Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/5911/2020-YM-1, YM018:00/2020

Svarstiden gick ut: 26.3.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen liite 1, jossa säädetään poikkeuksista kiellosta käyttää eräitä vaarallisia aineita ajoneuvojen materiaaleissa ja osissa, ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan komission delegoiduilla direktiiveillä muutettua romuajoneuvoista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2000/53/EY (jäljempänä romuajoneuvodirektiivi). Muutokset koskevat neljää lyijyä ja yhtä kuudenarvoista kromia sisältäviä käyttötarkoituksia koskevia poikkeuksia.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 6.4.2020.
 
Bakgrund
Romuajoneuvodirektiivissä säädetään romuajoneuvojen keräykselle ja käsittelylle asetettavista vaatimuksista sekä eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa. Direktiiviä on muutettu 5.3.2020 voimaan tulleilla komission delegoiduilla direktiiveillä (EU) 2020/362 ja (EU) 2020/363, joilla muutetaan direktiivin liitteen II kohtia 8e, 8fb, 8g ja 14 sekä lisätään uusi kohta 8k.

Romuajoneuvodirektiivi on pantu täytäntöön jätelailla (646/2011) ja romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetulla valtioneuvoston asetuksella (123/2015). Asetukseen liitteeseen 1 ehdotetaan tehtäväksi mainitusta komission direktiivistä johtuvat tarpeelliset muutokset. Muutoksilla ei olisi merkittäviä vaikutuksia.
Målsättningar
Komission direktiivin täytäntöön panemiseksi ehdotetaan valtioneuvoston asetuksen nykyinen liite 1 korvattavaksi uudella liitteellä 1, joka olisi komission direktiivin liitteen II mukainen. Lisäksi nykyisessä valtioneuvoston asetuksen liitteessä 1 mainitut huomautukset yhdenmukaistetaan vastaamaan direktiivin liitteen huomautuksia.
Liitteet:

muistio_ELV-muutos2020.pdf - Asetusehdotuksen muistio

VNA_ELV_FI_2020.pdf - Asetusehdotus

VNA_ELV_SV_2020.pdf - Förslag till förordning

Tidtabell
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 26.3.2020.

Lyhyen lausuntojenantoajan perusteluna on täytäntöönpanon kiireellisyys. Jotta voidaan varmistaa, että lyijyn käyttö sallitaan 8k kohdassa mainituissa poikkeuksissa, joissa ei ole varmaa, että lyijyn käytölle on tällä hetkellä sopivia vaihtoehtoja, on tärkeää, että romuajoneuvodirektiivin muutos pannaan kiireellisesti täytäntöön. Tämän vuoksi direktiivissä säädetään jäsenvaltioiden täytäntöönpanon määräajaksi vain yksi kuukausi direktiivin voimaan tulosta. Täytäntöönpanon määräaika on siten 5.4.2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei toimiteta erikseen sähköpostitse tai postitse. 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Jos ette voi antaa lausuntoanne Lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ym.fi.

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisesti. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Tarja-Riitta Blauberg, tarja-riitta.blauberg@ym.fi, p. 029 525 0059
Sändlista:
Eurajoen Romu Oy    
Kajaanin Romu Oy    
Kuusakoski Oy    
Kuusakoski Oy    
Liikkuva koti    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Stena Recycling Oy    
Stena Recycling Oy    
Suomen Autokierrätys Oy    
Suomen Autopurkamoliitto ry    
Suomen Materiaalikeskus    
Suomen Romukauppiaiden Liitto ry    
Traficom    
Traficom    
Traficom