Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi YVA-lain ja SOVA-lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta ja luonnoksesta esitykseksi SOVA-asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi YVA-lain ja SOVA-lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta ja luonnoksesta esitykseksi SOVA-asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/7502/2022

Svarstiden gick ut: 17.7.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program och vissa lagar som har samband med dem. Dessutom ber vi om utlåtanden om utkastet till ändring av 1 § i statsrådets förordning om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program.

Genom regeringens proposition överförs till Finlands miljöcentral de myndighetsuppgifter i fråga om gränsöverskridande miljökonsekvenser som miljöministeriet har och som det föreskrivs om i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program samt markanvändnings- och bygglagen. I procedurbestämmelserna om gränsöverskridande miljökonsekvenser i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av planer och program föreslås vissa preciseringar som är ändamålsenliga med tanke på praktiken. Dessutom föreslås sådana tekniska ändringar som ändringen förutsätter i hänvisningarna till förfarandet för gränsöverskridande miljökonsekvenser i luftfartslagen, lagen om trafiksystem och landsvägar, marktäktslagen, banlagen och miljöskyddslagen.

Genom propositionen fogas till lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning bestämmelser om offentliggörande av gamla handlingar, vilka gör det möjligt att publicera nödvändiga personuppgifter i handlingarna i det allmänna datanätet.

Vidare föreslås det att det till lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program fogas en bestämmelse om situationer där det i lagstiftningen på förhand inte har föreskrivits att en plan eller ett program som eventuellt omfattas av miljöbedömningen ska bedömas av miljön. Den myndighet som ansvarar för planeringen av planen eller programmet ska i dessa situationer från fall till fall konstatera att tillämpningsvillkoren för miljöbedömningen uppfylls. Dessutom föreslås några andra tekniska ändringar.

I förteckningen över planer och program som ska bedömas i 1 § i statsrådets förordning om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program föreslås vissa uppdateringar.
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtanden begärs skickas till miljöministeriet senast sönndagen den 17 juli 2022 genom att svara på denna begäran om utlåtande som publiceras på lausuntopalvelu.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat via e-post eller post.
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna utlåtandet genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi. För att kunna lämna ett utlåtande ska den svarande registrera sig som användare i utlåtande.fi och logga in i tjänsten. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. Mer ingående instruktioner om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi på sidan Anvisningar > Bruksanvisningar. 

Om ni inte kan lämna ert utlåtande i tjänsten utlåtande.fi, är det också möjligt att skicka utlåtandet per e-post till kirjaamo.ym@gov.fi.

Denna begäran om utlåtande har endast skickats elektroniskt. Även andra än de som nämns nedan i sändlistan kan lämna ett utlåtande.
Vänligen observera att alla utlåtanden är offentliga och att de publiceras i utlåtande.fi.
Beredare
Mer information om denna begäran om utlåtande fås av regeringssekreterare Piia Kähkölä, tel. 029 525 0254, förnamn.efternamn@gov.fi
Sändlista:
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin yliopisto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen yliopisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
KEHA-keskus    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Korkein hallinto-oikeus    
Kymeenlaakson liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
MTK    
Museovirasto    
Natur och Miljö rf    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Ramboll    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Sisäministeriö    
SKOL ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL)    
Suomen WWF    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Sweco Finland    
Säteilyturvakeskus (STUK)    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Turun hallinto-oikeus    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES)    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen Liitto    
Ympäristöministeriö    
YVA ry    
Åbo Akademi    
ÅF Pöyry (AFRY)