Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om Finlands behov att delta i förfarandet för miljökonsekvensbedömning av vindparken Bothnia Offshore Lambda i Sveriges exklusiva ekonomiska zon

Lausuntopyyntö Suomen tarpeesta osallistua Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavan Bothnia Offshore Lambda -merituulipuiston ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn

Diarienummer för begäran om utlåtande: SYKE/2023/518

Svarstiden gick ut: 18.4.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Suomen ympäristökeskus on vastaanottanut Ruotsin ympäristöviranomaiselta (Naturvårdsverket) YK:n Euroopan talouskomission valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen (E/ECE/1250, SopS 67/1997, Espoon sopimus) mukaisen ilmoituksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) alkamisesta.

Valtioiden rajat ylittävät ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät viranomaistehtävät siirtyivät 1.1.2023 ympäristöministeriöstä Suomen ympäristökeskukseen. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017, muutokset 911/2022) mukaisesti Suomen ympäristökeskus toimii Espoon sopimuksen toimivaltaisena viranomaisena Suomessa. Suomen ympäristökeskus pyytää lausuntoja 15.3.-18.4.2023 välisenä aikana Suomen tarpeesta osallistua Ruotsin YVA-menettelyyn sekä kuulemisasiakirjojen sisällöstä.
Tausta
Ilmoitus koskee Njordr Offshore Wind AB:n suunnittelemaa Bothinia Offshore Lambda -merituulipuistoa Selkämerelle Ruotsin talousvyöhykkeelle. Hankealueen pinta-ala on 323 neliökilometriä ja meren syvyys vaihtelee alueella 35–85 metrin välillä. Hankkeen etäisyys lähimpään Ruotsin kaupunkiin Hudiksvalliin on noin 55 kilometriä ja lähimpään Ruotsin maa-alueeseen Arnöniin ja Kuggöreniin noin 36 kilometriä. Hanke koostuu enintään 93 tuulivoimalasta, joiden asennettu kokonaiskapasiteetti on noin 1600 MW ja odotettu vuosituotanto yli 6 TWh. Tuuliturbiinin yksikköteho on noin 15–25 MW. Tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus on 330 metriä merenpinnan yläpuolella.

Yksittäiset tuulivoimalat yhdistetään sisäisellä kaapeliverkolla, jossa on toiminnot tuotetun energian siirtoa ja tiedonsiirtoa varten. Sisäinen kaapeliverkko siirtää tuotetun energian yhteen tai useampaan merellä sijaitsevaan muuntoasemaan, jossa sähkö muunnetaan ja siirretään mantereelle yhden tai useamman yhdyskaapelin kautta.
Tavoitteet
Hankkeesta vastaava on laatinut arviointiohjelmaa vastaavan kuulemisasiakirjan. Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus antaa lausuntoja ja esittää mielipiteitä Suomen osallistumisesta Ruotsin YVA-menettelyyn sekä kuulemisasiakirjojen sisällöstä. Lausunnoissa ja mielipiteissä tulisi keskittyä erityisesti siihen, onko Suomen osallistuminen YVA-menettelyyn tarpeellista, näkemyksiin hankkeen ympäristövaikutuksista, jotka voivat vaikuttaa Suomeen, sekä mahdollisiin rajat ylittäviin vaikutuksiin, jotka tulisi ottaa huomioon.

Jos Suomi ilmoittaa osallistuvansa YVA-menettelyyn, tulee ympäristövaikutusten arviointiselostus myöhemmässä vaiheessa nähtäville ja lausuttavaksi Suomessa.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 18.4.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot ja mielipiteet pyydetään jättämään lausuntopalvelu.fi-palveluun. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelut.fi-palveluun. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Huomioittehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi-palvelussa. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Lausunnot ja mielipiteet voi vaihtoehtoisesti toimittaa sähköpostitse Suomen ympäristökeskuksen kirjaamoon kirjaamo@syke.fi tai postitse osoitteeseen Suomen ympäristökeskus, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki. Palautteessa pyydetään viittaamaan asianumeroon SYKE/2023/518.

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut tahot.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa ylitarkastaja Laura Aitala-Martesuo, puh. 0295 251 325, etunimi.sukunimi@syke.fi
Jakelu:
BirdLife Suomi / BirdLife Finland    
Energiavirasto / Energimyndigheten    
Fingrid Oyj    
Ilmatieteen laitos    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)    
Luonnonvarakeskus / Naturresursinstitutet    
Maa- ja metsätalousministeriö / Jord- och skogsbruksministeriet    
Metsähallitus / Forststyrelsen    
Museovirasto    
Natur och Miljö    
Puolustusministeriö / Försvarsministeriet    
Puolustusvoimien Pääesikunta / Försvarsmaktens Huvudstaben    
Rajavartiolaitos / Gränsbevakningsväsendet    
Satakuntaliitto    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto SLL / Finlands naturskyddsförbund FNF    
Suomen Riistakeskus    
Työ- ja elinkeinoministeriö / Arbets- och näringsministeriet    
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Varsinais-Suomen liitto    
WWF Suomi / WWF Finland    
Väylävirasto    
Ålands landskapsregering    
Ålands Natur & Miljö    
Asiasanat

YVA-menettely, tuulivoima

Espoon sopimus

Esbokonventionen

miljökonsekvensbedömning