Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Servicenivån på förbindelsefartygsrutterna i Pargas, Korpo, norra Nagu, Borgå och Sibbo

Servicenivån på förbindelsefartygsrutterna i Pargas, Korpo, norra Nagu, Borgå och Sibbo

Diarienummer för begäran om utlåtande: VARELY/13/2020

Svarstiden gick ut: 28.2.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Skötseln av landsvägsfärjorna och förbindelsefartygstrafiken har på riksomfattande nivå koncentrerats till NTM-centralen i Egentliga Finland. NTM-centralen ansvarar för 40 färjelägen. De flesta av dem är belägna i Åbolands skärgård och på insjöområdena i östra Finland. NTM-centralen sköter också trafiken på tio förbindelsefartygsrutter på Skärgårdshavet och på två på Finska viken. Dessutom stöder NTM-centralen transporterna i Sibbo, Lovisa, Ingå och Raseborgs skärgård samt på Skärgårdens ringväg.

I lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) har staten anvisats skyldighet att försöka sörja för att skärgårdens bofasta befolkning till sitt förfogande har en med hänsyn till boendeförhållandena, utkomstbetingelserna och skötseln av nödvändiga angelägenheter erforderlig trafik- och transportservice. Beslutandet om servicenivån för trafik- och transportservicen samt anskaffningen av servicen har i lagen och förordningen om NTM-centralerna anvisats NTM-centralen i Egentliga Finland.

Inget officiellt beslut har tagits om servicenivån för förbindelsefartygstrafiken. Användarna av förbindelsefartygstrafiken får delta i fastställandet av servicen. Att användarna deltar i planeringen av trafikservicen möjliggör att deras faktiska behov beaktas och att servicen som anskaffas är ändamålsenlig. 
Bakgrund
De nuvarande trafikeringsavtalen för förbindelsefartgysrutterna i Pargas, Korpo, norra Nagu och Borgå upphör den 30 april 2021. För rutterna i Sibbo har ett understödsbeslut för år 2020 fattats. 

Förberedelserna för konkurrensutsättningarna inleddes i maj 2019, då NTM-centralen i Egentliga Finland publicerade enkäter för användarna. Syftet med enkäterna var att få information om den nuvarande användningen av förbindelsefartygen och om användarnas förväntningar gällande trafiken. I september 2019 ordnades fyra möten för allmänheten tillsammans med kommunerna där enkätresultaten, trafikstatistik och allmänna principer för planeringen presenterades. På mötena hade användarna möjlighet att framföra vilka aspekter av trafiken som för dem är ovillkorligt viktiga och borde prioriteras. På hösten 2019 ordnades också en marknadsdialog tillsammans med företag intresserade av att operera på ruttområdena.

I ljuset av all den tidigare nämnda informationen har  servicenivåutkasten utarbetats som tjänsteuppdrag vid NTM-centralen. Den 1 maj 2021 träder de nya serviceavtalen i kraft och inleds trafikeringen enligt de nya servicenivåbestämmelserna.
Målsättningar
Möjligheterna för skärgårdens bofasta befolkning att bo och leva i skärgården året om har varit ett väsentligt mål i förberedelserna. En fungerande förbindelsefartgystrafik är av central betydelse för detta. Målet har också varit bättre fördelning av de tillgängliga resurserna enligt behov. På vissa rutter eller delar av rutter kommer omfördelningen av resurser att innebära sänkt servicenivå. Även om transportkapaciteten ändras, är utgångspunkten att antalet turer inte ska minska. När servicenivån fastställs beaktas trafikbehoven som det finns kännedom om så väl som möjligt.

Det sista målet har varit att skapa ekonomiskt och funktionsmässigt förnuftiga avtalshelheter. Av den anledningen förenas till exempel den nordliga rutten i Nagu och rutten i Korpo under samma serviceavtal. Också den understödda förbindelsefartygsrutten i Sibbo införlivas i ett mångårigt serviceavtal genom att den och rutten i Borgå förenas under samma avtal. 

Användarna av rutterna har möjlighet att framföra sina åsikter om utkasten till serviceavtal. Målet med remissförfarandet är att minimera eventuella fel i servicenivåutkasten och att ge dem som inte tidigare under processen har framfört sina åsikter möjlighet till det.
Länkar:
Bilagor:

Palvelutasoluonnos_Korppoon-Nauvon pohjoinen yhteysalusreitti 2021-2026.pdf - Palvelukuvaus ja palvelutasoluonnos, Nauvon pohjoisen - Korppoon yhteysalusreitti (FI)

Palvelutasoluonnos_Paraisten yhteysalusreitti 2021-2026.pdf - Palvelukuvaus ja palvelutasoluonnos, Paraisten yhteysalusreitti (FI)

Palvelutasoluonnos_Porvoon-Sipoon yhteysalusreitti 2021-2026.pdf - Palvelukuvaus ja palvelutasoluonnos, Porvoon - Sipoon yhteysalusreitti (FI)

Servicenivå_norraNagu-Korpo förbindelsefartygsrutten 2021-2026.pdf - Servicenivåutkast, Norra Nagu-Korpo förbindelsefartygsrutten (SE)

Servicenivå_Pargas förbindelsefartygsrutt 2021-2026.pdf - Servicenivåutkast, Pargas förbindelsefartygsrutten (SE)

Servicenivå_Borgå-Sibbo förbindelsefartygsrutten 2021-2026.pdf - Servicenivåutkast, Borgå-Sibbo förbindelsefartygsrutten (SE)

Tidtabell
Användarna av förbindelsfartygsrutterna och andra intresserade aktörer har möjlighet att ge utlåtanden om servicenivåutkasten. Utlåtandena ska lämnas in senast den 28 februari 2020. 
               
Konkurrensutsättningarna av serviceavtalen inleds i februari och mars 2020. Avsikten är att underteckna de nya avtalen ungefär ett år innan den nya avtalsperioden inleds, i april–maj 2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtanden om servicenivåutkasten ska i första hand lämnas i tjänsten Lausuntopalvelu.fi. Alternativt kan utlåtandet skickas per e-post till registraturen vid NTM-centralen i Egentliga Finland: registratur.egentligafinland@ntm-centralen.fi. Anonyma utlåtanden beaktas inte. 

Begäran om utlåtande har delats in i helheter enligt de nya serviceavtalen. Om din respons gäller rutten i Sibbo, ska du fylla i endast punkten som gäller förbindelsefartygsrutten i Borgå–Sibbo. Ange vid behov den ö inom ruttområdet, vars trafikförbindelser ditt utlåtande gäller. I det här skedet önskas så konkreta svar som möjligt. 
Beredare
Sakkunnig inom skärgårdstrafiken Jari Nieminen, epost: jari.nieminen@ely-keskus.fi 
Sändlista:
Liikenne- ja viestintävirasto    
Metsähallitus    
Paraisten kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Sipoon kunta    
Uudenmaan liitto    
Uudenmaan virkistysalueyhdistys    
Varsinais-Suomen liitto    
Ämnesord

Saaristoliikenne

Yhteysalusliikenne

Paraisten yhteysalusreitti

Nauvon pohjoinen yhteysalusreitti

Korppoon yhteysalusreitti

Porvoon yhteysalusreitti

Sipoon yhteysalusreitti

Skärgårdstrafiken

Förbindelsebät

Förbindelsefartyg