Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Sveriges åtgärdsprogram för vatten samt den strategiska miljökonsekvensbeskrivningen för Bottenvikens vattendistrikt

Sveriges åtgärdsprogram för vatten samt den strategiska miljökonsekvensbeskrivningen för Bottenvikens vattendistrikt

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/1933/2021

Svarstiden gick ut: 12.4.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Miljöministeriet har tagit emot en underrättelse från Sveriges miljömyndigheter om ett åtgärdsprogram för vatten för Bottenvikens vattendistrikt och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Åtgärdsprogrammets planering baserar sig på EU:s vattenramdirektivet (2000/60/EG). Åtgärdsprogrammet innehåller 59 administrativa åtgärder som myndigheter och kommuner ska genomföra för att miljökvalitetsnormerna kan följas i samtliga vattenförekomster. Programmet ska genomföras under perioden 2021-2027.

I miljöbedömningen tillämpas konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) med tillhörande protokoll om strategiska miljöbedömningar. I Finland är miljöministeriet behörig myndighet för konventionen.
Målsättningar
Med denna begäran om utlåtande ber miljöministeriet myndigheter, invånare och sammanslutningar om utlåtanden och åsikter om åtgärdsprogram för vatten samt den strategiska miljökonsekvensbeskrivningen för Bottenvikens vattendistrikt.
Bilagor:

Toimenpideohjelman yhteenveto_FI.pdf - Perämeren vesipiirin vesiä koskevan toimenpideohjelman yhteenveto suomeksi / Sammanfattningen av förslaget till åtgärdsprogram för vatten 2021 – 2027 för Bottenvikens vattendistrikt på finska

Toimenpideohjelmaehdotus_Bottenvik distrikt SV.pdf - Perämeren vesipiirin vesiä koskeva toimenpideohjelmaehdotus ruotsiksi / Förslag till åtgärdsprogram för vatten för Bottenvikens vattendistrikt på svenska

Ympäristövaikutusten arviointi_toimenpideohjelma Perämeren vesipiiri_FI.pdf - Ympäristöselostus suomeksi / Miljökonsekvensbeskrivning på finska

Ympäristövaikutusten arviointi toimenpideohjelma Perämeren vesipiiri SV.pdf - Ympäristöselostus ruotsiksi / Miljökonsekvensbeskrivning på svenska

Vesienhoitosuunnitelma Bottenvik distrikt 2021 2027 SV.pdf - Perämeren vesipiirin vesienhoitosuunnitelma 2021-2027 ruotsiksi / Förvaltningsplan för vatten 2021—2027 Bottenvikens vattendistrikt på svenska

Ruotsin ymp_viranomaisen kirje 19012021.pdf - Ruotsin ympäristöviranomaisen ilmoitus 19.1.2021 ruotsiksi / Underrättelse från Sveriges miljömyndigheter på svenska 19.1.2021

Toimenpideohjelman tiivistelmä_saame.pdf - Perämeren vesipiirin vesiä koskevan toimenpideohjelman tiivistelmä pohjoissaameksi / Sammanfattningen av åtgärdsprogram för vatten för Bottenvikens vattendistrikt på nordsamiska

Tidtabell
Synpunkter ska lämnas in till miljöministeriet senast måndagen den 12 april 2021 genom att besvara denna begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi.
Svarsanvisningar för mottagare
För att kunna lämna synpunkter ska du som svarar registrera dig som anvandäre i utlåtande.fi och logga in i tjänsten. Mer ingående instruktioner om användningen av tjänsten finns på webbsidan utlåtande.fi på sidan Anvisningar > Bruksanvisningar. Vid behov kan stöd för ibruktagandet av tjänsten begäras per e-post: lausuntopalvelu.om.@om.fi .

Vänligen observera att alla synpunkter är offentliga och att de publiceras i utlåtande.fi. Om du inte kan lämna dina synpunkter i tjänsten utlåtande.fi, kan du också skicka dem per e-post till kirjaamo@ym.fi .
Beredare
Mer information om denna begäran om utlåtande fås av specialsakkunnig Minna Torkkeli, tfn 0295 250 377, fornamn.efternamn@ym.fi .
Sändlista:
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Energiateollisuus ry    
Enontekiön kunta    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Geologian tutkimuskeskus (GTK)    
Kalatalouden keskusliitto    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kolarin kunta    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maataloustuottajain keskusjärjestö MTK ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Muonion kunta    
Natur och Miljö rf    
Paliskuntain yhdistys    
Pellon kunta    
Perämeren kalatalousalue    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat, pääesikunta    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjät    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen metsäkeskus    
Suomen riistakeskus    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Turvetuottajat Ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry    
Suomen WWF    
Suomen ympäristökeskus    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf    
Tornion kunta    
Ulkoministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Vesilaitosyhdistys    
Väylävirasto    
Yli-Tornion kunta