Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/2434/2018

Svarstiden gick ut: 27.8.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Oikeusministeriön asettamassa työryhmässä on valmisteltu oheinen luonnos hallituksen esitykseksi laiksi Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta ja siihen liittyviksi laeiksi. Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne esitysluonnoksesta.
Bakgrund
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1937 unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annettiin 23. päivänä lokakuuta 2019. Direktiivi tulee panna jäsenmaissa täytäntöön 17.12.2021 mennessä.

Oikeusministeriö asetti helmikuussa 2020 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotukset Euroopan unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelua koskevan direktiivin kansallista täytäntöönpanoa varten. Samalla asetettiin direktiivin täytäntöönpanon työoikeuteen ja työelämään liittyviä erityiskysymyksiä varten erillinen alatyöryhmä. Työryhmän tehtävänä oli arvioida, mitä lainsäädäntömuutoksia direktiivin täytäntöönpano edellyttää ja valmistella tarvittavat muutosehdotukset. Työryhmä on toimeksiantonsa mukaisesti valmistellut luonnoksen hallituksen esitykseksi direktiivin täytäntöön panemiseksi. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta. 

Ehdotettu laki olisi ilmoittajien suojelusta yleislaki lain soveltamisalalla. Laki täydentäisi jo voimassa olevaa erityissääntelyä ilmoittajien suojelusta ja laki sovellettaisiin rinnakkain ja täydentävänä muun lainsäädännön kanssa. Erityissääntely ilmoittajien suojelusta olisi ensisijaista ja ehdotettu yleislaki täydentäisi sääntelyä. Ehdotetussa laissa säädettäisiin lain soveltamisalasta, ilmoittajien suojelun henkilöllisestä soveltamisalasta, määritelmistä, ilmoittajan suojelun yleisistä edellytyksistä ja ilmoittamisesta sekä suojan saamisen edellytyksistä. Laissa säädettäisiin velvollisuudesta ottaa käyttöön sisäinen ilmoituskanava ja tähän liittyvistä menettelyistä ja vastuista, ulkoisista ilmoituskanavista sekä ilmoitusten johdosta edellytettävistä jatkotoimista. Lisäksi laissa säädettäisiin toimivaltaisista viranomaisista ja keskitetystä ulkoisesta ilmoituskanavasta, vastatoimien kiellosta, vahingonkorvauksesta ja seuraamuksista sekä salassapidosta ja muista ilmoittajan ja ilmoituksen kohteen suojaan liittyvistä näkökohdista.


 
Målsättningar
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön Euroopan unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelua koskeva direktiivi. Ehdotettavan lain tavoitteena on, että ilmoittaja, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti. Näin voitaisiin ennaltaehkäistä yleiseen etuun kohdistuvia uhkia ja vakavia haittoja.
  
Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Mahdollinen lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään perjantaina 27.8.2021.

Pyrimme julkaisemaan ruotsinkielisen käännöksen esitetyistä säädösluonnoksista viikon 28 aikana.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkiseen lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämisestä löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta (ohjeet ---> käyttöohjeet).

Palvelun käytön tukea voi pyytää lausunto.om@om.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lausunnon antamisesta ei makseta palkkiota.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyyntöön liittyen antavat oikeusministeriössä:
(5.-9.7.) osastopäällikkö Ari-Pekka Koivisto, puh. 0295 150016, sähköposti, etunimi.sukunimi@om.fi
(12.-16.7. ja 25.8.-) neuvotteleva virkamies Juha Keränen, puh. 02951 50142, sähköposti, etunimi.sukunimi@om.fi ja
(-16.7. ja 23.8.-) hallitussihteeri Johanna Nyberg, puh. 02951 50068, sähköposti, etunimi.sukunimi@om.fi.

Työ- ja elinkeinoministeriössä lisätietoja työelämäkysymysten osalta antavat:
(9.8.-) neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen, puh. 0295 048 938 etunimi.sukunimi@tem.fi,
(2.8.-) asiantuntija Katariina Jämsen, 02950 047143, sähköposti​, etunimi.sukunimi@tem.fi ja
(-6.8.) erityisasiantuntija Johanna Ylitepsa, puh. 02950 064207, sähköposti,etunimi.sukunimi@tem.fi.
 
Sändlista:
Aalto Yliopisto    
Ahvenanmaan maakuntahallitus - Ålands landskapsregering    
Akava ry    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)    
Avoin Ministeriö ry    
BDO Oy/Helge Vuoti    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry.    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Elintarviketurvallisuusvirasto    
Energiavirasto    
Espoon kaupunki    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
EXSE OY /Miikka Karimo    
Finanssivalvonta    
Finnwatch ry    
Fira Oy    
Fondia    
Fortum    
Geenitekniikan lautakunta    
Harmaan talouden selvitysyksikkö    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo)    
Hämeen ELY-keskus    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmarinen    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kalatalouden Keskusliitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keskuskauppakamari ry    
Keskusrikospoliisi    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kone Oyj    
KPMG Legal Services    
Kuntatyönantajat KT    
Kuopion kaupunki    
Lahden kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa    
Metsähallitus    
Nokia Corporation    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry.    
Onnettomuustutkimuskeskus    
Open Knowledge Finland ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Porin kaupunki    
Puolustusministeriö    
Päivittäistavarakauppa PTY    
Pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäiset Tarkastajat ry    
Sisäministeriö    
SMU/Kenneth Bondas    
SMU/Sannaleena Kallio    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Stora Enso Oyj    
STTK ry    
Suomen Ammattikalastajaliitto ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry.    
Suomen asianajajaliiton valvontalautakunta    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen evankelisluterilainen kirkko    
Suomen Journalistiliitto ry    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys    
Suomen Merimies-Unioni    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen riistakeskus    
Suomen Varustamot    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.    
Säteilyturvakeskus    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Tasa-arvovaltuutettu    
The European Institute for Crime Prevention and Control (HEUNI)    
Tietosuojavaltuutettu    
Traficom    
Transparency International Suomi ry    
Tullihallitus    
Turun kaupunki    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Tutkivan journalismin yhdistys ry.    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työsuojelun vastuualue Etelä-Suomi    
Työsuojelun vastuualue Lounais-Suomi    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan yliopisto    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Valtori    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Verohallinto    
Väylävirasto    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry    
Yritystukineuvottelukunta / TEM    
Yritysvastuuverkosto FIBS ry    
Asiasanat

Ilmoittajien suojelu

Whistleblower protection