Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja toimeenpanosuunnitelman 2022-2026 luonnoksesta

Lausuntopyyntö asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja toimeenpanosuunnitelman 2022-2026 luonnoksesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/5787/2021

Svarstiden gick ut: 16.12.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber om ert utlåtande om det bifogade utkastet till klient- och patientsäkerhetsstrategi och genomförandeplan 2022–2026.
Bakgrund
Att främja klient- och patientsäkerheten och kvaliteten ingår i ansvaret för att ordna social- och hälsovård. Klient- och patientsäkerhetsstrategin styr den finländska social- och hälsovården till en enhetlig säkerhetskultur och främjar genomförandet av den. Beredningsarbetet för den nya klient- och patientsäkerhetsstrategin och genomförandeplanen 2022–2026 inleddes våren 2021. Företrädare för hela social- och hälsovården har i omfattande utsträckning bjudits in för att delta i beredningsarbetet av strategin. Under våren och sommaren 2021 har det ordnats åtta workshoppar kring olika teman för viktigaste intressentgrupperna. För beredningen och styrningen av strategiarbetet har det tillsatts en styrgrupp den 13 april 2021 och styrgruppen har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att bl.a. bistå styrgruppen som operativ aktör.
Målsättningar
Genom den nya klient- och patientsäkerhetsstrategin och genomförandeplanen 2022–2026 främjas genomförandet av delaktighet, åtgärder som stärker säkerheten och ledningen av säkerhetskulturen i Finland. Till skillnad från tidigare innehåller strategin också en genomförandeplan, så att tillämpningen av målen i den dagliga verksamheten kan inledas genast i början av strategiperioden. Klient- och patientsäkerhetsstrategin och genomförandeplanen 2022–2026 har beretts för att användas av yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården, aktörer som leder och övervakar verksamheten, politiska beslutsfattare samt klienter, patienter och deras närstående.
 
Strategins vision är att Finland ska vara ett modelland inom klient- och patientsäkerhet 2026. Strävan efter att vara ett modelland innebär inte att vi i en internationell bedömning är det bästa landet i fråga om alla säkerhetsindikatorer.  Det innebär att vi tar i bruk internationella rekommendationer som baserar sig på bästa tillgängliga forskningsrön så att de gagnar yrkespersoner, patienter och klienter i alla organisationer och på alla nivåer i arbetet. 
För att visionen ska kunna förverkligas har den delats in i fyra strategiska spetsar. Under varje spets anges tre mål, vars genomförande konkret främjar klient- och patientsäkerheten. De strategiska spetsarna, målen och åtgärderna har utarbetats så att denna vision är möjlig att uppnå.
Bilagor:
Tidtabell
Vänligen lämna svenskspråkiga utlåtande senast den 16 december 2021 klockan 16.15.
Svarsanvisningar för mottagare
Lämna i första hand in utlåtandet via tjänsten utlåtande.fi.
Det går också att sända svaren per e-post till adressen kirjaamo.stm@gov.fi. Nämn diarienumret VN/5787/2021 och  STM114:00/2021 i meddelandet.
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.
Alla remissvar är offentliga och de publiceras på webbplatsen utlåtande.fi och i projektregistret.
Begäran om utlåtande finns också på social- och hälsovårdsministeriets webbplats på adressen http://stm.fi/sv/begaran-om-utlatande.
Beredare
Kaisa Halinen, medicinalråd, fornamn.efternamn@gov.fi, tfn +358 295 163 154
Sonja Jantunen, jurist, fornamn.efternamn@gov.fi, tfn +358 295 163 366
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Ammattikorkeakoulun terveysalan johtajien verkosto    
Apteekkariliitto    
Eksote - Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri    
Erityisvastuualueiden potilasturvallisuuslähettiläät    
Erityisvastuualueiden potilasturvallisuuslähettiläät    
Erityisvastuualueiden potilasturvallisuuslähettiläät    
Erityisvastuualueiden potilasturvallisuuslähettiläät    
Erityisvastuualueiden potilasturvallisuuslähettiläät    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Essote    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
ETENE    
Farmasialiitto    
Fimea    
HALI ry    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS    
Helsingin yliopisto kirjaamo    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto kirjaamo    
Jyväskylän yliopisto kirjaamo    
Kainuun sote    
Kansanterveystyön johtajaverkosto    
Kansanterveystyön johtajaverkosto    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Soite    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Kuluttajaliitto    
Kuntaliitto    
Kuntatyönantajat    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Kymsote    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapin yliopisto kirjaamo    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Lääkitysturvallisuusverkosto    
Lääkäriliitto    
Lääkäripalveluyritykset ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
OTKES    
Oulun yliopisto kirjaamo    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri Siun sote    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri KYS    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Potilasvakuutuskeskus    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri PHHYKY    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Sisäministeriö    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Sosiaalialan osaamiskeskukset    
Sosnet    
Sosnet    
Soste Suomen sosiaali ja terveys ry    
STM kirjaamo    
Suomen Hammaslääkäriliitto    
Suomen Hygieniahoitajat    
Suomen infektioidentorjuntayhdistys ry    
Suomen Lääkäriseura Duodecim    
Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys ry    
Suomen Sairaanhoitajaliitto    
Super    
Säteilyturvakeskus    
Tampereen yliopisto kirjaamo    
Tehy    
Tehy    
Tehy    
THL    
Turun yliopisto kirjaamo    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Vaasan potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Vaasan yliopisto kirjaamo    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Vammaisfoorumi ry    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri TYKS    
Åbo Akademi kirjaamo