Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/6548/2019

Svarstiden gick ut: 3.4.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Arbets- och näringsministeriet ber om ert utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp. Avsikten är att till lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp foga nya bestämmelser för komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452 om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen. Förslagen syftar dessutom till att förtydliga den nationella lagen beträffande sådana frågor som aktualiserats vid den praktiska tillämpningen av den. Avsikten är att lagen ska träda i kraft den 11 oktober 2020.Arbets- och näringsministeriet ber om ert utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp. Avsikten är att till lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp foga nya bestämmelser för komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452 om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen. Förslagen syftar dessutom till att förtydliga den nationella lagen beträffande sådana frågor som aktualiserats vid den praktiska tillämpningen av den. Avsikten är att lagen ska träda i kraft den 11 oktober 2020.

Bakgrund

Det föreslås att det till lagen fogas nya bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452 om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen. För att komplettera EU-förordningen föreslås det att det till lagen fogas nya bestämmelser om kringgående av lagen och om utlämnande av sekretessbelagda handlingar till myndigheter. Enligt propositionen ska arbets- och näringsministeriets uppgifter också utökas med en skyldighet att vara nationell kontaktpunkt enligt EU:s förordning i fråga om samarbetet mellan medlemsstaterna och unionen, informationsutbytet och frågor som gäller genomförandet av förordningen.

 I propositionen föreslås ändringar i definitionerna i lagen för att förtydliga den praktiska tillämpningen av lagen. Det föreslås också att det till lagen fogas en ny bestämmelse om lämnande av ett ärende utan prövning. Dessutom föreslås det att till bestämmelsen om företagsköp inom försvarssektorn fogas företagsköp inom säkerhetsområdet, för vilka också bekräftelse ska ansökas på förhand hos arbets- och näringsministeriet. I propositionen föreslås det också att det till lagen fogas en ny bestämmelse med stöd av vilken arbets- och näringsministeriet kan ställa upp villkor i ärenden som gäller bekräftelse av ett företagsköp. Enligt propositionen kan arbets- och näringsministeriet förena iakttagandet av villkoren med vite.

Målsättningar

Syftet med propositionen är att tillgodose behoven av kompletteringar enligt den ovan nämnda EU-förordningen och att förtydliga den nationella lagstiftningen. Lagens tillämpningsområde utvidgas inte genom de ändringar och tillägg som föreslås i propositionen.

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er sända era utlåtanden senast den 3 april 2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. Arbets- och näringsministeriet ber att utlåtandet indelas enligt rubrikerna i begäran om utlåtande.

För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post:lausuntopalvelu.om@om.fi.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Kaupallinen neuvos Marjaana Aarnikka, puh. 050 338 4350                                             
Erityisasiantuntija Lasse Puroma, puh. 050 352 9585 
s-postit: etunimi.sukunimi@tem.fi
Sändlista:
Akava ry    
Asianajajaliitto ry    
Business Finland/Invest in Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Finanssivalvonta    
Huoltovarmuuskeskus    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Oikeusministeriö    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Pankki    
Suomen Yrittäjät ry    
Tilastokeskus    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Ämnesord

yritysostot, ulkomaalaiset yritysostot, ulkomaiset sijoitukset, ulkomaiset investoinnit, EU:n seuranta-asetus

maanpuolustus, kansallinen turvallisuus, huoltovarmuus