Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Reform av samarbetslagen - utkast till regeringens proposition med förslag till samarbetslag och till vissa lagar som har samband med den

Reform av samarbetslagen - utkast till regeringens proposition med förslag till samarbetslag och till vissa lagar som har samband med den

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/7350/2019

Svarstiden gick ut: 15.1.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber om ert utlåtande om bifogade arbetsgruppbetänkande, som innehåller ett utkast till regeringens proposition med förslag till samarbetslag och till vissa lagar som har samband med den. Vi ber att få utlåtandena senast den 15 januari 2021.

I proposition föreslås det att det stiftas en ny samarbetslag, som ersätter den gällande lagen om samarbete inom företag samt lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning. Dessutom föreslås det att vissa andra lagar ändras till följd av de ovannämnda ändringarna.

Genom propositionen förbättras personalens möjligheter till inflytande och att få information. Samtidigt utnyttjas ett regleringssätt där arbetsplatserna själva kan bestämma närmare vilka frågor som behöver behandlas för att utveckla företaget eller sammanslutningen och arbetsgemenskapen och vilka förfaranden som kan användas för att behandla frågorna.

Arbetsgivaren och företrädare för personalen ska föra regelbunden dialog åtminstone varje kvartal, om inte arbetsgivaren och företrädarna för personalen avtalar om något annat. Dialogen ska gälla företagets eller sammanslutningens utvecklingsutsikter och ekonomiska situation, de regler, rutiner och handlingsprinciper som ska tillämpas på arbetsplatsen, sätten att använda arbetskraften och personalens sammansättning, personalens kompetensbehov och utvecklande av kunnandet samt upprätthållande och främjande av arbetshälsan. Som ett led i dialogen utarbetar arbetsgivaren i samarbete med företrädarna för personalen en utvecklingsplan för arbetsgemenskapen i syfte att utveckla arbetsgemenskapen planmässigt och långsiktigt.

Omställningsförhandlingar ska föras om väsentliga personalkonsekvenser som omfattas av arbetsgivarens rätt att leda arbetet samt om minskning av användningen av arbetskraft. Förhandlingsförfarandena motsvarar i stora drag den gällande lagen. I propositionen föreslås ändå att rätten för företrädare för personalen att lägga fram förslag under förhandlingarna och presentera alternativa lösningar stärks samt preciseras tidpunkten för inledande av förhandlingar.

Bestämmelserna i lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning överförs till samarbetslagen. De bestämmelser som gäller ordnandet av personalrepresentation vid gränsöverskridande fusion eller delning av bolag överförs dock till lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar. Samtidigt ändras rubriken på den sistnämnda lagen så att den motsvarar lagens ändrande innehåll. Det föreslås att bestämmelserna om personalrepresentation preciseras så att personalrepresentation ska ordnas i organ där man de facto behandlar viktiga frågor som gäller affärsverksamhet, ekonomi och personalens ställning.

Samarbetslagen ska tillämpas på företag och sammanslutningar som har minst 20 arbetstagare anställda. Bestämmelserna om personalrepresentation i företagens förvaltning ska dock tillämpas på företag som har minst 150 arbetstagare anställda i Finland.
Bakgrund
Förslaget har beretts i en arbetsgrupp på trepartsbasis som arbets- och näringsministeriet tillsatte den 20 december 2018. I arbetsgruppen fanns utöver arbets- och näringsministeriets företrädare för Finlands Näringsliv EK, Företagarna i Finland rf, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf och Akava rf. 

I de första faserna av sitt arbete utarbetade arbetsgruppen en halvtidsrapport, som innehöll en bedömning av situationen beträffande den gällande lagstiftningen och målen för den nya regleringen samt förslag till riktlinjer för den nya lagen (Yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain uudistamista valmistelevan työryhmän väliraportti, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2019:42).
Länkar:
Bilagor:

YT-lakityöryhmän mietintö_final.pdf - YT-lakityöryhmän mietintö

Huvudsakliga innehåll och paragrafer.pdf - Propositionens huvuksakliga innehåll och paragrafer

Tidtabell
Tiden för givande av utlåtanden går ut den 15 januari 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber att utlåtandena lämnas genom att begäran om utlåtande, som finns på utlåtande.fi, besvaras. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att ge ett utlåtande ska den som svarar registrera sig och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar för hur tjänsten används finns på sidan Anvisningar > Bruksanvisningar på utlåtande.fi. Man kan be om stöd med att ta i bruk tjänsten på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.  Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtanden.

OBS! Alla givna utlåtanden är offentliga och publiceras på utlåtande.fi.
 
Beredare
Ytterligare upplysningar lämnas av:
regeringsråd Nico Steiner, puh. 029 504 9001
specialsakkunnig Elli Nieminen, puh. 029 504 8247
specialsakkunnig Katariina Tirri, puh. 029 504 7180
e-post: fornamn.efternamn@tem.fi
Sändlista:
Akava ry    
Autoliikenteen työnantajaliitto ry    
DIF Directors' Institute Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA    
Finanssiala ry    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Keskuskauppakamari    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kunnallinen työmarkkinalaitos KT    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Oulun käräjäoikeus    
Palkansaajien tutkimuslaitos    
Pellervon taloustutkimus PTT    
Perheyritysten liitto    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Rovaniemen hovioikeus    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen Laivanpäällystöliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys    
Suomen Merimies-Unioni    
Suomen Varustamot    
Suomen Yrittäjät    
Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus    
Tasa-arvovaltuutettu    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Työneuvosto    
Työterveyslaitos    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
VM/Valtion työmarkkinalaitos    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Yhteistoiminta-asiamies    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

työlainsäädäntö

mietintö

työelämä

Yhteistoimintalaki

hallintoedustus