Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Liikennealan kestävän kasvun ohjelma

Liikennealan kestävän kasvun ohjelma

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/10156/2019

Svarstiden gick ut: 31.12.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikennealan kestävän kasvun ohjelman lähtökohtana on edistää toimialan yritysvetoista innovaatiokehitystä, kansainvälistymistä ja kestävää kasvua. Kestävällä kasvulla tarkoitetaan niin ekologisesti, sosiaalisesti kuin taloudellisesti kestäviin ratkaisuihin perustuvan liiketoiminnan kasvua. Lähestymistapana on ekosysteeminen ajattelu, jossa julkisen ja yksityisen sektorin sekä tutkimusalan yhteisvoimin luodaan tavoitteiden saavuttamista tukeva systemaattinen toimintatapa sekä kehitetään toimialan liiketoimintaekosysteemejä.

Kasvuohjelmassa luodaan alan yhteinen tavoitetila ja tulevaisuuskuva 2030, kuvataan alan osaaminen ja toimintaympäristö, määritellään keskeiset toimenpiteet lähivuosille sekä organisoidaan ohjelman täytäntöönpano ja edistymisen aktiivinen seuranta. Ohjelman avulla luodaan kansallinen viitekehys liikenteen digitalisaation, TKI-toiminnan ja investointien sekä julkisten hankintojen suuntaamiseksi. Se edistää Suomen asemaa kansainvälisesti tunnettuna liikennealan tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan, huippuosaamisen, investointien ja uuden liiketoiminnan edelläkävijänä.
Bakgrund
Liikennealan kansallinen kasvuohjelma 2018 – 2022 päivitetään Liikennealan kestävän kasvun ohjelmaksi. Ohjelmaa ja sen sisältämää toimenpiteet käsittävää tiekarttaa on päivitetty vastaamaan toimintaympäristön muutosta sekä hallitusohjelman tavoitteita.
 
Liikennejärjestelmän tehokkuus ja tuottavuus ovat olennainen osa kansallista kilpailukykyä ja kansalaisten sujuvaa arkea. Liikenne toimii kansantalouden merkittävä ajurina. Suomessa vuonna 2018 liikennealalla ja sitä tukevilla toimialoilla toimi noin 31 000 yritystä, jotka työllistivät arviolta 175 000 henkilöä. Samaan aikaan liikenteen markkinoilla toimivien yritysten liikevaihto oli arviolta yli 70 mrd euroa. Liikenneala on merkittävien teknologisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten murrosten keskellä ja sen uudistuminen pohjautuu pitkälti digitalisaation mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa on tavoitteena yritysten kasvun ja kansainvälistymisen laaja-alainen edistäminen sekä miljardiluokan liiketoimintaekosysteemien synnyn ja kehittymisen tukeminen. Tavoitteena on tehdä Suomesta digitalisaation edelläkävijä. Liikennealan kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan näiden tavoitteiden täytäntöönpanoa liikennesektorilla. Toimenpiteissä on huomioitu myös liikennesektorin päästövähennystavoitteet sekä hallitustavoitteet Suomen hiilikädenjäljen kasvattamiselle.

Ohjelma tukee myös sosiaalisesti oikeudenmukaista, ympäristöllisesti kestävää ja taloudellisesti vastuullista alue- ja kaupunkikehitystä sekä hallitusohjelman kiertotaloustavoitteita erityisesti näihin tukeutuvien liiketoimintamallien kehittymisen kautta. Ohjelmalla vastataan liikenteen toimialan osalta hallitusohjelman työllisyyttä, vientiä ja vientiekosysteemien kehittämistä sekä innovatiivisten julkisten hankintojen hyödyntämistä koskeviin tavoitteisiin.
Målsättningar
Nyt valmistellun liikennealan kestävän kasvun ohjelman päätavoitteena on toimialan investointien ja yritys- ja vientivetoisen kasvun edistäminen julkisen ja yksityisen sektorin sekä tutkimuksen yhteistyönä pohjautuen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviin ratkaisuihin.
 
Kasvuohjelman näkökulmana on kestävän kasvun ratkaisujen kehittäminen ekosysteemisellä yhteistyöllä. Tarkoituksena ei ole keskittyä yksittäisiin liikennehankkeisiin, liikennealan yleiseen kehittämiseen tai liikennepoliittisiin kysymyksiin. Kasvuohjelman fokus on siten lähempänä innovaatio- ja elinkeinopolitiikkaa kuin liikennepolitiikkaa. 
 
Tavoitteena on ohjelman avulla synnyttää Suomeen 5 – 7 uutta aktiivista liikennealan kansainvälistä liiketoimintaekosysteemiä ja 10 000 kestävän kasvun työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä.
 
Liitteet:

Kestävän kasvun ohjelma luonnos lausunnoille final.pdf - Liitteenä kestävän kasvun ohjelman luonnos lausunnoille.

Tidtabell
Lausuntoja pyydetään viimeistään 31.12.2020 tähän lausuntopyyntöön vastaamalla.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Natalia Härkin, työ- ja elinkeinoministeriö, sähköposti: natalia.harkin@tem.fi, puhelin: 029 504 7168
 
Markkinayksikön johtaja, hallitusneuvos Elina Thorström, liikenne- ja viestintäministeriö, sähköposti: elina.thorstrom@lvm.fi, puhelin: 0295 342 393
Sändlista:
Aalto yliopisto    
Business Finland    
Business Oulu    
Business Tampere    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Espoon kaupunki    
ETLA    
Ficom    
Forum Virium Helsinki    
Helsingin seudun liikenne    
Helsingin yliopisto    
Helsinki Business Hub    
Helsinki Graduate School of Economics    
HKL    
Ilmatieteenlaitos    
Jyväskylän kaupunki    
Kela    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja Kuluttajavirasto    
Lahden kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maanmittauslaitos    
Meriteollisuus    
Metropolia ammattikorkeakoulu    
Motiva    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Oulun yliopisto    
Palvelualojen työnantajat PALTA    
Sitra    
SKAL    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Taksiliitto    
Suomen yrittäjät    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto, Verne Liikenteen tutkimuskeskus    
Turku Science Park    
Turun kaupunki    
Vaasan kaupunki    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT)    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
VR    
VTT    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

liikenne

liikennejärjestelmä

innovaatio

liiketoiminta

kestävä kasvu

liikenneala

liiketoimintaekosysteemi