Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av samiska språklagen

Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av samiska språklagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: OM 6/58/2016

Svarstiden gick ut: 10.3.2017

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

I propositionen föreslås det att samiska språklagen ändras. Samiska språklagen tryggar på det sätt som krävs i grundlagen och i internationella avtal som är bindande för Finland rätten för samerna att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur samt att hos domstolar och andra myndigheter använda sitt samiska språk, enaresamiska, skoltsamiska eller nordsamiska. Propositionen har samband med regeringens proposition till riksdagen med förslag till landskapsreform och reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lagar som har samband med dem. Eventuella ändringar i dessa reformer får inte försämra de språkliga eller kulturella rättigheter eller de förutsättningar för kulturell autonomi som samerna tillförsäkras i den gällande lagstiftningen, och av den anledningen ska samiska språklagen granskas på motsvarande sätt. I och med att reformerna fortfarande bereds, görs det i detta skede endast de mest viktiga och brådskande ändringarna i samiska språklagen till följd av reformerna. Alla ändringsbehov som är viktiga med tanke på utvecklandet av samiska språklagen kan inte tillgodoses i detta sammanhang. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2017.

Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er sända utlåtandena via utlåtandetjänsten eller direkt till justitieministeriet, helst i elektronisk form, senast den 10 mars 2017.
 
Svarsanvisningar för mottagare

Justitieministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av samiska språklagen. Ni lämnar utlåtandet genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.

 

För att kunna lämna ett utlåtande måste användaren registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar för hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagande av tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

 

Alternativt kan utlåtandet skickas också direkt till justitieministeriets registratorskontor:

 

adress: Justitieministeriet, PB 25, 00023 Statsrådet

e-post: justitieministeriet@om.fi

 

OBS! Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i webbtjänsten utlåtande.fi.

Beredare
Konsultativ tjänsteman Satu Kaskinen, Enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter
Tel. +358 2951 50322, satu.kaskinen@om.fi
 
Sändlista:
Aanar Sämmiliih ry    
Anára sámesearvi ry    
Anarâšah rs - Inarinsaamelaiset ry    
Anarâškielâ servi rs.    
City Sámit ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Ihmisoikeuskeskus    
Inarin kunta    
Johtti sápmelaččat rs    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin poliisilaitos    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Metsä-, kalastaja- ja tunturisaamelaiset ry    
Metsähallitus    
Oikeusministeriö    
Paliskuntain yhdistys    
Puolustusministeriö    
Saamelaisalueen koulutuskeskus    
Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto    
Saamelaisneuvosto    
Saaʹmi Nueʹtt rõ – Kolttasaamelaisen kielen ja kulttuurin yhdistys    
Sámi siida rs    
Sis-Suoma Sámesearvi Bárbmu    
Suoma Boazosámit rs    
Suoma Sámi Nuorat rs    
Suoma sámiid guovddášsearvi rs    
Suomen kuntaliitto    
Suomen tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Utsjoen kunta    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Vuohču sámiid searvi rs    
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

kielelliset oikeudet

språkliga rättigheter

perusoikeudet

grundläggande rättigheter

säädösvalmistelu

hallituksen esitys

ihmisoikeudet

saamen kielilaki

samiska språklagen

regeringens proposition

sámegiellaláhka

säämi kielâlaahâ

Gielalaš vuoigatvuođat

Kielâliih vuoigâdvuođah

sääʹm ǩiõll-lääʹǩǩ

Ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđ