Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ilmailulain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ilmailulain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/19615/2020

Svarstiden gick ut: 16.6.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne hallituksen esityksestä ilmailulain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ilmailulakia, liikenteen palveluista annettua lakia, sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia ja rikoslakia. Vuoden 2009 ilmailulaki kumottaisiin siltä osin kuin se on nykyisen ilmailulain siirtymäsäännöksellä voimassa.
 
Tarkoitus on, että lakimuutokset tulevat voimaan viimeistään 1.1.2022.
Bakgrund
Esityksen valmistelun taustalla on niin sanottua EASA-asetusta (Euroopan unionin siviili-ilmailun turvallisuutta koskeva asetus) täydentävän lainsäädäntöhankkeen yhteydessä esitetyt ilmailulain kehittämistarpeet sekä viranomaisten sittemmin tunnistamat tarpeet. Lisäksi esityksen taustalla on viimeaikaisen EU-sääntelyn kehityksestä johtuvia kehittämistarpeita, kansallisen ilmailusääntelyn systematiikkaan ja lainsäädäntötekniikkaan liittyviä seikkoja sekä ilmailuviranomaisten toimivaltuuksiin liittyviä täsmennystarpeita. Esityksellä myös täydennettäisiin kansallista sääntelyä siten, että se vastaisi YVA-direktiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU, tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista) vaatimuksia.
Målsättningar
Esityksellä päivitettäisiin kansallista ilmailusääntelyä vastaamaan viimeaikaista EU-sääntelyn kehitystä sekä toteutettaisiin useita lainsäädäntöteknisiä täsmennyksiä ja korjauksia. Tavoitteena on kansallisen ilmailusääntelyn selkeyttäminen, viranomaisen toimivaltuuksien täsmentäminen sekä siviili-ilmailun korkean turvallisuustason ylläpitäminen.
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM052:00/2020 - Lisätietoja hankkeesta valtioneuvoston hankeikkunassa

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1139 - EASA-asetus ja sen kieliversiot

Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle viimeistään 20.5.2021.
 
Lausuntokierros alkaa 8.4.2021 ja päättyy 20.5.2021. Ruotsinkielinen lausuntopyyntö toimitetaan mahdollisimman pian ja lausuntoaika on pidempi tältä osin.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi liikenne- ja viestintäministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa asiassa lausuntonsa.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
 
Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi antaa myös sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä liikenne- ja viestintäministeriön diaarinumeroa VN/19615/2020.
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankeikkunassa.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa Sonja Töyrylä, sonja.toyryla(at)lvm.fi, p. 0295 3424 59
Sändlista:
Aeropole Oy    
Aii Airspace Design    
Air Leap    
Airpro Oy    
Babcock Scandinavian Air Ambulance AB, filial i Finland    
BF-Lento Oy    
Budapest Aircraft Service LTD    
Cyberwatch Oy    
DC-yhdistys ry    
Finavia Oyj    
Finnair Oyj    
Finnhems Oy    
Fintraffic Lennonvarmistus Oy    
Fly 7 Finland Oy (Hendell Aviation Oy)    
GI-palvelut    
Heliflite Oy    
Heliwest Oy    
HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS    
HF Helicopters Oy    
Hyvinkään Ilmailukerho    
Ilmatieteen laitos    
Ilmavoimat    
Jetflite Oy    
Joen Service Oy    
JS Aviation    
Jukolan pilotit ry    
Konekorhonen Oy    
KORKEIN HALLINTO-OIKEUS    
Korkein oikeus    
Lappeenrannan Lentoasema Oy    
Lentokoulu Pirkanmaa Oy    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Maa- ja metsätalousministeriö MMM    
Maanmittauslaitos MML    
Maavoima Oy    
Mikkelin kaupunki    
Nordic Regional Airlines Oy    
Nummelan lentokenttäyhdistys ry    
Oikeusministeriö OM    
Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM    
Poliisihallitus    
Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry    
Puolustusministeriö PLM    
Puolustusvoimien pääesikunta    
Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö sr    
RAF-Avia    
Rajavartiolaitos    
Redstone AERO Oy    
River aviation    
Robots Expert Finland    
Rotorway    
RPAS Finland ry    
Salpauslento    
Seinäjoen Lentoasema Oy    
Sisäministeriö SM    
Skärgårdshavets Helikoptertjänst Ab    
Sodankylä Airport Technical Service Oy    
Sosiaali- ja terveysministeriö STM    
Suomen Ilmailuliitto    
Suomen Ilmailumuseo    
Suomen Ilmailuopisto    
Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry    
Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry    
Suomen lentopelastusseura    
Suomen Lentäjäliitto    
Suomen Lentäjäliitto    
Suomen Liikennelentäjäliitto ry    
Suomen moottorilentäjien liitto AOPA Finland    
Suomen Urheiluilmailuopisto Oy    
Swissport Finland Oy    
THL    
TTT Aviation    
Ulkoministeriö (UM)    
Valtioneuvoston kanslia    
WeFly Oy    
Wing Aviation LLC    
VTT    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö