Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Valtioneuvoston kieli- ja käännöslinjaukset 2017-2020

Begäran om utlåtande är stängd. Du kan inte längre ge ett utlåtande till den.

Valtioneuvoston kieli- ja käännöslinjaukset 2017-2020

Diarienummer för begäran om utlåtande: 276/73/2016

Svarstiden gick ut: 3.2.2017

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

 

Statsrådets kansli tillsatte den 13 maj 2016 en arbetsgrupp för att bereda riktlinjer för språk och översättning i statsrådet för åren 2017–2020. Syftet med riktlinjerna är att stödja ministerierna när det gäller att tillgodose de språkliga rättigheterna, identifiera och förutse översättningsbehov och främja ett gott myndighetsspråk. Dessutom syftar riktlinjerna till att stödja översättnings- och språksektorn vid statsrådets förvaltningsenhet när det gäller att leda och utveckla sektorns verksamhet.

 

Arbetsgruppen föreslår ett flertal åtgärder, bl.a. för att främja ett gott myndighetsspråk och framför allt ett gott författningsspråk, förbättra tjänstemännens språkkunskaper, bättre utnyttja det terminologiska arbete som utförs på olika håll och särskilt att förbättra möjligheterna att förutse behovet av språk- och översättningstjänster i statsrådet.

Bilagor:
Tidtabell

Statsrådets kansli ber att få in utlåtandena om arbetsgruppens förslag till riktlinjer för språk och översättning i statsrådet senast tisdagen den 31 januari 2017.

Svarsanvisningar för mottagare

För att underlätta behandlingen av utlåtandena ber statsrådets kansli att utlåtandet delas in efter de rubriker som finns i dokumentet (inledning, språkliga principer, omvärlden och förändringarna i den, ett gott myndighetsspråk, kompetensutveckling, rekrytering, introduktion, språkliga hjälpmedel för tjänstemän osv.).

För att lämna ett utlåtande måste du registrera dig och logga in på webbplatsen utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man använder tjänsten fås på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.

Beredare

Ytterligare information lämnas av sektorschef Kaija Uusisilta, tfn 0295 160 890, e-postadress kaija.uusisilta@vnk.fi och gruppchef Susanna Karjalainen, tfn 0295 160 279, e-postadress susanna.karjalainen@vnk.fi.

Ytterligare information om användningen av utlåtande.fi ges av underhållet för tjänsten: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Sändlista:
Folktinget    
Justitieministeriet    
Kotus    
Kotus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
OM Laintarkastusyksikkö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Riksdagens svenska byrå    
Saamelaiskäräjät    
Sanastokeskus TSK    
Selkokeskus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Språkinstitutet    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston kanslian istuntoyksikkö    
Valtioneuvoston viestintäosasto    
Valtiovarainministeriö    
VM Avoin hallinto    
VM Avoin hallinto    
VM YTI-kärkihanke    
VM YTI-kärkihanke    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

kansalliskielet, kielitaito, käännökset, kääntäminen, terminologia, virkakieli