Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till rRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser inom justitieministeriets förvaltningsområde som gäller behandling av personuppgifter

Utkast till rRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser inom justitieministeriets förvaltningsområde som gäller behandling av personuppgifter

Diarienummer för begäran om utlåtande: OM023:00/2018

Svarstiden gick ut: 9.10.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmänna dataskyddsförordningen) samt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter (dataskyddsdirektivet) trädde i kraft den 5 maj 2016. De lagar, förordningar och administrativa föreskrifter som är nödvändiga för att följa dataskyddsdirektivet ska antas och offentliggöras senast den 6 maj 2018. Den allmänna dataskyddsförordningen blev tillämplig den 25 maj 2018.

Den allmänna dataskyddsförordningen samt dataskyddslagen (1050/2018)  och lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018) som genomför dataskyddsdirektivet är de allmänna författningar som ska tillämpas på behandling av personuppgifter. Den allmänna lagstiftningen måste till vissa delar kompletteras med speciallagstiftning.

Justitieministeriet tillsatte den 7 juni 2018 en arbetsgrupp som skulle bedöma om lagstiftningen som gäller justitieministeriets förvaltningsområde är förenlig med EU:s allmänna dataskyddsförordning och dataskyddsdirektivet samt lägga fram förslag till de nödvändiga lagändringar som EU-regleringen förutsätter. Arbetsgruppens förslag skulle ha formen av en regeringsproposition.

Arbetsgruppen föreslår en översyn av lagstiftningen inom justitieministeriets förvaltningsområde särskilt inom tillämpningsområdet för dataskyddsförordningen och dataskyddslagen, men också av vissa lagar som omfattas av lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten. Syftet är att göra de särskilda bestämmelserna i anslutning till behandlingen av personuppgifter enhetligare och dessa bestämmelsers förhållande till tillämpliga allmänna bestämmelser tydligare.

Arbetsgruppen föreslår att de föreslagna lagarna ska träda i kraft så snart som möjligt.
 
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas till justitieministeriet senast den 9 oktober 2018.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser inom justitieministeriets förvaltningsområde som gäller behandling av personuppgifter. Också andra än de instanser som nämns i sändlistan kan lämna utlåtande.
 
Utlåtandena begärs som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten
utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att underlätta
behandlingen av svaren ber justitieministeriet att utlåtandet delas in enligt de mellanrubriker
som finns i denna begäran om utlåtande. För att lämna ett utlåtande måste ni registrera er
och logga in i utlåtande.fi.
 
Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken
Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post:
lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi
 
Beredare
Ytterligare upplysningar ges 12.8-23.8.2019 av Virpi Korhonen, lagstiftningsråd, tfn 02951 50100 och från och med 26.8.2019 av Virpi Koivu, specialsakkunnig, tfn 02951 50071 (fornamn.efternamn@om.fi)
 
Sändlista:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin yliopisto/ kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Maanmittauslaitos    
Oikeusrekisterikeskus    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat/ pääesikunta    
Saamelaiskäräjät    
Sisäministeriö    
Suojelupoliisi    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtakunnanvoudin virasto    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö