Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Rikosseuramuslaitoksen ja poliisin yhteistyö vankeusaikaisen rikollisuuden estämisessä ja laitosturvallisuuden ylläpitämisesä

Rikosseuramuslaitoksen ja poliisin yhteistyö vankeusaikaisen rikollisuuden estämisessä ja laitosturvallisuuden ylläpitämisesä

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/268/2018

Svarstiden gick ut: 30.8.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Oikeusministeriö asetti 7.3.2018 työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin selvittää Rikosseuraamuslaitoksen ja poliisin yhteistyötä vankeusaikaisen rikollisuuden estämisessä ja laitosturvallisuuden ylläpitämisessä. Työryhmän toimikausi päättyi 31.5.2019. Työryhmän tehtävänä oli;
 
1) selvittää vankeuslaissa ja tutkintavankeuslaissa säädettyjen valvonta- ja tarkastustoimivaltuuksien muutostarpeet suhteessa viranomaisten tehtävänjakoon ja Rikosseuraamuslaitokselle säädettyjen tehtävien hoitamiseen;
2) selvittää, miten Rikosseuraamuslaitoksen ja poliisin yhteistyö on jatkossa tarkoituksenmukaista järjestää;
3) laatia ehdotus turvallisuustietorekisterin sisältöä koskeviksi säännöksiksi ja
4) selvittää Rikosseuraamuslaitoksen ja poliisin rekisteritietojen luovuttamista koskevien säännösten muutostarpeet.

Työryhmän tuli laatia ehdotus tarvittaviksi säännösmuutoksiksi Rikosseuraamuslaitoksen
ja poliisin välisen tietojenvaihdon ja muun yhteistyön järjestämiseksi erityisesti vankeusaikaisen
rikollisuuden estämisessä ja laitosturvallisuuden ylläpitämisessä. Työryhmän tuli valmistella ehdotukset edellä lueteltujen kohtien edellyttämiksi säädösmuutoksiksi hallituksen esityksen muotoon.
 
Bakgrund


Rikosseuraamuslaitoksesta annetun lain 2 §:n mukaan laitoksen toiminnan tavoitteena on yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten täytäntöönpano siten, että lisätään tuomittujen valmiuksia rikoksettomaan elämäntapaan sekä edistetään heidän elämänhallintaansa ja sijoittumistaan yhteiskuntaan. Vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon tavoitteena on vankeuslain 1 luvun 2 §:n mukaan lisätä vangin valmiuksia rikoksettomaan elämäntapaan edistämällä vangin elämänhallintaa ja sijoittumista yhteiskuntaan sekä estää rikosten tekeminen rangaistusaikana. Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 1 luvun 2 §:n mukaan yhdyskuntaseuraamuksen tavoitteena on rangaistuksen täytäntöönpanon aikana tukea tuomittua hänen sosiaalisen selviytymisensä edistämiseksi sekä lisätä hänen valmiuksiaan elää rikoksetonta elämää. Tutkintavankeuden toimeenpanon tarkoituksena on tutkintavankeuslain 1 luvun 3 §:n mukaan turvata rikoksen esitutkinta, tuomioistuinkäsittely ja rangaistuksen täytäntöönpano sekä estää rikollisen toiminnan jatkaminen.

Poliisilain 1 luvun 1 §:n mukaan poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, kansallisen turvallisuuden suojaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, paljastaminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa ja huolehtii tehtäviinsä kuuluvasta kansainvälisestä yhteistyöstä. Poliisi suorittaa lisäksi lupahallintoon liittyvät ja muut sille laissa erikseen säädetyt tehtävät sekä antaa jokaiselle tehtäväpiiriinsä kuuluvaa apua. Jos on perusteltua syytä olettaa henkilön kadonneen tai joutuneen onnettomuuden uhriksi, poliisin on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin henkilön löytämiseksi.

Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen (PTR) yhteistoiminnasta annetussa laissa säädetään siitä, kuinka mainittujen viranomaisten yhteistyö niille säädettyjen tehtävien hoitamisessa järjestetään. Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehille on aikaisemmin ollut mahdollista antaa erityiset poliisivaltuudet  PTR-yksikössä toimimiseksi. Poliisilain uudistuksen myötä tämä ei enää vuoden 2017 alusta alkaen ole ollut mahdollista. Rikosseuraamuslaitoksen ja poliisin välinen yhteistyö vankeusaikaisen rikollisuuden estämiseksi on erityisten poliisivaltuuksien lakkaamisen jälkeen perustunut kummankin viranomaisen rekistereistä annetuissa laeissa säädettyyn rekisteritiedon luovuttamiseen. Rikosseuraamuslaitoksen osalta kyse on ollut erityisesti turvallisuustietorekisteriin kirjatuista tiedoista.

Viranomaisten välinen tietojen vaihtaminen edellyttää julkisuuslain ja muiden tietojen luovuttamista koskevien nimenomaisten säännösten mukaan pääsääntöisesti tietoja tarvitsevan viranomaisen esittämää pyyntöä eikä tietoja lähtökohtaisesti voi luovuttaa oma-aloitteisesti. Tiedonvaihdossa ongelmia on aiheuttanut erityisesti Rikosseuraamuslaitoksen turvallisuustietorekisteriin kirjattujen tietojen luovuttaminen. Muidenkin kuin turvallisuustietorekisteriin kirjattujen tietojen osalta käytännössä ongelmalliseksi on osoittautunut tilanne, jolloin Rikosseuraamuslaitoksella on tieto, joka olisi syytä saattaa poliisin tai muun esitutkintaviranomaisen tietoon, mutta esitutkintaviranomainen ei tiedä Rikosseuraamuslaitoksella olevaa tietoa eikä tästä syystä osaa sitä kysyä.

 

Målsättningar
Ehdotuksen keskeisiä tavoitteita ovat:

1. Rikosseuraamuslaitoksen tehtävät ja toimivaltuudet
 Rikosseuraamuslaitoksen tehtävänä on huolehtia rangaistusten täytäntöönpanosta edistämällä rangaistusta suorittavan henkilön valmiuksia rikoksettomaan elämäntapaan. Tavoitteena on myös estää rikosten tekeminen rangaistusaikana ja huolehtia täytäntöönpanon turvallisuudesta. Esityksessä ehdotetaan, että vankeuslaissa ja tutkintavankeuslaissa säädetyt valvonta- ja tarkastustoimivaltuudet nykyistä selkeämmin ja täsmällisemmin vastaisivat mainittuja Rikosseuraamuslaitoksen tehtäviä. Muutosten tarkoituksena on täsmentää toimivaltuuksia ja koskevat säännökset vastaamaan Rikosseuraamuslaitokselle asetettuja tehtäviä ja siten edesauttaa viranomaisten välistä yhteistyötä.  
 
2. Rikosseuraamuslaitoksen ja poliisin sekä muiden esitutkintaviranomaisten välinen yhteistyö
 Perustuslain 2 §:n 3 momentin mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Myös viranomaisyhteistyön tulee perustua kattavaan ja täsmälliseen sääntelyyn. Lainsäädännöllinen perusta Rikosseuraamuslaitoksen ja poliisin sekä muiden esitutkintaviranomaisten välisen yhteistyön järjestämiseksi vankeusaikaisten rikosten estämiseksi on erityisten poliisivaltuuksien lakkaamisen jälkeen vuodesta 2017 lähtien osoittautunut riittämättömäksi ja yhteistyön tarve välttämättömäksi vankiloiden ja yhteiskunnan turvallisuuden kannalta. Näin ollen esityksessä ehdotetaan Rikosseuraamuslaitoksen lisäämistä yhteistyöviranomaisena lakiin poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta.
 
3. Rikosseuraamuslaitoksen henkilötietojen käsittelyä koskevat eräät säännökset
 Esityksessä ehdotetaan Rikosseuraamuslaitoksen tiedon luovuttamista koskevia säännöksiä muutettavaksi siten, että Rikosseuraamuslaitokselle annettaisiin salassapitovelvollisuuden estämättä oma-aloitteinen oikeus ilmoittaa poliisille, Tullille ja Rajavartiolaitokselle ne tiedot, jotka sillä on voimassa olevan lain perusteella oikeus luovuttaa näille viranomaisille niiden pyynnöstä. Pyrkimyksenä on turvata poliisin tai muun esitutkintaviranomaisen oikea-aikainen ja riittävä tiedonsaanti.
 
4. Henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain 8 §:n mukaista turvallisuustietorekisteriä koskevien muutosten tarkoituksena olisi täsmentää turvallisuustietorekisterin tietosisältöä koskevat säännökset vastaamaan Rikosseuraamuslaitokselle laissa asetettuja tehtäviä ja toimivaltuuksia. Esityksessä ehdotetaan myös, että poliisille, pääesikunnalle, Tullille ja rajavartiolaitokselle on mahdollista antaa tekninen käyttöyhteys turvallisuustietorekisteriin. Turvallisuustietorekisterin teknistä käyttöoikeutta koskevien säännösten muuttamisella turvattaisiin myös esitutkintaviranomaisten asianmukainen ja oikea-aikainen tiedonsaanti Rikosseuraamuslaitokselta.

Esityksen tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia vaikuttaa viranomaisyhteistyöllä rikosten estämiseen, vankilaturvallisuuteen sekä yhteiskunnan turvallisuuteen.


 


 
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään perjantaina 30.8.2019.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnonantajaa pyydetään toimittamaan yksi yhtenäinen organisaation lausunto mihin voidaan liittää tarvittaessa yksiköiden kannanottoja.

Rikosseuraamuslaitosta ja sisäministeriötä pyydetään lausumaan myös erillisistä etsintäkuuluttamista sekä säännöksistä ja vankilan oloista tiedottamista koskevista vankeuslain ja tutkintavankeuslain muutosehdotuksista, jotka on tarkoitus liittää Rikosseuraamuslaitoksen ja poliisin yhteistyötä koskevan hallituksen esitykseen yhteyteen. Myös muut lausunnonantajat voivat halutessaan lausua myös näistä muutosehdotuksista.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antavat erityisasiantuntija Anne Kohvakka, puh. 02951 50183, anne.kohvakka@om.fi, hallitusneuvos Anne Hartoneva, puh. 02951 50344, anne.hartoneva@om.fi, yksikön päällikkö Katariina Jahkola, puh. 02951 50246, katariina.jahkola@om.fi
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Finanssivalvonta    
Helsingin yliopisto/professori Sakari Melander    
Joensuun yliopisto/professori Matti Tolvanen    
Keskusrikospoliisi    
Kriminaalihuollon tukisäätiö    
Oikeuskanslerinvirasto    
Poliisihallitus    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
sisäministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tulli    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
valtiovarainministeriö    
Vankilavirkailijain liitto VVL ry    
Asiasanat

Rikosseuraamuslaitos, poliisi, viranomaisyhteistyö, rikosten estäminen