Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö tuontipolttoaineiden velvoitevarastointia koskevasta HE- ja VNA-luonnoksesta

Lausuntopyyntö tuontipolttoaineiden velvoitevarastointia koskevasta HE- ja VNA-luonnoksesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/28198/2020

Svarstiden gick ut: 30.7.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Lausunnolla olevassa HE-luonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annettua lakia (1070/1994).
Maakaasun varastointivelvoite koskisi jatkossa elinkeinonharjoittajaa, joka käyttää, vähittäismyy tai jälleenmyy maakaasua tai nesteytettyä maakaasua, mutta ei enää maakaasun maahantuojaa. Varastointivelvoitteesta vapauttamista koskeva alaraja poistettaisiin. Kivihiilen velvoitevarastointia koskevaa sääntelyä muutettaisiin yhdenmukaisemmaksi maakaasun ja öljyn velvoitevarastointia koskevan sääntelyn kanssa. Lisäksi uudelle kivihiilen, öljyn tai maakaasun varastointivelvolliselle ei enää myönnettäisi helpotusta. Lakiin lisättäisiin myös muutoksenhakusäännös, joka mahdollistaisi oikaisuvaatimuksen käyttöön ottamisen.
Lausunnolla on samanaikaisesti VNA-luonnos tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun asetuksen (1071/1974) muuttamisesta. VNA-luonnoksessa ehdotetut muutokset liittyvät kiinteästi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annettuun lakiin ehdotettuihin muutoksiin.

Bakgrund
Balticconnector-kaasuputki avattiin vuoden 2019 lopulla. Suomessa on nesteytetyn maakaasun tuontiterminaalit Porissa, Torniossa ja Haminassa. Suomen kaasumarkkinat ja kaasun maahantuonti avautuivat kilpailulle vuoden 2020 alussa. Monopoliyhtiö Gasum Oy:n siirto- ja myyntiliiketoiminta eriytettiin eri omistuspohjan yhtiöihin. Vuoden 2020 alusta lähtien siirtoverkkoyhtiö Gasgrid Finland Oy vastaa kaasun siirrosta Suomessa. Kaasumarkkinoiden avautumisen myötä kolmansilla osapuolilla on tasapuoliset ja syrjimättömät edellytykset verkkoon pääsylle maakaasun siirto- ja jakeluverkoissa. Kaasumarkkinoiden avauduttua maahantuojia on useita, ja osin ne ovat muita kuin suomalaisia yhtiöitä. Kaasumarkkinoiden avaaminen muutti markkinamallin ohella myös markkinarooleja. Maakaasun varastointivelvoitetta koskeva nykysääntely ei tunnista kaikkia uusia rooleja.

Målsättningar
Tavoitteena on mukauttaa maakaasun varastointivelvoitetta koskeva sääntely kaasumarkkinoiden kilpailulle avautumiseen, yhtenäistää velvoitevarastointia koskevaa sääntelyä, päivittää asetuksenantovaltuudet ja tehostaa muutoksenhakumenettelyä.
Linkit
Liitteet:
Tidtabell
Lausuntoaika päättyy 30.7.2021. 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
 
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat hallitusneuvos Anja Liukko ja ylitarkastaja Jyrki Pohjolainen.
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)tem.fi
Sändlista:
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Gasgrid Finland Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Oikeusministeriö    
Puolustusministeriö    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry    
Valtiovarainministeriö    
Asiasanat

huoltovarmuus

Maakaasu, maakaasumarkkinat

Velvoitevarastointi

Huoltovarmuuskeskus