Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av samiska språklagen

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle saamen kielilain muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: OM 6/58/2016

Svarstiden gick ut: 10.3.2017

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle saamen kielilain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi saamen kielilakia. Saamen kielilailla turvataan perustuslain ja Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten vaatimalla tavalla saamelaisten oikeus ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan sekä käyttää tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa omaa saamen kieltään, inarinsaamea, koltansaamea tai pohjoissaamea. Esitys on riippuvainen hallituksen esityksestä eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi. Mahdolliset muutokset näissä uudistuksissa eivät saa heikentää saamelaisille nykyisen lainsäädännön mukaan kuuluvia kielellisiä tai kulttuurisia oikeuksia taikka kulttuuri-itsehallinnon edellytyksiä, ja tästä syystä tulee saamen kielilakia tarkistaa vastaavasti. Em. uudistusten ollessa vielä vireillä, tehdään tässä vaiheessa ainoastaan näiden uudistusten edellyttämät tärkeimmät ja kiireellisimmät muutokset saamen kielilakiin eikä kaikkia kielilain kehittämisen kannalta tärkeitä muutostarpeita ei tässä yhteydessä pystytä toteuttamaan. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2017. 

Hámus ráđđehusa evttohusas riikkabeivviide sámi giellalága nuppástuhttimis

Árvalusas evttohuvvo, ahte sámi giellaláhka nuppástahttojuvvo. Sámi giellalágain dorvvastuvvo vuođđolága ja Suoma čadni riikkaidgaskasaš soahpamušaid gáibidan vugiin sápmelaččaid  vuoigatvuohta doalahit ja ovddidit gielaset ja kultuvrraset ja geavahit duopmostuolus ja eará eiseváldeoktavuođain iežaset giela ja kultuvrra, anársámegiela, nuortalašgiela dahje davvisámegiela. Evttohus lea gitta das, mo manná árvalusain, man ráđđehus addá riikkabeivviide eanagotteođastusa ja sosiála- ja dearvvasvuođafuolahusa ordnema ođastusa birra ja daidda gustojeaddji lágaid birra. Vejolaš nuppástusat dáin ođastusain eai oaččo heajudit sápmelaččaid gielalaš dahje kultuvrralaš vuoigatvuođaid, mat sidjiide gullet dálá láhkamearrádusaid mielde eaige dat oaččo heajudit sápmelaččaid  kulturiešstivrejumi eavttuidge. Dán dihte sámi giellalága galgá dárkkistit vástideaddjiláhkkái. Go ovddabeal  namuhuvvon ođastusat leat ain jođus, de dán muttus nuppástahttojuvvojit dušše dehálamos ja hohpoleamos oasit, maid berre ođasmahttit iige dál leat vejolaš ollašuhttit buot dehálaš nuppástusaid, maid giellalága ovddideami dáfus berrešii dahkat. Dárkkuhussan lea, ahte láhka boahtá fápmui suoidnemánu 1. beaivvi 2017.

Hammiittâs haldâttâs oovdânpyehtimin ovdâskoodán säämi kielâlaavâ muttemist

Oovdânpyehtimist iävtuttuvvoo, ete säämi kielâlaavâ muttoo. Säämi kielâlavváin turvâsteh vuáđulaavâ já Suomâ čannee aalmugijkoskâsij sopâmušâi vaattâm vuovvijn sämmilij vuoigâdvuođâ paijeentoollâđ já ovdediđ jieijâs kielâ já kulttuur sehe kevttiđ tuámustoovlist já eres virgeomâháást jieijâs sämikielâ, aanaarsämikielâ, nuorttâsämikielâ teikâ tavesämikielâ. Oovdânpyehtim lii kiddâ haldâttâs oovdânpyehtimist ovdâskoodán eennâmkoddeuđâsmitmin já sosiaal- já tiervâsvuođâhuolâttâs ornimuđâsmitmin sehe toid lohtâseijee laahân. Máhđuliih nubástusah tain uđâsmitmijn iä uážu hiäjusmiđ sämmiláid tááláá lahâasâttem mield kullee kielâlijd teikâ kulttuurlijd vuoigâdvuođâid teikâ kulttuurjiešhaldâšem iävtuid, já tondiet säämi kielâlaavâ kalga tärhistiđ västideijeenáál. Ko om. uđâsmitmeh láá vala joođoost, ráhtojeh taan muddoost tuše tai uđâsmitmij vaattâm tergâdumoseh já huápulumoseh nubástusah säämi kielâlaahân iäge puoh kielâlaavâ ovdedem tááhust teháliih nubástustáárbuh paste taan ohtâvuođâst olášuttuđ. Lii uáivildum, ete laahâ šadda vuáimán 1 peeivi syeinimáánu 2017.


Häämas halltõõzz čuäʹjtõssân eeʹttiǩ-kådda sääʹm ǩiõll-lääʹjj muʹttmest

Čuäʹjtõõzzâst eʹtǩǩeet muʹttemnalla sääʹm ǩiõll-lääʹjj. Sääʹm ǩiõll-laaʹjjin staanât vuâđđlääʹjj da, mâʹte Lääʹddjânnam čõõnni meeraikõskksaž suåppmõõžž õõlǥte, säʹmmlai vuõiggâdvuõđ tuõʹllʼjed da õõuʹdeed ǩiõlâs da kulttuuʹres di ââʹnned duõmmišttmest da jeeʹres veʹrǧǧneeʹǩǩest jiiʹjjes sääʹm ǩiõl, aanarsääʹm, nuõrttsääʹm leʹbe tâʹvvsääʹm. Čuäʹjtõs lij čõnnsest halltõõzz čuäʹjtõõzzâst eeʹttiǩ-kådda mäddkåʹddoođõssân da sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuõl jäʹrjstemoođõssân di tõid õhttneei lääʹǩǩen. Vueiʹtlvaž muttâz täin oođõõzzin jie vuäǯǯ hueʹneed säʹmmlaid ânnʼjõž lääʹjjšeâttmõõžž mieʹldd kuulli ǩiõlʼlaž leʹbe kulttuurlaž vuõiggâdvuõđid leʹbe kulttuurjiõččvaaldšem õudldõõzzid, da tän määinast šâdd sääʹm ǩiõll-lääʹjj taʹrǩsted vaʹstteeinalla. Õp. oođõõzzi leeʹn õin ǩiõttʼtõõllmest, tuejjeet tän poodd tåʹlǩ täi oođõõzzi õudldem tääʹrǩmõõzzid da ǩirrsummsid muttsid sääʹm ǩiõll-läkka jeäʹt-ǥa pukid ǩiõll-lääʹjj õõuʹdeem beäʹlnn tääʹrǩes muttâztaarbid tän õhttvuõđâst põsttu viikkâd čõõđ. Lääʹǩǩ lij jurddum pueʹtted viõʹǩǩe 1 peeiʹv sueiʹnnmannust 2017.
 

Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan lausuntopalvelun kautta tai suoraan oikeusministeriölle mielellään sähköisessä muodossa viimeistään 10.3.2017 mennessä.
 
Áigetávval
 
Bivdit lágidit cealkámušaid cealkámušbálvalusa bokte dahje njuolga vuoigatvuođaministeriijai millosit elektrovnnalaš hámis maŋimuštá 10.3.2017.
 
Äigitavlu
 
Ciälkkámušâid pivdeh toimâttiđ ciälkkámušpalvâlem peht teikâ njuolgist riehtiministeriön mielâstubbooht šleđgâlii häämist majemustáá 10.3.2017 räi.
 
Äiʹǧǧmeäʹr
 
Ciâlklmid raaukat tooiʹmted ciâlkâlmkääzzkõõzz mieʹldd leʹbe vuõiʹǧǧest vuõiggâdvuõttministeriaaʹje miõlstes liâdǥlaž häämast mââimõõzzâst 10.3.2017 mõõneeʹst.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle saamen kielilain muuttamisesta. Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Vaihtoehtoisesti lausunnon voi toimittaa myös suoraan oikeusministeriön kirjaamoon:
 
osoite: Oikeusministeriö, PL 25, 00023 Valtioneuvosto
sähköpostiosoite: oikeusministerio@om.fi
 
HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Vástidanrávvagat
 
Vuoigatvuođaministeriija bivdá din cealkámuša hápmosis, man ráđđehus evttoha riikkabeivviide sámi giellalága nuppástuhttimis. Bivdit lágidit cealkámušaid nu ahte vástidehpet lausuntopalvelu.fi:s almmustahttojuvvon cealkámušbivdagii. Cealkámuša ii dárbbaš sáddet sierra šleađgapoastta bokte iige poastta bokte.   
 
Vai sáhttá addit cealkámuša, galgá vástideaddji registreret ja girjet iežas lausuntopalvelu.fi:ii. Dárkilut rávvagat  bálvalusa  geavaheami várás gávdnojit lausuntopalvelu.fi siidduin Ohjeet > Käyttöohjeet. Bálvalusa atnuiváldima doarjaga sáhttá bivdit čujuhusas lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Molssaevttolaččat cealkámuša sáhttá lágidit maid njuolga vuoigatvuohtaministeriija registrerenbáikái:
čujuhus: Oikeusministeriö, PL 25, 00023 Valtioneuvosto
šleađgapoastačujuhus: oikeusministerio@om.fi
 
FUOMÁŠ! Buot cealkámušat leat almmolaččat ja dat olggosaddojit lausuntopalvelu.fi:s.
 
Västidemravvuuh
 
Riehtiministeriö pivdá tii ciälkkámuš hammiittâsâst haldâttâs oovdânpyehtimin ovdâskoodán säämi kielâlaavâ muttemist. Ciälkkámušâid pivdeh adeliđ nuuvt, ete västid lausuntopalvelu.fi:st almostittum ciälkkámušpivdemân. Ciälkkámuš ij taarbâš sierâ vuolgâttiđ šleđgâpoostâ teikâ poostâ peht.
 
Vâi puáhtá adeliđ ciälkkámuš, västideijee kalga registeristuđ já čáládâttâđ siisâ lausuntopalvelu.fi:n. Tärhibeh ravvuuh palvâlus kevttimân láá lausuntopalvelu.fi siijđost Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvâlus kiävtunväldim torjuu puáhtá pivdeđ čujottâsâst lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Teikkâ ciälkkámuš puáhtá toimâttiđ meid njuolgist riehtiministeriö kirjimkontturân:
 
čujottâs: Oikeusministeriö, PL 25, 00023 Valtioneuvosto
šleđgâpostâčujottâs: oikeusministerio@om.fi
 
HUÁM! Puoh adelum ciälkkámušah láá almoliih já toh almostittojeh lausuntopalvelu.fi:st.
 
 Vaʹstteemvuäʹpstõõzz
 
Vuõiggâdvuõttministeria räukk ciâlklmad hämmsest halltõõzz čuäʹjtõssân eeʹttiǩ-kådda sääʹm ǩiõll-lääʹjj muʹttmest. Ciâlklmid raaukât uʹvdded vaʹstteeʹl lausuntopalvelu.fi:st õlmmuum ciâlkâlmraukkmõʹšše. Ciâlkâlm ij taarbaš vuõltteed jeäʹrben neʹttpååʹšt leʹbe pååʹšt mieʹldd.
 
Ciâlkâlm uʹvddem diõtt vaʹstteei šâdd rekisterjõõvvâd da ǩeeʹrjtõõttâd lausuntopalvelu.fi sizz. Tääʹrǩab vuäʹpstõõzzid kääzzkõõzz ââʹnnem vääras käunnʼje lausuntopalvelu.fi seeidain Ohjeet > Käyttöohjeet. Kääzzkõõzz ââʹnnmaväʹlddem diõtt tuärj vuäitt raukkâd addrõõzzâst lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Vueiʹttemvuõttân lij še vaʹlljeed tooiʹmted ciâlkâlm vuõiʹǧǧest vuõiggâdvuõttministeria ǩeeʹrjeempäikka:
addrõs: Oikeusministeriö, PL 25, 00023 Valtioneuvosto
neʹttpååʹštaddrõs: oikeusministerio@om.fi
 
VUÂMMAŽ! Puk uvddum ciâlkâlm lie õõlmâs da tõid õlmstââʹttet lausuntopalvelu.fi:st.
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Satu Kaskinen, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö
Válmmaštallit / Ráđđádalli virgeolmmoš Satu Kaskinen, Demokratiija-, giella- ja vuođđovuoigatvuođaáššiid ovttadat
Valmâštelleeh / Ráđádellee virgealmai Satu Kaskinen, Demokratia-, kielâ- já vuáđuvuoigâdvuođâaašij ohtâdâh
Valmštõõlli / Saǥstõõlli veʹrǧǧneǩ Satu Kaskinen, Demokratia-, ǩiõll- da vuâđđvuõiggâdvuõttaaʹšši juâǥǥas
Puh. / Tel. / Teʹl.  +358 2951 50322, satu.kaskinen@om.fi
 
Jakelu:
Aanar Sämmiliih ry    
Anára sámesearvi ry    
Anarâšah rs - Inarinsaamelaiset ry    
Anarâškielâ servi rs.    
City Sámit ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Ihmisoikeuskeskus    
Inarin kunta    
Johtti sápmelaččat rs    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin poliisilaitos    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Metsä-, kalastaja- ja tunturisaamelaiset ry    
Metsähallitus    
Oikeusministeriö    
Paliskuntain yhdistys    
Puolustusministeriö    
Saamelaisalueen koulutuskeskus    
Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto    
Saamelaisneuvosto    
Saaʹmi Nueʹtt rõ – Kolttasaamelaisen kielen ja kulttuurin yhdistys    
Sámi siida rs    
Sis-Suoma Sámesearvi Bárbmu    
Suoma Boazosámit rs    
Suoma Sámi Nuorat rs    
Suoma sámiid guovddášsearvi rs    
Suomen kuntaliitto    
Suomen tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Utsjoen kunta    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Vuohču sámiid searvi rs    
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

kielelliset oikeudet

språkliga rättigheter

perusoikeudet

grundläggande rättigheter

säädösvalmistelu

hallituksen esitys

ihmisoikeudet

saamen kielilaki

samiska språklagen

regeringens proposition

sámegiellaláhka

säämi kielâlaahâ

Gielalaš vuoigatvuođat

Kielâliih vuoigâdvuođah

sääʹm ǩiõll-lääʹǩǩ

Ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ