Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja toimeenpanosuunnitelman 2022-2026 luonnoksesta

Lausuntopyyntö asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja toimeenpanosuunnitelman 2022-2026 luonnoksesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/5787/2021

Svarstiden gick ut: 16.12.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja toimeenpanosuunnitelman 2022-2026 luonnoksesta.
Tausta
Asiakas- ja potilasturvallisuuden ja laadun edistäminen on osa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuuta. Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ohjaa suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa yhtenäiseen turvallisuuskulttuuriin ja edistää sen toteutumista. Uuden asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja toimeenpanosuunnitelman 2022-2026 valmistelutyö aloitettiin keväällä 2021. Strategian valmistelutyöhön on kutsuttu edustajat laajalti koko sosiaali- ja terveydenhuollosta. Kevään ja kesän 2021 aikana on järjestetty 8 työpajaa eri teemoista keskeisille sidosryhmille. Strategiatyön valmistelua sekä ohjausta varten on perustettu ohjausryhmä 13.4.2021 ja ohjausryhmä on perustanut työryhmän, jonka tehtävänä on muun muassa toimia ohjausryhmän apuna operatiivisena toimijana.
Tavoitteet
Uudella asiakas- ja potilasturvallisuusstrategialla ja toimeenpanosuunnitelmalla 2022-2026 edistetään osallisuuden, turvallisuutta vahvistavien toimien ja turvallisuuskulttuurin johtamisen toteutumista Suomessa. Aikaisemmasta poiketen strategiaan sisällytetään myös toimeenpanosuunnitelma, jotta tavoitteiden siirtäminen arjen toimintaan voidaan aloittaa heti strategiakauden alusta. Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelma 2022-2026 on valmisteltu sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten, toimintaa johtavien ja valvovien tahojen, poliittisten päättäjien sekä asiakkaiden, potilaiden ja näiden läheisten käyttöön.
 
Strategian visiona on, että Suomi on asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa vuonna 2026. Mallimaaksi pyrkiminen ei tarkoita sitä, että olisimme kansainvälisesti arvioituna paras maa kaikilla turvallisuuden mittareilla. Se tarkoittaa, että otamme käyttöön parhaaseen tutkittuun tietoon perustuvat kansainväliset suositukset niin, että ne hyödyttävät ammattilaisia, potilaita ja asiakkaita kaikissa organisaatioissa kaikilla työskentelyn tasoilla.
Jotta visio voisi toteutua, se on pilkottu neljäksi strategiseksi kärjeksi. Jokaisen kärjen alla on esitetty kolme tavoitetta, joiden toteutuminen konkreettisesti edistää asiakas- ja potilasturvallisuuden toteutumista. Strategiset kärjet, tavoitteet ja toimenpiteet on laadittu siten, että tämä visio on mahdollista saavuttaa.
Liitteet:
Aikataulu
Suomenkieliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 10.12.2021 klo 16.15 mennessä. Ruotsinkieliset versiot julkaistaan mahdollisimman pian ja niiden osalta lausuntoaika jatkuu vastaavasti pidempään.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi kautta.
Lausuntoja voi lähettää myös osoitteeseen kirjaamo.stm@gov.fi. Saatteeseen pyydetään laittamaan diaarinumero VN/5787/2021 sekä STM114:00/2021.
 
Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa.
 
Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne ovat nähtävissä lausuntopalvelu.fi –sivustolla sekä hankerekisterissä. Lausuntopyyntö on nähtävissä myös sosiaali- ja terveysministeriön internetsivuilla osoitteessa https://stm.fi/lausuntopyynnot.
Valmistelijat
Kaisa Halinen, lääkintöneuvos, etunimi.sukunimi@gov.fi, p. +358 295 163 154
Sonja Jantunen, lakimies, etunimi.sukunimi@gov.fi, p. +358 295 163 366
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Ammattikorkeakoulun terveysalan johtajien verkosto    
Apteekkariliitto    
Eksote - Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri    
Erityisvastuualueiden potilasturvallisuuslähettiläät    
Erityisvastuualueiden potilasturvallisuuslähettiläät    
Erityisvastuualueiden potilasturvallisuuslähettiläät    
Erityisvastuualueiden potilasturvallisuuslähettiläät    
Erityisvastuualueiden potilasturvallisuuslähettiläät    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Essote    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
ETENE    
Farmasialiitto    
Fimea    
HALI ry    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS    
Helsingin yliopisto kirjaamo    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto kirjaamo    
Jyväskylän yliopisto kirjaamo    
Kainuun sote    
Kansanterveystyön johtajaverkosto    
Kansanterveystyön johtajaverkosto    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Soite    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Kuluttajaliitto    
Kuntaliitto    
Kuntatyönantajat    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Kymsote    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapin yliopisto kirjaamo    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Lääkitysturvallisuusverkosto    
Lääkäriliitto    
Lääkäripalveluyritykset ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
OTKES    
Oulun yliopisto kirjaamo    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri Siun sote    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri KYS    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Potilasvakuutuskeskus    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri PHHYKY    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Sisäministeriö    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Sosiaalialan osaamiskeskukset    
Sosnet    
Sosnet    
Soste Suomen sosiaali ja terveys ry    
STM kirjaamo    
Suomen Hammaslääkäriliitto    
Suomen Hygieniahoitajat    
Suomen infektioidentorjuntayhdistys ry    
Suomen Lääkäriseura Duodecim    
Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys ry    
Suomen Sairaanhoitajaliitto    
Super    
Säteilyturvakeskus    
Tampereen yliopisto kirjaamo    
Tehy    
Tehy    
Tehy    
THL    
Turun yliopisto kirjaamo    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Vaasan potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Vaasan yliopisto kirjaamo    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Vammaisfoorumi ry    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri TYKS    
Åbo Akademi kirjaamo