Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om arbetsgruppens promemoria om möjligheterna till medling i förvaltningsärenden

Begäran om utlåtande om arbetsgruppens promemoria om möjligheterna till medling i förvaltningsärenden

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/21185/2020

Svarstiden gick ut: 31.8.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om arbetsgruppens promemoria.
Bakgrund
Den 29 oktober 2020 tillsatte justitieministeriet en arbetsgrupp för att utreda möjligheterna till medling i förvaltningsärenden. Arbetsgruppens mandatperiod var 2.11.2020–30.4.2021 och kanslichef Pekka Timonen var ordförande. Bakgrunden till att arbetsgruppen tillsattes var regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering, där ett av målen är att ”utreda möjligheterna att ta in förfaranden som motsvarar medling i vissa förvaltningsprocesser”. 

Arbetsgruppen har till uppgift att göra en förstudie om i vilka förvaltningsprocesser medling kan komma i fråga och att lägga fram eventuella förslag till beredningsuppdrag för att uppnå målet i regeringsprogrammet. Arbetsgruppens uppdrag fokuserade särskilt på att utreda i vilka förvaltningsprocessuella ärendegrupper det finns klara och motiverade hinder för att införa medling eller förfaranden som motsvarar medling. När det gäller de övriga ärendegrupperna skulle den bedöma vilka processer och vilken typ av ärenden som lämpar sig bäst för medling.

Arbetsgruppens arbete resulterade i en promemoria om uppenbara hinder och begränsningar för medling samt eventuella användningsområden för medling i förvaltningsärenden. 
Målsättningar
Utlåtandena kommer att beaktas när det fattas beslut om fortsatta åtgärder.
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas in via utlåtande.fi senast den 31 augusti 2021
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna in utlåtandet genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Ni behöver inte sända utlåtandet separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor. För att kunna lämna ett utlåtande måste den som ger utlåtandet registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken

Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagande av tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Mer information ges av: Lagstiftningsråd Elina Nyholm, tel. 02951 50 807 förnamn.efternamn.@om.fi
Regeringsråd Anne Hallavainio, tel. 02951 50458  förnamn.efternamn@om.fi
Sändlista:
Ahvenanmaan valtionvirasto - Statens ämbetsverk på Åland    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan kanslia    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Eläketurvakeskus    
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas    
Energiavirasto    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Finanssivalvonta    
Finnvera Oyj    
Geologian tutkimuskeskus    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen laitos    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kansallisarkisto    
Kansaneläkelaitos    
KEHA-keskus    
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen    
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo    
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keva    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuntaliitto    
Kuopion kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikennevakuutuskeskuksen kautta sen jäsenistölle    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Lääkevahinkokeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Opintotuen muutoksenhakulautakunta    
Oulun kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Poliisihallitus    
Potilasvakuutuskeskus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitos    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Suomen Akatemia    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen metsäkeskus    
Suomen Pankki    
Suomen riistakeskus    
Suomen ympäristökeskus    
Säteilyturvakeskus    
Tampereen kaupunki    
Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta    
Tapaturmavakuutuskeskuksen kautta sen jäsenistölle    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Tasavallan presidentin kanslia    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutettu    
Tilastokeskus    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta    
Työllisyysrahasto    
Ulkoministeriö    
Ulosottolaitos    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Verohallinto    
Väylävirasto    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

selvitys

tuomioistuimet

sovittelu