Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande: Statsrådets förordningsutkast om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur

Begäran om utlåtande: Statsrådets förordningsutkast om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/5602/2022

Svarstiden gick ut: 25.3.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Det föreslås att det ska utfärdas en ny statsrådsförordning om förebyggande och ersättning av skador orsakade av djur som fridlysts med stöd av naturvårdslagen. Förordningen innehåller åtta paragrafer.

De föreslagna bestämmelserna innehåller flera krav som ställs upp i riktlinjerna för statligt stöd till jordbruket. Dessutom ska det föreskrivas om förutsättningarna för beviljande av bidrag för förebyggande av skador orsakade av fridlysta djur samt om bestämmande av det kalkylerade värdet av skadan i fråga om stödet för renhushållningen med anledning av kungsörnens häckning.

Avsikten är att förordningen träder i kraft samtidigt som lagen om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur träder i kraft.
Bakgrund
Antalet skador som förorsakats av djur som fridlysts med stöd av naturvårdslagen (1096/1996), framför allt fåglar, har ökat betydligt under 2010-talet. Orsaken till det ökade antalet skador är att vissa fågelbestånd har blivit livskraftigare, men också de ökande klimatförändringarna, som har orsakat förändringar i fåglarnas flyttvägar och flyttbeteende.

Miljöministeriet inledde den 16 december 2019 ett projekt för att revidera naturvårdslagstiftningen, och som ett led i projektet bereddes regeringens proposition om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur. Republikens president stadfäste lagen om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur den 14 januari 2022. Lagen har publicerats i Finlands författningssamling under nummer 15/2022. Lagen ska träda i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet efter det att kommissionen har godkänt stödsystemen som ingår i lagen.

Syftet med den nya lagen är att förbättra bevarandet av djurarter och att öka acceptansen för naturvård genom att i lagen föreskriva om de ekonomiska förmåner som beviljas för förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur samt om förfaranden för ansökan om, beviljande av och betalning av förmånerna. Dessutom ska de nuvarande bestämmelserna på förordningsnivå anpassas så att de motsvarar grundlagens tolkning av förhållandet mellan bestämmelser i lag och bestämmelser i förordning samt av de grundläggande miljörättigheternas betydelse. Med tanke på EU-bestämmelserna är avsikten att säkerställa att systemet för ersättning av skador och bidrag för förebyggande av skador orsakade av fridlysta djur är förenligt med reglerna om statligt stöd.
Målsättningar
Enligt statsrådets beslut föreskrivs den nya förordningen om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur med stöd av lagen om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur (15/2022) och 8 § i statsunderstödslagen (688/2001).

De föreslagna bestämmelserna innehåller flera krav som ställs upp i riktlinjerna för statligt stöd till jordbruket. Avsikten är att det med stöd av lagen om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur föreskrivs om de krav som EU-reglerna om statligt stöd förutsätter, och att det med stöd av lagen föreskrivs om förutsättningarna för beviljande av bidrag för förebyggande av skador orsakade av fridlysta djur. Med stöd av lagen ska det föreskrivas om bestämmande av värdet av den kalkylerade skadan på renhushållningen med anledning av kungsörnens häckning.

Europeiska unionens regler om statligt stöd utgör den rättsliga grunden för den föreslagna förordningen. Eftersom reglerna håller på att revideras kommer nödvändiga ändringar att göras i förordningen först när de nya reglerna är kända.
Länkar:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010688 - Valtionavustuslaki (688/2001)

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20010688 - Statsunderstödslag (688/2001)

https://valtioneuvosto.fi/sv/-//1410903/statsradet-har-godkant-en-proposition-om-forebyggande-och-ersattning-av-skador-orsakade-av-fridlysta-djur - Pressmeddelande: Statsrådet har godkänt en proposition om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur

https://valtioneuvosto.fi/-//1410903/valtioneuvosto-hyvaksyi-esityksen-rauhoitettujen-elainten-aiheuttamien-vahinkojen-ennaltaehkaisemisesta-ja-korvaamisesta - Tiedote: Valtioneuvosto hyväksyi esityksen rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemisestä ja korvaamisesta

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM013:00/2022 - Linkki valtioneuvoston Hankeikkunaan

Bilagor:

Lausunnolle_VN RauLaKo_asetusluonnos_FI.pdf - Valtioneuvoston asetusluonnos rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta

Lausunnolle_VN RauLaKo_asetusluonnos_SV.pdf - Statsrådets förordning utkast om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur

20220015 FI.pdf - Laki rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta (15/2022)

20220015 SV.pdf - Lag om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur 15/2022

Lausunnolle_Perustelumuistioluonnos_RauLaKo_VN_asetusluonnos.pdf - Perustelumuistioluonnos

Tidtabell
Miljöministeriet ber er lämna ett utlåtande om utkastet till förordning senast den 25 mars 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtande lämnas in genom att svara på den begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi.

Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att komma igång med tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i utlåtande.fi.

Om ni inte kan lämna ert utlåtande i tjänsten utlåtande.fi, är det också möjligt att skicka utlåtandet per e-post till kirjaamo.ym@gov.fi.

Denna begäran om utlåtande har endast sänts elektroniskt. Även andra än de som nämns i sändlistan nedan är välkomna att lämna ett utlåtande.
Beredare
Ytterligare information ges av: specialsakkunnig Hanne Lohilahti, hanne.lohilahti@gov.fi, p. +358 295 250 374.
Sändlista:
BirdLife Suomi ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin ELY-keskus    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto    
Metsähallitus    
Natur och Miljö rf    
Oikeusministeriö    
Paliskuntain yhdistys    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pro Agria Maaseutukeskusten Liitto    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjät Samediggi    
Suomen kalankasvattajaliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry.    
Suomen Metsästäjäliitto    
Suomen Riistakeskus    
Suomen ympäristökeskus    
Svenska lantbrukproducenternas Centralförbund    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WWF Suomi