Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Ändring av lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem

Oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain muuttaminen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/3437/2019

Svarstiden gick ut: 27.3.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän mietinnöstä, joka sisältää ehdotuksen oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta. 
Tausta
Oikeusministeriö asetti kesäkuussa 2019 työryhmän valmistelemaan ehdotusta oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta. Työryhmän tehtävänä oli arvioida tietojärjestelmälain päivittämisen tarve ja valmistella lakiin tarvittavat muutokset. Työryhmä esittää, että tietojärjestelmälakia selkeytetään muuttamalla lain nimike, osa määritelmistä sekä tiedon luovuttamistapoja koskevat säännökset. Työryhmä ehdottaa myös, että Oikeusrekisterikeskuksen mahdollisuuksia luovuttaa tietoja laajennetaan nykyisestä siten, että Oikeusrekisterikeskus voisi luovuttaa tietoja journalistisiin tarkoituksiin myös silloin, kun hakuperusteena käytetään henkilön nimeä tai muuta henkilön tunnistetietoa. Työryhmän näkemyksen mukaan tiedot tulisi säilyttää Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämässä rekisterissä pidempään, jotta tiedotusvälineet ja tutkijat voisivat saada kootusti tietoja tuomioistuinten käsittelemistä asioista. Rekisteröityjen yksityisyyden suojan parantamiseksi henkilötietojen poistoaikojen laskemisen tulisi kuitenkin alkaa ratkaisun antopäivästä eikä ratkaisun lainvoimaiseksi tulemisesta.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on selkeyttää tietojen luovuttamista sekä tietojen poistamista koskevia lain säännöksiä sekä parantaa mahdollisuuksia luovuttaa keskitetysti tietoja journalistiseen tarkoitukseen tuomioistuimissa käsiteltävistä asioista. Ehdotetut säännökset myös selkeyttävät Oikeusrekisterikeskuksen oikeuksia ja velvollisuuksia. Lisäksi tavoitteena on selkeyttää sääntelyä järjestelmän rakenteesta, varmistaa lainsäädännön yhdenmukaisuus tiedonhallintalain kanssa ja poistaa tarpeettomia viittauksia muihin lakeihin. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.10.2020.
Linkit

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-803-5 - Oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain muuttaminen: Työryhmän mietintö

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 27.3.2020. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta (www.lausuntopalvelu.fi). 
Valmistelijat
Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Piritta Koivukoski-Kouhia, puh. 02951 50026, sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi 
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Markkinaoikeus    
Oikeuskansleri    
Oikeusrekisterikeskus    
Oikeustoimittajat ry    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rovaniemen hovioikeus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Journalistiliitto    
Syyttäjälaitos    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Työtuomioistuin    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Vakuutusoikeus    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Ålands förvaltningsdomstol    
Ålands tingsrätt