Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston päätös oireettomalle henkilölle karieksen varhaiseksi toteamiseksi tehtävän bitewing-röntgentutkimuksen kriteereistä

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston päätös oireettomalle henkilölle karieksen varhaiseksi toteamiseksi tehtävän bitewing-röntgentutkimuksen kriteereistä

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/25064/2022

Svarstiden gick ut: 4.11.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Suun krooniset tulehdukset, karies ja kiinnityskudossairaus (parodontiitti), ovat pääosin oireettomia tai vähäoireisia ja pääsevät siten helposti etenemään huomaamatta ja voivat edetessään aiheuttaa muita vakavia sairauksia. Karies on mikrobivälitteinen sairaus. Se aiheuttaa eriasteisia hampaan kovakudosvaurioita ja voi hoitamattomana johtaa hammasperäisen infektion syntyyn. Sen estämiseksi on tärkeää löytää karies riittävän varhaisessa vaiheessa. Hampaan kovakudosvaurion toteamiseksi saatetaan tarvita bitewing-röntgenkuvausta, jossa kuvattava pitää kuvaa otettaessa pientä röntgenfilmiä hampaittensa takana. Tämän röntgentutkimuksen oikeutusta oireettomille henkilöille ei ole aiemmin kansallisesti arvioitu.
Bakgrund
Joulukuussa 2018 voimaan tulleen säteilylain (859/2018) 111 §:n perusteella lääketieteellisen säteilyaltistuksen oikeutuksesta on laadittava kyseistä henkilöä koskeva erityinen kirjallinen perustelu silloin, kun oireettomaan henkilöön kohdistuva taudin varhaista toteamista varten tarvittava säteilyaltistus ei ole osa seulontaohjelmaa. Perustelun laatimisessa on noudatettava palveluvalikoimaneuvoston laatimia tutkimukseen pääsyn kriteerejä, mikä vaatimus koskee myös yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitettuja terveydenhuollon palveluja. Säteilylaki on voimassa koko Suomessa Ahvenanmaa mukaan lukien. Säteilylailla pannaan täytäntöön säteilyturvallisuusdirektiiviä 2013/59/Euratom.
 
Karieksen aiheuttamalle hampaiden reikiintymiselle altistavat riittämätön itsehoito, huono suuhygienia, sokeripitoinen ravinto ja tiheät ateriavälit sekä vähentynyt syljeneritys. Karieksen varhaisella havaitsemisella ja vaurioiden etenemisen pysäyttämisellä voidaan välttyä paikkaus- tai jopa juurihoidolta. Kariesvauriot etenevät usein oireettomina paikkausta vaativiksi, ja oireilu voi alkaa vasta, kun hammasperäinen infektio on jo syntynyt. Näönvarainen tarkastus on riittämätön hammasluuhun (dentiiniin) ulottuvien kariesvaurioiden havainnointiin, erityisesti poskihampaiden välipinnoilla.
Målsättningar
Näiden kriteerien tarkoituksena on linjata bitewing-röntgentutkimuksen edellytyksiä ja karsia turhia tutkimuksia. Nyt esitetyt kriteerit on laadittu tieteelliseen näyttöön perustuen oireettoman henkilön karieksen varhaiseksi toteamiseksi. Kriteerit koskevat koko suomalaista väestöä.
 
Kirjallisuuden perusteella havaittiin bitewing-röntgentutkimuksen olevan näönvaraista tutkimusta luotettavampi havaitsemaan hammasvälipintojen kariesvaurioita ja arvioimaan niiden syvyyttä ja laajuutta. Bitewing-röntgentutkimuksen tarkkuuden todettiin olevan suuri erityisesti hammasvälipinnoilla, mutta herkkyyden olevan tarkkuutta pienempi. Bitewing-röntgentutkimuksella todettiin olevan vähäinen riski vääriin positiivisiin löydöksiin.
 
Röntgenkuvausta ei tarvita, jos kliinisesti (kuituvaloa tai muuta menetelmää kuin röntgenkuvausta käyttäen) voidaan riittävän luotettavasti todeta, että karies on vain kiilteen alueella. Käytännössä tämä tulee kyseeseen, jos karies on vapaalla pinnalla ja muutenkin hyvin tutkittavissa. Matalan riskin potilasryhmissä seulontakuvauksista ei ole todettu hyötyä. Yksiselitteistä suositusta kuvausvälistä ei kirjallisuuden perusteella voida antaa. Oireettomalle henkilölle ei katsota perustelluksi tehdä bitewing-röntgentutkimusta useammin kuin vuoden välein. Bitewing-röntgentutkimuksen tarvetta pitää arvioida yksilöllisen kariesriskin perusteella. Palveluvalikoimaneuvosto on aiemmin antanut suosituksen ”Huonon suuhygienian aiheuttaman sairastumisriskin pienentäminen omahoidon tuella ja elintapaohjauksella korkean riskin potilailla”, jossa määritellään riskitekijöitä.
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvostolle viimeistään 4.11.2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto pyytää lausuntoanne Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston päätöksestä "oireettomalle henkilölle karieksen varhaiseksi toteamiseksi tehtävän bitewing-röntgentutkimuksen kriteereistä".

Myös muut kuin Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoa määräysehdotuksesta antaa johtava asiantuntija Ritva Bly, puh. +358 295 163 039, etunimi.sukunimi@gov.fi tai pääsihteeri Kati Koskinen, puh. +358 295 163 286, etunimi.sukunimi@gov.fi 
Sändlista:
Hammas & Hammas Pääkaupunkiseutu Oy    
Hammas Hohde Oy    
Hammaslääkäriasema Helmiäinen Oy    
Hammaslääkärit Piirainen Oy    
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HUS Diagnostiikkakeskus    
Helsingin kaupunki    
KotiHammas Oy    
Kuopion Hammaskulma Oy    
Lääkäriliitto    
Mehiläinen Oy    
Mehiläinen Oy    
Oral Hammaslääkärit Oyj    
Oral Hammaslääkärit Oyj    
Oulun ammattikorkeakoulu Oy    
Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy    
Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kuvantamiskeskus radiologia    
PlusTerveys Hammaslääkärit Oy    
PlusTerveys Hammaslääkärit Oy    
Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Oulun yliopistollinen sairaala / Radiologian klinikka    
Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kuopion yliopistollinen sairaala Kuvantamiskeskus, Kliininen radiologia    
Potilasvakuutuskeskus    
Reumaliitto    
Sairaalafyysikot ry    
Seinäjoen Helmident Oy    
Suomen hammaslääkäriliitto Apollonia ry    
Suomen Luustoliitto ry    
Suomen Radiologiyhdistys ry    
Suomen Röntgenhoitajaliitto ry    
Suomen Syöpäyhdistys ry    
Suomen Terveystalo Oy    
Säteilyturvallisuuskeskus    
Säteilyturvallisuusneuvottelukunta    
Säteilyturvallisuusneuvottelukunta    
Tmi Eija Tiainen-Ikkelä    
Tuki- ja liikuntaelinliitto ry    
Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Varsinais-Suomen kuvantamiskeskus (TYKS) AD2-Röntgen    
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö sr    
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö sr Hervannan hammashoitoasema    
Ålands Hälso- och Sjukvård Specialsjukvården    
Asiasanat

Säteilyaltistus

hammasröntgen

bitewing

karies