Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om bedömningsrapport och ansökan om tillstånd av en havsbaserad vindkraftspark Eystrasalt i Sveriges ekonomiska zon

Lausuntopyyntö koskien Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavan Eystrasalt-merituulipuiston ympäristövaikutusten arviointiselostusta ja lupahakemusta

Diarienummer för begäran om utlåtande: SYKE/2024/188

Svarstiden gick ut: 4.3.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Suomen ympäristökeskus on vastaanottanut Ruotsin ympäristöviranomaiselta (Naturvårdsverket) YK:n Euroopan talouskomission valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen (SopS 67/1997, Espoon sopimus) 4 ja 5 artiklan mukaisesti ympäristövaikutusten arviointiasiakirjat, jotka sisältävät arviointiselostuksen ja lupahakemuksen. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisesti Suomen ympäristökeskus on Espoon sopimuksen toimivaltainen viranomainen Suomessa.
 
Tausta
Ruotsin ympäristöviranomainen ilmoitti ympäristövaikutusten arviointimenettelyn alkamisesta 31.3.2021 ja Suomen ympäristöministeriö vastasi 26.5.2021, että Suomi osallistuu Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavaan noin 13,5 TWh:n merituulipuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn. Hankealueen pinta-ala on 949 neliökilometriä.

Hanke koostuu enintään 286 tuulivoimalasta, joiden korkeus on enintään 370 metriä. Hankkeesta vastaavana ympäristövaikutusten arvioinimenettelyssä on Ruotsin ympäristöviranomainen (Naturvårdsverket).
 
Tavoitteet
Hankkeesta vastaava on laatinut arviointiselostuksen ja lupahakemuksen. Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus antaa lausuntoja ja esittää mielipiteitä 5.2.–4.3.2024 välisenä aikana. Suomen ympäristökeskus pyytää lausuntoja ja mielipiteitä. Palautteen tulisi erityisesti keskittyä näkemyksiin hankkeen todennäköisesti merkittävistä rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista Suomen kannalta sekä kuulemisasiakirjojen sisällöstä.
 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot ja mielipiteet tulee jättää kirjallisesti viimeistään 4.3.2024.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot ja mielipiteet pyydetään jättämään lausuntopalvelu.fi-sivulla julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelut.fi-palveluun. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Huomioittehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi-palvelussa. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Vaihtoehtoisesti lausunnot ja mielipiteet voi toimittaa Suomen ympäristökeskukseen sähköpostitse (kirjaamo@syke.fi) tai postitse (Suomen ympäristökeskus, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki). Palautteessa pyydetään viittaamaan asianumeroon SYKE/2024/188.


 
Valmistelijat
Suomen ympäristökeskus | ylitarkastaja Ulla Helminen | puh. 0295 525 2357, ulla.helminen@syke.fi
 
Jakelu:
Ahvenanmaan maakuntahallitus | Ålands landskapsregering    
BirdLife Suomi | BirdLife Finland    
Energiavirasto | Energimyndigheten | Energy Authority    
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten | Centre for Economic Development, Transport and the Environment    
Ilmatieteen laitos | Meteorologiska institutet | Finnish Meteorological Institute    
Kalatalouden keskusliitto | Kontaktuppgifter till Centralförbundet för Fiskerihushållning | The Federations of Finnish Fisheries Associations    
Liikenne- ja viestintäministeriö | Kommunikationsministeriet | Ministry of Transport and Communications    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom | Transport- och kommunikationsverket Traficom | Finnish Transport and Communications Agency    
Luonnonvarakeskus | Naturresursinstitutet | Natural Resources Institute Finland    
Maa- ja metsätalousministeriö | Jord- och skogsbruksministeriet | Ministry of Agriculture and Forestry of Finland    
Metsähallitus | Forststyrelsen    
Museovirasto | Museiverket | The Finnish Heritage Agency    
Natur och Miljö | The Finnish Society for Nature and Environment (FSNE)    
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten | Centre for Economic Development, Transport and the Environment    
Pohjanmaan liitto | Österbottens förbund | The Regional Council of Ostrobothnia    
Puolustusvoimat Pääesikunta | Försvarsmakten Huvudstaben | The Finnish Defence Forces    
Rajavartiolaitos | Gränsbevakningsväsendet | Raja Finnish Border Guard    
Satakuntaliitto | Regional Council of Satakunta    
Suomen Ammattikalastajaliitto | Finlands Yrkesfiskarförbund    
Suomen Luonnonsuojeluliitto | Finlands naturskyddsförbund    
Suomen riistakeskus | Finlands viltcentral | The Finnish Association for Nature Conservation (FANC)    
Suomen WWF | WWF Finland | WWF Finland    
Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto | Säkerhets- och kemikalieverket | The Finnish Safety and Chemicals Agency (Tukes)    
Työ- ja elinkeinoministeriö | Arbets – och Näringsministeriet | The Ministry of Economic Affairs and Employment (MEAE)    
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland    
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus | Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland    
Varsinais-Suomen liitto | Egentliga Finlands Förbund | The Regional Council of Southwest Finland    
Väylävirasto | Trafikledsverket | Infrastructure Agency    
Asiasanat

MKB, Esbokonvention, energiproduktion, vindkraft

YVA-menettely, Espoon sopimus, energian tuotanto, tuulivoima