Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö monikanavarahoituksen purkamisen valmistelun virkamiesselvityksestä

Lausuntopyyntö monikanavarahoituksen purkamisen valmistelun virkamiesselvityksestä

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/22558/2020

Svarstiden gick ut: 12.10.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber om ert utlåtande om den bifogade tjänstemannautredningen som gäller avvecklingen av flerkanalsfinansieringen.

Remisstiden är 5.8.-7.10.2021. Materialet har uppdaterats 5.8.2021.
Bakgrund

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Marins regering ska en parlamentarisk kommitté behandla frågorna om landskapens beskattningsrätt och avvecklandet av flerkanalsfinansieringen separat inom ramen för reformen av social- och hälsovården. Denna föresats ingår i regeringsprogrammets avsnitt 3.6 om ett rättvist, jämlikt och inkluderande Finland, där ett av målen är att utveckla servicesystemet och inleda reformprojekt.

Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte den 12 november 2020 beredningsgrupper för att ta fram alternativ till avvecklingen av flerkanalsfinansieringen. Beredningsgruppernas mandatperiod var 15.11.2020–31.5.2021.

Beredningsgrupperna har som tjänsteuppdrag utifrån sina uppdrag utarbetat en utredning om avvecklingen av flerkanalsfinansieringen. Arbetsgrupperna har inte lagt fram några lösningsförslag, utan de har tagit fram ett underlag för den parlamentariska arbetsgrupp som tillsätts senare.Enligt regeringsprogrammet för statsminister Marins regering ska en parlamentarisk kommitté behandla frågorna om landskapens beskattningsrätt och avvecklandet av flerkanalsfinansieringen separat inom ramen för reformen av social- och hälsovården. Denna föresats ingår i regeringsprogrammets avsnitt 3.6 om ett rättvist, jämlikt och inkluderande Finland, där ett av målen är att utveckla servicesystemet och inleda reformprojekt.

Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte den 12 november 2020 beredningsgrupper för att ta fram alternativ till avvecklingen av flerkanalsfinansieringen. Beredningsgruppernas mandatperiod var 15.11.2020–31.5.2021.

Beredningsgrupperna har som tjänsteuppdrag utifrån sina uppdrag utarbetat en utredning om avvecklingen av flerkanalsfinansieringen. Arbetsgrupperna har inte lagt fram några lösningsförslag, utan de har tagit fram ett underlag för den parlamentariska arbetsgrupp som tillsätts senare.

Målsättningar

Beredningsgrupperna har haft till uppgift att som stöd för den parlamentariska beredning som ska inledas senare sammanställa olika lösningsalternativ baserat på arbete i arbetsgrupper och utredningar som gjorts under tidigare regeringar samt undersöka vilka konsekvenser de olika alternativen har (VN/22558/2020, STM148:00/2020).

Länkar:

https://soteuudistus.fi/monikanavarahoitus - Soteuudistus.fi -sivustolla on valmisteluryhmien toimikauden aikana koottua ja laadittua tausta-aineistoa. På webbplatsen Soteuudistus.fi finns bakgrundsmaterial som sammanställts och utarbetats under beredningsgruppernas mandattid (endast på finska).

Bilagor:
Tidtabell
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää antamaan lausunnot viimeistään 31.8.2021.

Observera att den svenskspråkiga remisstiden är 5.8.2021–12.10.2021. Materialet har uppdaterats 5.8.2021.

 
Svarsanvisningar för mottagare
Nämn identifieringskoden för lagberedningsprojektet, VN/22558/2020, i utlåtandet. 

Observera att de utlåtanden som lämnats in i utlåtandetjänsten är offentliga i sin helhet. Om remissinstansen anser att det utlåtande som ges innehåller sekretessbelagda uppgifter med stöd av 24 § 1 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), kan dessutom en version av utlåtandet som kompletterats med de sekretessbelagda delarna sändas per e-post till adressen
kirjaamo@stm.fi.
Beredare
Ytterligare information ges av:
under tiden 24.6.-13.7. direktör Liisa Siika-aho, tfn. 0295 163 085, e-post: liisa.siika-aho@stm.fi
under tiden 14.7.-30.7. ja 16.8.-31.8. sakkunnig Kaisu Harju-Kolkka, tfn. 0295 163 24, e-post: kaisu.harju-kolkka@stm.fi
under tiden 2.8.-5.8. specialsakkunnig Seija Sukula, tfn. 0295 163 297, e-post: seija.sukula@stm.fi
under tiden 9.8.-31.8. specia Emma Thomasén, tfn. 0295 163 676, e-post: emma.thomasen@stm.fi


 
Sändlista:
Akava    
Efpp Suomen kansallinen verkosto ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläketurvakeskus    
Eläketurvakeskus    
Etelä-Karjala (sote-valmistelijat)    
Etelä-Karjala (sote-valmistelijat)    
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaa (sote-valmistelijat)    
Etelä-Pohjanmaa (sote-valmistelijat)    
Etelä-Pohjanmaa (sote-valmistelijat)    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savo (sote-valmistelijat)    
Etelä-Savo (sote-valmistelijat)    
Etelä-Savo (sote-valmistelijat)    
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri    
Helsingin yliopiston apteekki    
Helsinki (sote-valmistelijat)    
Helsinki (sote-valmistelijat)    
HUS    
HUS (sote-valmistelijat)    
HUS (sote-valmistelijat)    
HUS (sote-valmistelijat)    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hyvinvointiala HALI ry    
Invalidiliitto ry    
Itä-Savo (sote-valmistelijat)    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri    
Itä-Suomen yliopiston apteekki    
Itä-Uusimaa (sote-valmistelijat)    
Itä-Uusimaa (sote-valmistelijat)    
Kainuu (sote-valmistelijat)    
Kainuu (sote-valmistelijat)    
Kainuun sairaanhoitopiiri    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Häme (sote-valmistelijat)    
Kanta-Häme (sote-valmistelijat)    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry & Me Itse ry    
Kehitysvammaliitto    
Keski Pohjanmaa (sote-valmistelijat)    
Keski-Pohjanmaa (sote-valmistelijat)    
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomi (sote-valmistelijat)    
Keski-Suomi (sote-valmistelijat)    
Keski-Uusimaa (sote-valmistelijat)    
Keski-Uusimaa (sote-valmistelijat)    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
KT Kuntatyönantajat    
Kuntoutuksen toimialayhdistys KTAY ry    
Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys KUTKE ry    
Kuntoutusalan asiantuntijat ry    
Kuntoutusalan osaamiskeskittymä (OSKU)    
Kuntoutusverkosto KUVE    
Kymenlaakso (sote-valmistelijat)    
Kymenlaakso (sote-valmistelijat)    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Kynnys ry    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lappi (sote-valmistelijat)    
Lappi (sote-valmistelijat)    
Lappi (sote-valmistelijat)    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lastensuojelun keskusliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikennevakuutuskeskus    
Linja-autoliitto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Länsi-Uusimaa (sote-valmistelijat)    
Länsi-Uusimaa (sote-valmistelijat)    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Lääketeollisuus ry    
Lääkäripalveluyritykset LPY ry    
Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA    
Mannerheimin lastensuojeluliitto    
Nuorisopsykoterapia-säätiö    
oikeusministeriö    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaa (sote-valmistelijat)    
Pirkanmaa (sote-valmistelijat)    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjanmaa (sote-valmistelijat)    
Pohjois-Karjala (sote-valmistelijat)    
Pohjois-Karjala (sote-valmistelijat)    
Pohjois-Karjala (sote-valmistelijat)    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaa (sote-valmistelijat)    
Pohjois-Pohjanmaa (sote-valmistelijat)    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savo (sote-valmistelijat)    
Pohjois-Savo (sote-valmistelijat)    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Proviisoriyhdistys    
Päijät-Häme (sote-valmistelijat)    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Rinnakkaislääketeollisuus ry    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Satakunta (sote-valmistelijat)    
Satakunta (sote-valmistelijat)    
Satakunta (sote-valmistelijat)    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry    
STM kirjaamo    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Apteekkariliitto    
Suomen Esteettömät ja Paaritaksit    
Suomen Farmasialiitto    
Suomen Farmasialiitto    
Suomen fysiatriyhdistys    
Suomen Hammaslääkäriliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen kuntoutusohjaajien yhdistys    
Suomen kuntoutusyrittäjät ry    
Suomen lastenneurologinen yhdistys ry    
Suomen lastenpsykiatriyhdistys    
Suomen Lyhytpsykoterapiayhdistys ry    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Suomen Lääkerinnakkaistuojat ry    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen neurologiyhdistys ry    
Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys    
Suomen Palvelutaksit    
Suomen Potilasliitto    
Suomen psykiatriyhdistys    
Suomen Psykologiliitto ry    
Suomen Psykologiliitto ry    
Suomen Puheterapeuttiliitto ry    
Suomen Taksiliitto    
Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry    
Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry    
Suomen Työterveyshoitajaliitto ry    
Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry    
Suomen Yrittäjät    
Tapaturmavakuutuskeskus    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto PALKO    
Therapeia-säätiö    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Työterveyslaitos    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valtioneuvoston kanslia    
valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta (VANE)    
Vantaa-Kerava (sote-valmistelijat)    
Vantaa-Kerava (sote-valmistelijat)    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Varsinais-Suomi (sote-valmistelijat)    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ålands hälso- och sjukvård    
Ålands landskapsregering