Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö määräyksen "Taloushallinnon tehtävien ja vastuiden jako palvelukeskuksen sekä kirjanpitoyksiköiden ja rahastojen välillä" luonnoksesta

Lausuntopyyntö määräyksen "Taloushallinnon tehtävien ja vastuiden jako palvelukeskuksen sekä kirjanpitoyksiköiden ja rahastojen välillä" luonnoksesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VK/27025/00.00.00.01/2022

Svarstiden gick ut: 6.5.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Valtiokonttori on valmistellut oheisen luonnoksen määräykseksi "Taloushallinnon tehtävien ja vastuiden jako palvelukeskuksen sekä kirjanpitoyksiköiden ja rahastojen välillä". Tämän määräyksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023 ja korvata 1.1.2022 voimaan tullut määräys VK/73002/00.00.00.01/2021.

Valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) (jäljempänä talousarviolaki) 12 b § (1053/2016) 1 momentin mukaan kirjanpitoyksiköt vastaavat maksuliikkeestään, kirjanpidostaan ja tilinpäätöksestään sekä laativat lain 21 §:ssä tarkoitetun viraston tai laitoksen toimintakertomuksen. Valtiokonttori määrää kuitenkin ne maksuliikettä, kirjanpitoa ja sen yhteydessä järjestettävää 16 §:ssä tarkoitettua muuta seurantaa ja tilinpäätöksen laatimista koskevat tehtävät, jotka hoidetaan keskitetysti ja joista vastaa keskitettyjä taloushallintotehtäviä hoitava virasto tai laitos.

Talousarviolain 12 b §:n 2 momentin mukaan Valtiokonttori määrää ne viraston tai laitoksen palkanlaskentaa koskevat tehtävät, jotka hoidetaan keskitetysti ja joista vastaa keskitettyjä taloushallintotehtäviä hoitava virasto tai laitos. Lisäksi Valtiokonttori voi määrätä keskitetyistä taloushallintotehtävistä vastaavan viraston tai laitoksen vastuulle valtioon palvelussuhteessa olevalle tai muulle henkilölle matkustamisen johdosta virka- tai työehtosopimuksen mukaisesti maksettavan korvauksen hyväksymiseen liittyviä tarkastustoimenpiteitä, joihin ei sisälly työnantajalle kuuluvan harkintavallan käyttöä.

Talousarviolain 24 c §:n mukaan Valtiokonttori voi antaa määräyksiä virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen kirjanpidon, maksuliikkeen ja laskentatoimen hoidon, tilinpäätöksen laadinnan sekä muiden taloushallinnon toimintojen ja menettelytapojen yksityiskohdista.
 
Bakgrund
Määräyksellä Valtiokonttori toteuttaa valtion talousarviolain (423/1988) mukaista ohjaustehtävää.

 
Målsättningar
Taloushallinnon tehtävien vastuunjaon ajantasaisuus ja tarkoituksenmukaisuus tarkastetaan vuosittain. Uuden määräyksen tavoite on ajantasaistaa taloushallinnon tehtävien vastuita. Tehtävien vastuut päivitetään tarpeesta maksuun, tilauksesta perintään ja matkustamisen prosessien osalta. Kirjauksesta tilinpäätökseen prosessin tehtävien vastuunjako säilyy toistaiseksi ennallaan.

Liitteet:
Tidtabell
Valtiokonttori pyytää kirjanpitoyksiköiltä ja talousarvion ulkopuolisilta valtion rahastoilta sekä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselta lausunnot viimeistään perjantaina 6.5.2022. Lausunto tulee antaa lausuntopalvelun kautta (www.lausuntopalvelu.fi). 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausuntoa pyydetään muutoksista ja niiden toimivuudesta sekä ymmärrettävyydestä. Huomioittehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia.

Mikäli lausuttavaa ei ole, voi lausuja jättää lausunnon lähettämättä. Valtiokonttori katsoo määräyksen luonnoksen toimivaksi ja ymmärrettäväksi, mikäli lausuntoa ei toimiteta lausuntopalvelun kautta Valtiokonttorille.
Valmistelijat
​Lisätietoja lausuntopyyntöön liittyen antaa projektipäällikkö Ari Kauhanen, sähköposti: ari.kauhanen@valtiokonttori.fi, puhelin: 029 550 3279 
Sändlista:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunta    
Ely-Keskusten ja TE-Toimistojen Kehittämis- ja Hallintokeskus    
Energiavirasto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Geologian tutkimuskeskus    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen Laitos    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Jaakko Eskola    
Juha Halonen    
Kansallisarkisto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Liikenne- ja Viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Luonnonvarakeskus    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Minna Korpela    
Museovirasto    
Niko Ijäs    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Palosuojelurahasto    
Patentti- ja Rekisterihallitus    
Pelastusopisto    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Ruokavirasto    
Sebastian Seemer    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta Samu    
Statens Ämbetsverk På Åland    
Suojelupoliisi    
Suomen Akatemia    
Suomen ympäristökeskus    
Suomenlinnan hoitokunta    
Syyttäjälaitos    
Säteilyturvakeskus Stuk    
Tasavallan presidentin kanslia    
Terveyden ja hyvinvoinnin Laitos    
Tilastokeskus    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti    
Ulosottolaitos    
Valtiokonttori    
Valtion Eläkerahasto    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Viestintävirasto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

taloushallinto

vastuunjako

tarpeesta maksuun

tilauksesta perintään

kirjauksesta tilinpäätökseen

matkustaminen