Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkasten till föreskrift: Säkerheten på traditionsfartyg

Lausuntopyyntö Liikenne- ja viestintäviraston luonnoksesta määräykseksi perinnealusten turvallisuudesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/332515/03.04.01.00/2022

Svarstiden gick ut: 6.9.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoa seuraavasta määräysluonnoksesta:
Perinnealusten turvallisuus (TRAFICOM/49681/03.04.01.00/2019)
Tausta
Aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annettuun lakiin (1686/2009, jäljempänä alusturvallisuuslaki) on lisätty perinnealuksen määritelmä lakimuutoksessa 169/2019. Perinnealuksen määritelmää on muutettu lakimuutoksella 670/2021, laki on tullut voimaan 29.6.2021. Alusturvallisuuslain 23 §:n 1 momentin ja 28 §:n 4 momentin perusteella Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa yleisten turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi ja alusturvallisuuden kannalta riittävän tason varmistamiseksi, sekä non-SOLAS-direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarkempia määräyksiä.
Tavoitteet
Määräyksellä on tarkoitus antaa perinnealusten turvallisuutta koskevia määräyksiä alusturvallisuuslain nojalla. Perinnealusten turvallisuutta arvioitaessa voidaan ottaa huomioon perinteisiin menetelmiin perustuvat turvallisuustekijät, perinnealusten rakenteelliset ratkaisut ja kulttuurihistorialliset arvot. Määräyksellä mahdollistetaan nykyistä joustavamman sääntelyn soveltaminen perinnealuksiin.
Liitteet:

määräysluonnos_FI.pdf - Määräysluonnos

perustelumuistioluonnos_FI.pdf - Perustelumuistio

määräysluonnos_SV.pdf - Utkast till föreskrift

Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 6.9.2022 klo 16.15.
Määräyksen on tarkoitus tulla voimaan 11/2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia.
Lausunnot voi toimittaa myös Traficomin kirjaamoon sähköpostitse (Word-muodossa) osoitteella kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM
Valmistelijat
Lisätietoja antavat:
Lauri Kuuliala, johtava asiantuntija/ledande sakkunnig, lauri.kuuliala(at)traficom.fi, 029 534 7078
Sten Sundberg, erityisasiantuntija/specialsakkunnig, sten.sundberg(at)traficom.fi, 029 534 6463
Matti Mämmi, erityisasiantuntija/specialsakkunnig, matti.mammi(at)traficom.fi, 029 534 7334
Jakelu:
Merellinen Oulu    
Museovirasto    
Suomen purjehdus ja veneily    
Väylävirasto