Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/15849/2021

Svarstiden gick ut: 28.2.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
I denna proposition föreslås det att lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet ska ändras.

Enligt vad som föreslås ska det i lagen tas in en bestämmelse om statligt specialunderstöd för åtgärder som främjar utbildningsmässig jämlikhet och likabehandling inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Dessutom föreslås ett bemyndigande att utfärda förordning bli fogat till lagen. Bestämmelser om understödets användningsändamål och om grunderna för beviljande av understöd får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2023.
Bakgrund
I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering har ett program för kvalitets- och jämlikhetsarbete inom den grundläggande utbildningen inletts i syfte att förbättra inlärningsresultaten och minska ojämlikheten. Ett syfte med programmet är att lägga särskild vikt vid den konstaterade ökningen av ojämlikhet inom och mellan skolor, inom stora städer och mellan regioner samt vid kunskapsskillnaderna mellan könen och i fråga om barn och unga med invandrarbakgrund. Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte i december 2019 programmet Utbildning för alla i syfte att genomföra de mål i regeringsprogrammet som gäller småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Verksamhetsmiljön för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen håller på att förändras. Social‐ och hälsovårdsreformen förändrar kommunernas uppgiftsfält och deras ekonomi. Reformen innebär att statsandelsfinansieringen till kommunerna minskar. Skillnaderna mellan kommunerna har vuxit när det gäller deras förutsättningar att ordna basservice. Segregationen mellan och inom regioner är en utmaning för ordnandet av grundläggande utbildning och småbarnspedagogik. När det gäller den grundläggande utbildningen har en särskilt oroväckande signal varit att kunskapsskillnaderna mellan eleverna och skolorna har ökat. Till följd av regional socioekonomisk och etnisk segregation blir den utbildningsmässiga utsattheten regionaliserad på ett sätt som försämrar förutsättningarna för geografiskt och socialt marginaliserade grundskolor att uppnå goda inlärningsresultat. Inom undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde har specialunderstöd för främjande av jämlikhet i utbildningen delats ut sedan 2009 inom ramen för de anslag som det har beslutats om i planen för de offentliga finanserna eller i statsbudgeten. Målen för statsunderstödet och de sätt på vilka det genomförts har varierat under olika regeringsperioder. Småbarnspedagogiken började omfattas av jämställdhetsfinansieringen första gången 2018. Fram till 2021 har finansiering beviljats sammanlagt 18 gånger av antingen undervisnings- och kulturministeriet eller Utbildningsstyrelsen och till ett belopp av totalt cirka 635 miljoner euro. Av detta belopp har cirka 55 miljoner euro anvisats för småbarnspedagogiken och cirka 580 miljoner euro för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Statsunderstödet har använts för att stödja verksamhetsförutsättningarna för skolor som ligger i områden med utmaningar. Understöd har beviljats för att minska storleken på de grupper för allmän undervisning där undervisningen för en eller flera elever som omfattas av intensifierat stöd eller särskilt stöd ordnas helt eller delvis eller där det finns elever som omfattas av specialiserad sjukvård. I april 2021 överlämnade statsrådet en utbildningspolitisk redogörelse till riksdagen. I den utbildningspolitiska redogörelsen dras följande riktlinjer upp för att stärka den utbildningsmässiga jämlikheten genom finansiering: Finansieringen för positiv särbehandling ska göras bestående så att utbildningssystemet får bättre förutsättningar att jämna ut effekterna av den sociala ojämlikheten, bl.a. segregationen inom kommunerna. Lagberedning görs för att revidera finansieringen av den positiva särbehandlingen inom ramen för arbetsgruppsarbetet i utvecklingsprogrammet Utbildning för alla, som eftersträvar kvalitet och jämlikhet inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Genom att jämlikhetsunderstödet görs bestående ökar dess genomslagskraft och förutsägbarhet, så att jämlikhetsåtgärderna kan planeras, förutses och etableras på lokal nivå. Kulturutskottet ansåg i sitt betänkande om den utbildningspolitiska redogörelsen KuUB 19/2021 rd att det behov av att utveckla finansieringssystemet som lyfts fram i redogörelsen är motiverat utifrån forskningsrön. Enligt kulturutskottet är det bra att utveckla utbildningen med stöd av behövliga uppföljningsuppgifter och uppföljningsindikatorer. Vid reformen är det nödvändigt att rikta finansieringen så att behoven hos de enheter som löper risk för utsatthet identifieras på basis av forskningsresultat och att de anvisas tillräckliga resurser för att på ett effektivt sätt avhjälpa de utmaningar som den bristande utbildningsmässiga ojämlikheten medför. Enligt utskottet krävs det för att finansieringen ska räcka till också att finansieringen är tillräckligt långsiktig.
Målsättningar
I denna proposition föreslås det att lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet ska ändras. Enligt vad som föreslås ska det i lagen tas in en bestämmelse om statligt specialunderstöd för åtgärder som främjar utbildningsmässig jämlikhet och likabehandling inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Dessutom föreslås ett bemyndigande att utfärda förordning bli fogat till lagen. Bestämmelser om understödets användningsändamål och om grunderna för beviljande av understöd får utfärdas genom förordning av statsrådet. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2023.
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas senast den 28 februari 2022 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi.
Svarsanvisningar för mottagare
Undervisnings- och kulturministeriet ger er möjlighet att ge ert utlåtande om utkastet till proposition. Också instanser som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande till ministeriet. Utlåtandet kan lämnas på svenska eller finska. Vi ber er lämna in ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor. För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur tjänsten tas i bruk kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi. Alla remissyttranden är offentliga och publiceras på webbplatsen utlåtande.fi och i Statsrådets projektportal (Hankeikkuna).
Beredare
Laura Niemi, regeringssekreterare, laura.niemi@gov.fi, tfn 0295330046
Jenni Nuutinen, specialsakkunnig, jenni.nuutinen@gov.fi, tfn +358 295 330 230
Tommi Karjalainen, undervisningsråd, tommi.karjalainen@gov.fi, tfn 0295330140
 
Sändlista:
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta Etno    
Familia ry    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto    
Hämeenlinnan kaupunki    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto    
Kajaanin kaupunki    
Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (KARVI)    
Kokkolan kaupunki    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Lahden kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Mikkelin kaupunki    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Oulun kaupunki    
Oulun yliopisto    
Palkansaajien tutkimuslaitos    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Porin kaupunki    
Rovaniemen kaupunki    
Seinäjoen kaupunki    
Sivistystyönantajat ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen rehtorit ry    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
TEHY ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Tilastokeskus    
Turun kaupunki    
Turun yliopisto    
Vaasan kaupunki    
Valtiovarainministeriö    
Varhaiskasvatuksen opettajien liitto VOL ry    
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Yksityiskoulujen liitto ry    
Ympäristöministeriö