreskrift om drivkraftsändring på traktorer. 
Bakgrund
Föreskriftsprojektet hänger samman med ändringen av fordonslagen (82/2021) som träder i kraft den 1 april 2023, enligt vilken drivkraften för ett fordon får ändras, även om fordonet till sina miljöegenskaper efter ändringen inte överensstämmer med kraven som gällde vid tidpunkten för fordonets ibruktagning, om den miljöbelastning som användningen av fordonet ger upphov till sammantaget är mindre efter ändringen än före den. 
Målsättningar
Syftet med föreskriftsprojektet är att lätta upp kraven som gäller godkännandet av drivkraftsändringar på traktorer vid ändringsbesiktning. Föreskriften gäller ändring av traktorers drivkraft till flytgas/naturgas eller el. Dessutom tillåts byte av förbränningsmotor till en förbränningsmotor som uppfyller utsläppskrav som motsvarar den ursprungliga motorn eller utsläppskrav som är nyare. Syftet är inte att i detta skede utfärda andra närmare föreskrifter om ändring av traktorers konstruktion än föreskrifter om drivkraftsändringar och därmed direkt sammanhängande föreskrifter om ändring av konstruktionen. 
Bilagor:
Tidtabell
Den svenskspråkiga versionen av föreskriftsutkastet blir tillgänglig på utlåtande.fi senast 13.4.2023.
Vänligen lämna in utlåtandet senast 23.5.2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Remissinstanserna ombes kategorisera sina eventuella kommentarer enligt de olika punkterna i utkastet till föreskrift och besvara de detaljerade frågor som ställs i begäran om utlåtande. Remissinstanserna kan också lämna allmänna kommentarer om föreskriftsutkastet.

Vänligen lämna in utlåtandet på adressen utlåtande.fi. Utlåtandet kan också lämnas in till Transport- och kommunikationsverkets registratorskontor på adressen registrator(at)traficom.fi eller per post på adressen Transport- och kommunikationsverket Traficom PB 320 00059 TRAFICOM. 
Om utlåtandet lämnas in till registratorskontoret, ange ärendets diarienummer TRAFICOM/285315/03.04.03.00/2022 i utlåtandet.

 
Beredare
Jukka Juhola,sakkunnig,jukka.juhola(at)traficom.fi, tfn 0295345527

Aino Still,jurist,aino.still(at)traficom.fi, tfn 0295346425