Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Ändring av lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem

Ändring av lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/3437/2019

Svarstiden gick ut: 27.3.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet ber er lämna ett utlåtande om arbetsgruppsbetänkandet med förslag till ändring av lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem. 
Bakgrund
I juni 2019 tillsatte justitieministeriet en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till ändring av lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem. Arbetsgruppen fick till uppgift att bedöma behoven av ändringar i informationssystemslagen och att bereda de lagändringar som behövs. Arbetsgruppen föreslår att informationssystemslagen ska förtydligas genom att ändra lagens rubrik, en del definitioner och bestämmelserna om de olika sätten för att lämna ut uppgifter. Arbetsgruppen föreslår också att Rättsregistercentralens möjligheter att lämna ut uppgifter ska förbättras så att centralen kan lämna ut uppgifter för journalistiska ändamål även i sådana fall då sökkriteriet är ett personnamn eller någon annan personlig identifieringsuppgift. Enligt arbetsgruppen borde man förvara uppgifterna i Rättsregistercentralens register en längre tid för att medierna och forskarna ska ha möjlighet att få samlad information om de ärenden som behandlas vid domstolarna. För att förbättra skyddet av de registrerades privatliv föreslås det dock att den tid under vilken personuppgifterna ska förvaras innan de raderas ska börja räknas från dagen för avgörandet i stället för den dag då avgörandet har vunnit laga kraft.
Målsättningar
Propositionen syftar till att förtydliga lagens bestämmelser om utlämnande och radering av uppgifter samt att förbättra möjligheterna att för journalistiska ändamål centraliserat lämna ut uppgifter om ärenden som behandlas vid domstolar. De föreslagna bestämmelserna förtydligar också Rättsregistercentralens rättigheter och skyldigheter. Man vill också förtydliga bestämmelserna om systemets struktur, säkerställa att lagstiftningen överensstämmer med informationshanteringslagen och stryka onödiga hänvisningar till andra lagar. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 oktober 2020.
Länkar:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-803-5 - Oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain muuttaminen: Työryhmän mietintö

Tidtabell
Vänligen lämna in ert utlåtande senast den 27 mars 2020. 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna in ert utlåtande via webbplatsen utlåtande.fi (www.utlåtande.fi). 
Beredare
Ytterligare upplysningar ges av specialsakkunnig Piritta Koivukoski-Kouhia, tfn 02951 50026, e-post: fornamn.efternamn@om.fi 
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Markkinaoikeus    
Oikeuskansleri    
Oikeusrekisterikeskus    
Oikeustoimittajat ry    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rovaniemen hovioikeus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Journalistiliitto    
Syyttäjälaitos    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Työtuomioistuin    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Vakuutusoikeus    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Ålands förvaltningsdomstol    
Ålands tingsrätt