Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - ÅLANDS SJÄLVSTYRELSE I UTVECKLING – ÅLANDSKOMMITTÉNS 2013 SLUTBETÄNKANDE

ÅLANDS SJÄLVSTYRELSE I UTVECKLING – ÅLANDSKOMMITTÉNS 2013 SLUTBETÄNKANDE

Diarienummer för begäran om utlåtande: OM 60/08/2013

Svarstiden gick ut: 15.9.2017

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Statsrådet tillsatte den 19 september 2013 en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppgift att göra upp ett förslag till förnyelse av Ålands självstyrelsesystem. Enligt sitt uppdrag skulle Ålandskommittén 2013 inom år 2014 lämna ett delbetänkande med förslag till riktlinjer för det fortsatta lagstiftningsarbetet och ett slutbetänkande i form av en regeringsproposition senast den 30 april 2017. Kommittén har den 16 juni 2017 lämnat över sitt slutbetänkande till justitieministeriet (JM publikation 33/2017).
Bakgrund
Kommitténs uppdrag innefattade i huvudsak att föreslå sådana ändringar av självstyrelsesystemet och självstyrelselagen som motiveras av samhällsutvecklingen och att utarbeta förslag till en modern lagstiftning om självstyrelsen. Kommittén skulle också föreslå åtgärder för att utveckla den ekonomiska självstyrelsen. Dessutom skulle kommittén göra en översyn av behörighetsfördelningen mellan landskapet och riket, samt föreslå ändringar av sådana behörighetsbestämmelser som i praktiken har vållat tolkningssvårigheter.

Kommittén formulerade i sitt delbetänkande (JM betänkanden och utlåtanden 6/2015) riktlinjer för utvecklingen av Ålands självstyrelse. I delbetänkandet gav kommittén sina synpunkter bland annat på möjligheterna att förenkla förfarandet för att överföra nya lagstiftningsområden till Ålands lagtings lagstiftningsbehörighet och att utöka Ålands ekonomiska självstyrelse. I beredningen av slutbetänkandet följde kommittén i huvudsak de riktlinjer som den slagit fast i delbetänkandet.
Målsättningar
I Ålandskommitténs förslag till proposition föreslås att en helt ny självstyrelselag för Åland stiftas. Syftet är att modernisera lagen och att ge möjligheter att utveckla självstyrelsen på ett smidigare sätt än vad nu är fallet. Ett viktigt syfte med den nu aktuella revisionen är att skapa ett självstyrelsesystem för Åland som är mer dynamiskt och som därmed med tiden och vid behov möjliggör en smidigare överföring av nya behörighetsområden till Ålands lagting. Det åländska samhället får därigenom ett större inflytande när det gäller att genomföra de samhällsförändringar som behövs för att anpassa Åland till en ständigt pågående utveckling inom olika samhällssektorer. Dessutom föreslås bland annat ett flexiblare avräkningssystem för finansiering av självstyrelsens utgifter.
Länkar:
Tidtabell
Vi ber er sända utlåtandet till justitieministeriet senast den 15.9.2017 kl. 16.15. 
Svarsanvisningar för mottagare

Utlåtandena begärs som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi (www.lausuntopalvelu.fi/SV). Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

För riksdagsgrupperna och lagtingsgrupperna reserveras en möjlighet att vid behov uttala sig om betänkandet.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig (skapa ett användarnamn) och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagande av tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Om utlåtandet lämnas i organisationens namn, bör man se till att utlåtandet godkänns i enlighet med den praxis som tillämpas i organisationen. På utlåtande.fi kan utkastet till utlåtande lämnas till en annan användare för godkännande innan utlåtandet offentliggörs. Också den som godkänner utlåtandet måste registrera sig som användare och logga in på utlåtande.fi.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.


 
Beredare

Ytterligare information ges av lagstiftningsrådet Janina Groop-Bondestam, tfn 02951 50334 och konsultativa tjänstemannen Maiju Tuominen, tfn 02951 50088, e-postadress förnamn.efternamn@om.fi
 

Sändlista:
Akava rf/ Akava ry    
Akava ry    
Akava-Åland r.f.    
Centerns riksdagsgrupp/ Keskustan eduskuntaryhmä    
Eduskuntaryhmä ​Uusi vaihtoehto    
Fackorganisationen för offentliga arbetsområden på Åland, FOA-Å r.f.    
Finlands Bank/ Suomen Pankki    
Finlands Maskinbefälsförbund/Suomen Konepäällystöliitto    
Finlands Skeppsbefälsförbund/ Suomen Laivanpäällystöliitto r.y.    
Gröna riksdagsgruppen/ Vihreä eduskuntaryhmä    
Högsta domstolen/Korkein oikeus    
Justitiekanslersämbetet/ Oikeuskanslerinvirasto    
Justitieministeriet/ Oikeusministeriö    
Korkein hallinto-oikeus    
Kristdemokratiska riksdagsgruppen/ Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä    
Kyrkostyrelsen/ Kirkkohallitus    
Liberalerna på Åland r.f.    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Moderat Samling på Åland r.f.    
Näringslivets Centralförbund/ Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Obunden Samling    
Puolustusministeriö    
Rederierna i Finland rf/ Suomen varustamot ry    
Republikens presidents kansli/ Tasavallan presidentin kanslia    
Riksdagens justitieombudsman/ Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Samlingspartiets riksdagsgrupp/ Kokoomuksen eduskuntaryhmä    
Sannfinländarnas riksdagsgrupp/ Perussuomalaisten eduskuntaryhmä    
Sisäministeriö    
Sjömansunionen/ Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Skatteförvaltningen/Verohallinto    
Social- och hälsovårdsministeriet/ Sosiaali- ja terveysministeriö    
Socialdemokratiska riksdagsgruppen/ Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä    
Statens Ämbetsverk på Åland + Ålandsdelegationen    
Svenska riksdagsgruppen/ Ruotsalainen eduskuntaryhmä    
Tehys fackavdelning på Åland r.f.    
Tjänstemannacentralorganisationen FTFC/ Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ r.f.    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Undervisnings- och kulturministeriet/ Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vänsterförbundets riksdagsgrupp/ Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä    
Ympäristöministeriö    
Ålands Framtid    
Ålands fredsinstitut    
Ålands landskapsregering    
Ålands Näringsliv    
Ålands Socialdemokrater    
Åländsk Center r.f.    
Åländsk Demokrati    
Ämnesord

Åland

Ålands självstyrelse

självstyrelse

statsförfattning

Ålandskommittén 2013