Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Begäran om utlåtande är stängd. Du kan inte längre ge ett utlåtande till den.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: TEM/89/03.01.01/2018

Svarstiden gick ut: 13.3.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Esityksessä ehdotetaan lisättävän päästökauppalakiin (311/2011) säännökset, joiden mukaisesti toimitetaan komissiolle tiedot Euroopan parlamentin ja Neuvoston direktiivin (EU) 2018/xxx direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kustannustehokkaiden päästövähennysten ja vähähiilisyyttä edistävien investointien edistämiseksi sekä päätöksen (EU) 2015/1814 muuttamisesta, jäljempänä päästökauppadirektiivin muutoksen, 11 artiklan 1 kohtaan lisätyn alakohdan edellyttämällä tavalla. Lisäksi ehdotetaan muutettavan päästökauppalain 61 §:n 3 ja 4 momentteja siten, että päästökaupan päästöoikeuksien ilmaisjaon todentajilta vaadittaisiin akkreditointi sekä päästökauppalain 73 §:n 1 momenttia lisäämällä rangaistussäännös päästökauppadirektiivin muutoksen 11 artiklan 1 kohtaan lisätyssä alakohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamatta jättämisestä ajallaan. Näiden muutosten lisäksi tehtäisiin teknisiä muutoksia lakiin.

 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Liitteet:
Tidtabell
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää jakelussa mainittuja tahoja toimittamaan mahdolliset lausuntonsa viimeistään 13. päivänä maaliskuuta 2018 Lausuntopalvelu.fi -järjestelmään.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa ylitarkastaja Tarja Virkkunen (puh. 029 504 8252).
Sändlista:
Energiavirasto    
FINAS Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) akkreditointiyksikkö    
Oikeusministeriö    
Ympäristöministeriö