Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Transport- och kommunikationsverkets begäran om utlåtande om utkasten till föreskrift om anmälningar om allmän televerksamhet, programverksamhet, beställ-tv-verksamhet, betal-tv-verksamhet och videodelningsplattformstjänst

Transport- och kommunikationsverkets begäran om utlåtande om utkasten till föreskrift om anmälningar om allmän televerksamhet, programverksamhet, beställ-tv-verksamhet, betal-tv-verksamhet och videodelningsplattformstjänst

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/252564/03.04.05.00/2021

Svarstiden gick ut: 3.8.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Trasport- och kommunikationsverket Traficom begär utlåtanden om utkasten till föreskrift om allmän televerksamhet, programverksamhet, beställ-tv-verksamhet, betal-tv-verksamhet och videodelningsplattformtjänst TRAFICOM/252564/03.04.05.00/2021 69/2021 M.
Bakgrund
4 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) innehåller bestämmelser om anmälningsplikt som gäller bedrivande av verksamhet. Enligt 1 mom. i bestämmelsen ska verksamhetsutövaren göra en elektronisk anmälan till Transport- och kommunikationsverket innan verksamheten inleds. Anmälan ska göras om 1) allmän televerksamhet (televerksamhetsanmälan); 2) annan än koncessionspliktig televisionsverksamhet, om den som levererar tjänsten är etablerad i Finland (programverksamhetsanmälan); 3) beställ-tv-verksamhet, om den som levererar tjänsten är etablerad i Finland (beställ-tv-anmälan); 4) verksamhet där verksamhetsutövaren använder avkodningssystem i samband med tillhandahållande av linjära betal-tv-tjänster i ett markbundet digitalt masskommunikationsnät(betal-tv-anmälan) och 5)  tillhandahållande av en videodelningsplattformstjänst, om den som tillhandahåller tjänsten är etablerad i Finland (anmälan om videodelningsplattformstjänst)

Med en lagändring som trädde i kraft i början av 2021 började anmälningsskyldigheten också omfatta leverantörer av videodelningsplattformstjänster och därför utvidgades också föreskriftens tillämpningsområde. Samtidigt uppdateras bestämmelsen för att uppfylla kraven i den revidare lagen och direktiv. Genom föreskriften upphävs Kommunikationsverkets föreskrift 69/2014 M av den 10 december 2014 om anmälningar om allmän televerksamhet, programverksamhet, beställ-tv-verksamhet och betal-tv-verksamhet.
Målsättningar
Syftet med regleringen av anmälningsplikter är att säkerställa att Transport- och kommunikationsverket  har tillräckliga uppgifter om verksamhetsutövare för sina styrnings- och övervakningsuppgifter.
Bilagor:
Tidtabell
Transport- och kommunikationsverket begär att utlåtanden om föreskrift lämnas in senast 3.8.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Observera att alla utlåtanden som lämnas in via utlåtande.fi är offentliga i sin helhet. Om remissinstanssen anser att utlåtandet innehåller uppgifter som med stöd av 24 § 1 mom. i offentlighetslagen (621/1999) är sekretessbelagda, är det möjlig att skicka en med de sekretessbelagda avsnitten kompletterad version till Traficoms registratorskontor per e-post  på addressen kirjaamo@traficom.fi eller per post på addressen Transport- och kommunikationsverket, PB  320, 00059 TRAFICOM. Vänligen ange föreskiftsutkastets ärendenummer som referensnummer i utlåtandet TRAFICOM/252564/03.04.05.00/2021
Beredare
Ledande sakkunnig Päivi-Maria Virta, p. 0295390467, paivi-maria.virta(at)traficom.fi
Sändlista:
Traficom