Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition om godkännande av återkallandet av en reservation till Europarådets straffrättsliga konvention om korruption samt med förslag till lag om ändring av strafflagen

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition om godkännande av återkallandet av en reservation till Europarådets straffrättsliga konvention om korruption samt med förslag till lag om ändring av strafflagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/9873/2022

Svarstiden gick ut: 25.11.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet begär utlåtanden om utkastet till regeringens proposition till riksdagen om godkännande av återkallandet av en reservation till Europarådets straffrättsliga konvention om korruption samt med förslag till lag om ändring av strafflagen.

I utkastet till regeringens proposition föreslås det att strafflagen kompletteras med en ny bestämmelse om handel med inflytande. Det föreslås att straffansvaret för juridiska personer utsträcks till att omfatta handel med inflytande.

I propositionen föreslås det också att riksdagen godkänner återkallandet av en reservation till artikeln om missbruk av inflytande som Finland gjort när landet anslöt sig till Europarådets straffrättsliga konvention om korruption (FördrS 108/2002, nedan konventionen).
Bakgrund
När Finland anslöt sig till konventionen 2002 gjorde landet en reservation till dess artikel 12 om missbruk av inflytande, som sedan dess har förnyats flera gånger. Enligt en kläm som riksdagen lagt fram (RSv 373/2010 rd) ska regeringen skyndsamt börja bereda ett förslag till lagstiftning om kriminalisering av missbruk av inflytande. Dessutom har organet Greco, som övervakar genomförandet av konventionen, och Europeiska kommissionen rekommenderat åtgärder i frågan.
Målsättningar
Syftet med kriminaliseringen av missbruk av inflytande är att komplettera det straffrättsliga skyddet mot korruption.

Målet är också att göra det möjligt att återkalla reservationen till artikel 12 i Europarådets straffrättsliga konvention om korruption när det gäller kriminaliseringsskyldigheten i fråga om missbruk av inflytande.
Bilagor:

HE luonnos vaikutusvallan kauppaamisrikos.pdf - HE luonnos vaikutusvallan kauppaamisrikos

Huvudsakliga innehåll och paragrafer.pdf - Huvudsakliga innehåll och paragrafer

Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande till justitieministeriet senast den 25 november 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Justitieministeriet begär utlåtanden om utkastet till regeringens proposition till riksdagen om godkännande av återkallandet av en reservation till Europarådets straffrättsliga konvention om korruption samt med förslag till lag om ändring av strafflagen.

Utlåtandena ska lämnas in senast den 25 november 2022 kl. 16.15 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.

Den som lämnar ett utlåtande måste registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Ytterligare information om hur man använder utlåtandetjänsten ges av systemadministratörerna på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi. Vi ber de ministerier som använder VAHVA föra utlåtandet också under ärende VN/9873/2022 i VAHVA.

Utlåtanden kan också lämnas in per e-post till justitieministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo.om@gov.fi. I de utlåtanden som sänds per e-post ber vi er använda diarienummer VN/9873/2022 som referens.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.

Justitieministeriet betalar inte arvode för begärda eller givna utlåtanden.
Beredare
Leena Mäkipää, lagstiftningsråd, leena.makipaa@gov.fi, tfn 02951 50082.
 
Sändlista:
Akava r.y.    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Suomen syyttäjäalue    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto / Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti / Professori Kimmo Nuotio    
Helsingin yliopisto / professori Olli Mäenpää    
Helsingin yliopisto / professori Päivi Korpisaari    
Helsingin yliopisto / professori Sakari Melander    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen syyttäjäalue    
Itä-Suomen yliopisto / professori Matti Tolvanen    
Julkiset Oikeusavustajat r.y.    
Kansallinen Kokoomus r.p.    
Keskuskauppakamari    
Keskusrikospoliisi    
Korkein oikeus    
Kuntaliitto    
Lapin yliopisto / professori Minna Kimpimäki    
Liike Nyt r.p.    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat r.y.    
Länsi-Suomen syyttäjäalue    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Medialiitto    
Ministeri Lauri Tarasti    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeuspoliittinen yhdistys Demla r.y.    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Perussuomalaiset r.p.    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen syyttäjäalue    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Rovaniemen hovioikeus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK r.y.    
Suojelupoliisi    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y.    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Journalistiliitto – Finlands Journalistförbund r.y.    
Suomen Keskusta r.p.    
Suomen Kristillisdemokraatit r.p.    
Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund r.y.    
Suomen Maallikkotuomarit r.y.    
Suomen Poliisijärjestöjen liitto r.y.    
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.    
Suomen Syyttäjäyhdistys r.y.    
Suomen tuomariliitto – Finlands domareförbund r.y.    
Suomen Yrittäjät    
Svenska folkpartiet i Finland r.p    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Transparency Suomi r.y.    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hovioikeus    
Turun yliopisto / apulaisprofessori Tatu Hyttinen    
Turun yliopisto / professori emeritus Pekka Viljanen    
Turun yliopisto / professori Veli-Pekka Viljanen    
Työ-ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vaasan hovioikeus    
Vaasan yliopisto / professori Ari Salminen    
Valta kuuluu kansalle r.p.    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtiovarainministeriö    
Vasemmistoliitto r.p.    
Verohallinto    
Vihreä liitto r.p.    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

korruptio

korruption

rikoslaki

rikosoikeus

Lahjonta

rikos

strafflagen

brott

straffrätt