Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Föreskrift om temporär ändring av amatörradioföreskriften

Föreskrift om temporär ändring av amatörradioföreskriften

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/332702/03.04.05.00/2021

Svarstiden gick ut: 4.8.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Transport- och kommunikationsverket begär utlåtanden om utkasten till föreskrift om temporär ändring av amatörradioföreskriften.
Bakgrund
Genom föreskriften ändras temporärt 6 § i amatörradioföreskrift 6 K/2019 M för 100 dagar så att som anropssignal för en amatörradiostation får användas bokstäverna OF i stället för OH under perioden 15.9 - 23.12.2021. Ändringen baserar sig på att år 2021 är Finlands Radioamatörförbund rf:s hundraårsjubileumsår.
Målsättningar
Syftet med den temporära ändringen av föreskriften är att möjliggöra användningen av anropssignalen OF i stället för OH för en amatörradiostation för 100 dagar för att fira Finlands Radioamatörförbund rf:s hundraårsjubileum.
Bilagor:
Tidtabell
Transport- och kommunikationsverket begär att utlåtanden om föreskrift lämnas in senast 4.8.2021
Svarsanvisningar för mottagare
Observera att alla utlåtanden som lämnas in via utlåtande.fi är offentliga i sin helhet. Om remissinstanssen anser att utlåtandet innehåller uppgifter som med stöd av 24 § 1 mom. i offentlighetslagen (621/1999) är sekretessbelagda, är det möjlig att skicka en med de sekretessbelagda avsnitten kompletterad version till Traficoms registratorskontor per e-post  på addressen kirjaamo@traficom.fi eller per post på addressen Transport- och kommunikationsverket, PB  320, 00059 TRAFICOM. Vänligen ange föreskiftsutkastets ärendenummer som referensnummer i utlåtandet TRAFICOM/332702/03.04.05.00/2021.
Beredare
Advokat Anne Kaartinen, anne.kaartinen@traficom.fi, p. +358295390664
Sändlista:
SRAL    
Ämnesord

radioamatööri

radioamatör