Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Selvitys järjestöjen varainhankinnan avustamisesta ja tukemisesta valtionavustustoiminnassa

Selvitys järjestöjen varainhankinnan avustamisesta ja tukemisesta valtionavustustoiminnassa

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/20209/2021

Svarstiden gick ut: 7.2.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Organisationsarbetsgruppen i projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten har utrett hur man inom statsunderstödsverksamheten kan bistå och stödja organisationers medelsanskaffning. Arbetsgruppen har gjort en utredning där den granskar metoder som gäller statsunderstöd till organisationer och bedömer konsekvenserna av dessa. Också tryggandet av organisationernas autonomi och säkerställandet av deras verksamhetsbetingelser granskas.

Utredningen baserar sig på arbetsgruppens analys. Gruppen har använt olika informationskällor och metoder för insamling av material, bland annat workshoppar. Finansministeriet begär utlåtanden om utredningen. Dessa kommer att beaktas när arbetsgruppen bereder sina slutsatser och färdigställer utredningen.

Avsikten är att utredningen ska publiceras under vintern. Målet är att ta fram ny information till stöd för statsbidragsmyndigheterna.
Bakgrund
Organisationsarbetsgruppens utredning är ett svar på uppdraget enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering (2019, s. 210) att utreda möjligheten att stödja utvecklandet av icke-statliga organisationers medelsanskaffning i syfte att stärka det civila samhällets resurser. Finansieringsmodellen för de funktioner som finansieras med avkastningen av penningspelsverksamheten ska ses över. Enligt den samförståndspromemoria som gäller detta ska statsunderstödsprojektet sammanställa förslag till utveckling av modellerna för medelsanskaffning. I samförståndspromemorian hänvisas det också till organisationernas autonomi. Arbetsgruppen har till sin utredning fogat ett sammandrag av tryggandet av organisationernas autonomi och säkerställandet av deras verksamhetsbetingelser inom statsunderstödsverksamheten. Sammandraget baserar sig på sammanställningen av information.

Våren 2021 publicerade finansministeriet en rapport från den organisationssektion som var verksam inom statsunderstödsprojektet. I rapporten föreslogs det att praxis för statsunderstöd som gäller organisationers ekonomi ska förenhetligas i den mån det är möjligt. Den utredning som nu är på remiss är förutom en analys av möjligheterna att bistå och stödja organisationers medelsanskaffning i statsunderstödsverksamheten också ett uppdaterat förslag till utveckling och förenhetligande av praxis för statsunderstöd till organisationer till den del frågan blev öppen i den rapport som det hänvisas till ovan.
Målsättningar
Utredningen ger svar på följande frågor:

1. Kan man bistå och stödja organisationers medelsanskaffning och/eller etablering och utveckling av medelsanskaffningen med behovsprövade statsunderstöd?

2. Vilka konkreta metoder kan man tillämpa för att bistå och stödja organisationers medelsanskaffning, och vilka konsekvenser har dessa metoder?

3. Vilka villkor och begränsningar som gäller användningen av statsunderstöd till organisationer kan ändras för att organisationernas soliditet ska stärkas och deras finansiella ställning underlättas i syfte att förbättra organisationernas verksamhetsbetingelser?

Organisationsarbetsgruppen avgränsade utredningen med hjälp av sin kartläggning. Avgränsningen baserar sig på statsunderstödsprojektets mål och uppgifter. Därför granskas i utredningen inte sådana sätt att bistå eller stödja utvecklingen av organisationernas medelsanskaffning som faller utanför statsunderstödsverksamheten.
Länkar:

https://vm.fi/valtionavustustoiminnan-kehittaminen - Valtionavustustoiminnan kehittäminen

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM100:00/2021 - Järjestöjen valtionavustustoimintaa kehittävä työryhmä

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163145 - Järjestöjä koskevat valtionavustuskäytännöt (Valtiovarainministeriön julkaisuja 2021:27)

Bilagor:

Järjestöjen varainhankinnan avustaminen ja tukeminen -raporttiluonnos (lausuntopyyntöversio).pdf - Järjestöjen varainhankinnan avustaminen ja tukeminen valtionavustustoiminnassa -raporttiluonnos

Tidtabell
Begäran om utlåtande publicerades tisdagen den 3 januari 2023. Vi ber er lämna in ert utlåtande senast tisdagen den 7 februari 2023. Remisstiden är fem veckor.
Svarsanvisningar för mottagare
Finansministeriet begär utlåtanden om utredningen. Det går också att ge allmän respons på utvecklingen av statsunderstödsverkamheten.

Utlåtanden kan lämnas antingen av sammanslutningar eller av enskilda personer. Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i webbtjänsten utlåtande.fi. Man behöver inte svara på varje fråga för att lämna in ett utlåtande. Den som lämnar utlåtandet avgör själv vilka frågor utlåtandet ska fokusera på. Utlåtandet kan lämnas på finska eller på svenska.

För att kunna lämna in ett utlåtande i utlåtande.fi måste du registrera dig och logga in i tjänsten. Anvisningar för utlåtandetjänsten finns under fliken Anvisningar.

Begäran om utlåtande skickas till de organisationer som nämns i sändlistan. Begäran om utlåtande får fritt delas vidare. Utlåtandena är offentliga och publiceras förutom i tjänsten utlåtande.fi också på webbsidan för organisationsarbetsgruppens beredningsarbete, där även gruppens mötesprotokoll publiceras. 
Beredare
Mikko Lehtonen, specialsakkunnig
finansministeriet
tfn 0295 160 197
mikko.lehtonen(a)gov.fi

Sammansättningen av den sektion som berett utredningen

ordförande Niklas Wilhelmsson, konsultativ tjänsteman, justitieministeriet
vice ordförande Tuula Lybeck, projektchef, finansministeriet
Artsi Alanne, specialsakkunnig, inrikesministeriet
Hanna Heinonen, direktör, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral
Anu Häkli, specialsakkunnig, miljöministeriet
Tiina Kajakoski, inspektör, utrikesministeriet
Eeva-Liisa Koltta-Sarkkanen, handelsråd, arbets- och näringsministeriet
Caj Lövegren, ledande sakkunnig, statsrådets kansli
Petri Saarukka, specialsakkunnig, försvarsministeriet
Emma Taipale, konsultativ tjänsteman, undervisnings- och kulturministeriet
Tuija Laukkanen, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet
Sara Vänttinen, specialsakkunnig, kommunikationsministeriet

Marita Virtanen, specialsakkunnig, finansministeriet
Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig, justitieministeriet
Sini Lahdenperä, projektchef, justitieministeriet

Sari Aalto-Matturi, verksamhetsledare, MIELI Psykisk Hälsa Finland rf
Esa Aunola, vice ordförande, Kansalaisareena ry
Viveca Hargmark, ordförande, Förbundsarenan rf
Helena Nevalainen, sakkunnig, Suomalaiset kehitysjärjestöt - Finnish Development NGOs Fingo ry
Elina Helmanen, medlem, delegationen för etniska relationer
Juuso Luomala, ekonomi- och förvaltningschef, Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf
Minna Mäenpää, avelschef, Finlands Hippos rf
Perttu Pajukoski, controller, Finlands Olympiska Kommitté rf
Elina Pajula, sekreterare, maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta (landskapens delegation för nätverksorganisationer)
Lea Ryynänen-Karjalainen, verksamhetsledare, vetenskapliga samfundens delegation
Maria Silvennoinen, verksamhetsledare, Suomen Jazzliitto ry
Sändlista:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon liitto    
Etelä-Savon TE-toimisto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta    
EUSA-rahastot    
Förbundsarenan rf    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeen TE-toimisto    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kainuun TE-toimisto    
Kansalaisareena ry    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti    
Kansallisarkisto    
KEHA-keskus    
Kela    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen TE-toimisto    
Kriminaalihuollon tukisäätiö    
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kulta ry    
Kymenlaakson liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin TE-toimisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta    
Museovirasto    
Natur och miljö rf    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Palosuojelurahasto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan liitto    
Pohjois-Karjalan TE-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon TE-toimisto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan TE-toimisto    
Satakuntaliitto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomalaiset kehitysjärjestöt - Fingo ry    
Suomen Akatemia    
Suomen elokuvasäätiö    
Suomen Hippos ry    
Suomen kuntaliitto    
Suomen metsäkeskus    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry    
Suomen olympiakomitea ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen sydänliitto ry    
Taiteen edistämiskeskus    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tieteellisten seurain valtuuskunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Uudenmaan TE-toimisto    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen TE-toimisto    
Vastuullinen lahjoittaminen ry    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

järjestöt

valtionavustus

valtionavustukset

Varainhankinta