Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till föreskriften Bedömningsgrunder vid periodisk besiktning av fordon

Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta Ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteet

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/423528/03.04.03.00/2020

Svarstiden gick ut: 29.10.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto

Liikenne- ja viestintävirasto pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta Ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteet.

Määräysluonnoksessa on huomioitu uuden ajoneuvolain (82/2021) ja tieliikennelain (729/2018) voimaantulo sekä Wienin katsastussopimuksen (SopS 35/2001) ja EU:n katsastusdirektiivin 2014/45/45 muutoksia. Lisäksi määräysluonnoksessa on tehty eräitä vikojen ja puutteiden täsmennyksiä ja muita teknisluonteisia korjauksia. 

Ruotsinkielinen määräysluonnos toimitetaan lausuntopalveluun viimeistään 23.9.2021.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään perjantaina 29.10.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Huomaattehan, että lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot ovat kokonaisuudessaan julkisia. Mikäli lausunnon antaja katsoo, että annettava lausunto sisältää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin nojalla salassa pidettävää tietoa, lausunnosta voi lisäksi lähettää salassa pidettävillä osuuksilla täydennetyn version sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron.
Valmistelijat
Tarkastaja Tatu Siivonen, tatu.siivonen(at)traficom.fi , p. 029 534 5517

Lakimies Aino Still, aino.still(at)traficom.fi, p. 029 534 6425 (23.9.2021 asti)