Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till föreskriften Bedömningsgrunder vid periodisk besiktning av fordon

Begäran om utlåtande om utkastet till föreskriften Bedömningsgrunder vid periodisk besiktning av fordon

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/423528/03.04.03.00/2020

Svarstiden gick ut: 29.10.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Transport- och kommunikationsverket begär utlåtanden om utkastet till föreskriften om bedömningsgrunder vid periodisk besiktning av fordon.

I föreskriftsutkastet beaktas ikraftträdandet av den nya fordonslagen (82/2021) och vägtrafiklagen samt ändringarna i Wienöverenskommelsen om besiktning (FördrS 35/2001) och EU:s provningsdirektiv 2014/45/45. Vissa preciseringar för fel och brister samt andra korrigeringar av teknisk natur har också gjorts i utkastet. 

Den svenskspråkiga versionen av föreskriftsutkastet blir tillgänglig på utlåtande.fi senast den 23 september 2021.

Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas in senast fredagen den 29 oktober 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Observera att alla utlåtanden som lämnas in via utlåtande.fi är offentliga i sin helhet.
Om remissinstansen anser att utlåtandet innehåller uppgifter som med stöd av 24 § 1 mom. i offentlighetslagen (621/1999) är sekretessbelagda, är det möjligt att skicka en med de sekretessbelagda avsnitten kompletterad version till Traficoms registratorskontor per e-post på adressen kirjaamo@traficom.fi  eller per post på adressen Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00059 TRAFICOM.
Vänligen ange föreskriftsutkastets ärendenummer som referensnummer i utlåtandet.
Beredare
Inspektör Tatu Siivonen, tatu.siivonen(at)traficom.fi , tfn. 029 534 5517

Jurist Aino Still, aino.still(at)traficom.fi, tfn. 029 534 6425 (tills 23.9.2021)