Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Määräysten ja ohjeiden muutos: Henki- ja vahinkovakuutusyhtiön toiminnan aloittaminen ja hallintojärjestelmä

Määräysten ja ohjeiden muutos: Henki- ja vahinkovakuutusyhtiön toiminnan aloittaminen ja hallintojärjestelmä

Diarienummer för begäran om utlåtande: 6/01.00/2019

Svarstiden gick ut: 20.6.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Finanssivalvonta pyytää lausuntoa muutettuihin määräys- ja ohjeluonnoksiin. 

Lausuntopyyntö koskee määräyksiin ja ohjeisiin 6/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiön toiminnan aloittaminen ja hallintojärjestelmä lukuun 5 Liitännäistoiminta sekä lukuun 9 Sopivuus- ja luotettavuusilmoitukset tehtyjä muutoksia.  Muihin kyseisten määräysten ja ohjeiden lukuihin on tehty yksittäisiä teknisiä muutoksia ja sisällön päivityksiä.  
 

Muuttuneet määräykset ja ohjeet on tarkoitus saattaa voimaan lokakuussa 2019.
 
 
Bakgrund
Johdon sopivuus- ja luotettavuusarviointi on yksi olennainen osa vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden hallintojärjestelmää. Voimassa olevan sääntelyn mukaisesti yksittäisen nimitettävän henkilön sopivuus- ja luotettavuusarviointi rakentuu vakuutusyhtiöiden tekemästä nimityspäätöksestä perusteluineen sekä Finanssivalvonnalle toimitettavasta sopivuus- ja luotettavuusilmoituksesta (fit & proper-ilmoitus). Vakuutusyhtiöiden tulee lisäksi varmistaa, että kaikki ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuluvat henkilöt ovat jatkuvasti tehtäviinsä sopivia ja luotettavia.

 
Målsättningar
Lausuntopyynnön kohteena olevilla määräysten ja ohjeiden muutoksilla Finanssivalvonta päivittää ja selkeyttää määräysten ja ohjeiden 6/2015 lukua 5 sekä erityisesti lukua 9. Lukuun 9 tehdyt muutokset yhtenäistävät vahinko- ja henkivakuutusyhtiöihin sovellettavia sopivuus- ja luotettavuusarvioinnin menettelytapoja muiden finanssisektoreiden kanssa.  Finanssivalvonta tulee myös päivittämään vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden käytössä olevia fit & proper -ilmoituslomakkeita. Uudet lomakkeet on tarkoitus ottaa käyttöön, kun muutetut määräykset ja ohjeet tulevat voimaan.   
Liitteet:
Tidtabell
Lausuntoaika päättyy 20.6.2019 klo 23.59
Valmistelijat
Lisätietoja: vastuuvalmistelija, lakimies Katri Jokinen, puhelin 09 183 5393
katri.jokinen(at)finanssivalvonta.fi
Sändlista:
Finanssiala    
Sosiaali- ja terveysministeriö