Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/20464/2021

Svarstiden gick ut: 29.11.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Miljöministeriet ber om utlåtande om utkastet till regeringsproposition med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi.
Bakgrund
I propositionen föreslås ändringar i bestämmelserna om register inom avfallsbranschen och i förutsättningarna för godkännande av yrkesmässig transport- eller förmedlingsverksamhet för avfall. Skyldigheten att ansöka om godkännande för anteckning i avfallshanteringsregistret ska förutom finländska verksamhetsutövare också gälla utländska avfallstransportörer och avfallsmäklare vars verksamhet sträcker sig till Finland. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland svarar för godkännandet av utländska verksamhetsutövare. Avsikten är att ändringarna i fråga om avfallshanteringsregistret ska träda i kraft den 1 januari 2023.

I propositionen föreslås bestämmelser om två nya informationstjänster. I informationstjänsten för avfallshanteringsregistret kan man kontrollera vilka avfallstransportörer och avfallsmäklare som godkänts för anteckning i registret. I informationstjänsten för producentregistret kan man kontrollera vilka producenter som har godkänts för anteckning i producentregistret och uppgifter om producentsammanslutningar och deras medlemsföretag. Avsikten är att de nya informationstjänsterna ska tas i bruk den 1 januari 2023.

I propositionen föreslås bestämmelser om ett nytt register dit uppgifter om transportdokument som används vid transport av vissa avfall ska lämnas. Avsikten är att skyldigheten att överföra transportdokumenten till registret ska träda i kraft den 1 september 2022.
Målsättningar
Syftet med de föreslagna ändringarna är att säkerställa en enhetlig kravnivå för inhemska och utländska avfallstransportörer och avfallsmäklare. En koncentrering av godkännandena i fråga om utländska avfallstransportörer och avfallsmäklare till en enda närings-, trafik- och miljöcentral effektiviserar ärendehanteringen och säkerställer en enhetlig tillämpningspraxis.
 
Informationstjänsterna förbättrar den offentliga tillgången till information om verksamhetsutövare som är antecknade i avfallsbranschens register.
 
Transportdokumentregistret kompletterar genomförandet av EU:s avfallsdirektiv och förbättrar tillsynen och uppföljningen av transporter av avfall som omfattas av skyldigheten att lämna transportdokument (bland annat farligt avfall och POP-avfall) samt kunskapsunderlaget om sådant avfall.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 29 november 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna in ert utlåtande som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi.
 
För att underlätta behandlingen av svaren önskar miljöministeriet att utlåtandet delas in enligt de mellanrubriker som anges i denna begäran om utlåtande. 
 
Utlåtandet behöver inte skickas separat per post eller via e-post. För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in i webbtjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för användning av tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. Vänligen observera att alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras på www.utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare upplysningar ges av regeringssekreterare Sirkku Jaakkola tfn 0295 250 007, Eini Lemmelä, specialsakkunnig (avfallshanteringsregistret och informationstjänsten för avfallshanteringsregistret) tfn 0295 250 032, och Jenni Lehtonen, specialsakkunnig (transportdokumentregistret och informationstjänsten för producentregistret) tfn 0295 250 066. E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)gov.fi.

 
 
Sändlista:
Aalto yliopisto    
Akkukierrätys Pb Oy    
Business Finland    
Ekopulloyhdistys Oy    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Elker Oy    
Energiateollisuus    
ERP Finland ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Fortum Waste Solutions Oy    
Helsingin hallinto-oikeus    
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Jätehuoltoyhdistys ry    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kaupan liitto    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
KVVY Tutkimus Oy    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK    
Marttaliitto    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Mepak-Kierrätys Oy    
Metsäteollisuus ry    
Motiva    
Muoviteollisuus ry    
Natur och Miljö r.f.    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Panimo- ja virvoitusjuoma- teollisuusliitto ry    
Pidä Lapppi Siistinä ry    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Puolustusministeriö    
Puupakkausten Kierrätys PPK Oy    
Rakennusteollisuus RT ry    
RAKLI ry    
Recser Oy    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
SER-Tuottajayhteisö Ry    
Sisäministeriö    
Sitra    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen alkoholijuomakauppa SAJK    
Suomen Autokierrätys Oy    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen Keräyslasiyhdistys ry    
Suomen Keräyspaperi tuottajayhteisö Oy    
Suomen Keräystuote Oy    
Suomen kierrätyskeskusten yhdistys ry    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuitukierrätys Oy    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy    
Suomen Pakkausyhdistys ry    
Suomen Palautuspakkaus Oy PALPA    
Suomen Rengaskierrätys Oy    
Suomen Romukauppiaiden liitto ry    
Suomen Tekstiili ja Muoti Ry    
Suomen Uusiomuovi Oy    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Tilastokeskus    
Traficom    
Tulli    
Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta    
Tupakkateollisuusliitto ry    
Turun hallinto-oikeus    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Vesiensuojeluyhdistysten liitto    
Vesilaitosyhdistys    
VTT - valtion teknillinen tutkimuskeskus    
Yleinen toimialaliitto ry    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

Tietosuoja

jätehuolto

dataskydd

avfallshantering

jätteen kuljettaminen

rekisterit

avfallstransport

register