Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/1068/2021

Svarstiden gick ut: 13.5.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen. Ministerierna ombeds se till att även ministeriernas förvaltningsområden blir hörda och att lämna förvaltningsområdenas utlåtanden tillsammans med sina egna utlåtanden till finansministeriet.
Bakgrund
Syftet med denna proposition är att genomföra vissa aktuella och behövliga ändringar i statstjänstemannalagen (750/1994).

Genom de ändringar som föreslås i 6 b § i statstjänstemannalagen ser man till att det även fortsättningsvis är så att ett anställningsförhållande till ett ämbetsverk har inletts genom ett offentligt ansökningsförfarande när ett tjänsteförhållande för viss tid blir en ordinarie anställning utan offentligt ansökningsförfarande. Ändringarna stärker också tjänstemannens lagstadgade omställningsskydd vid uppsägning.

Lagens 8 a § gäller de bindningar som ska anmäla av dem som utnämnts till tjänster inom den högsta ledningen inom statsförvaltningen. Där föreslås ändringar som genomför de åtgärdsrekommendationer om tjänstemännens anmälningar om bindningar som Gruppen av stater mot korruption (Greco), Europarådets organ mot korruption, gett Finland under den femte utvärderingsomgången.

I 44 a § i statstjänstemannalagen föreslås en begränsad ändring, dvs. en förlängning av karenstiden enligt karensavtalet till högst tolv månader för dem som utnämnts till tjänster inom statens högsta ledning. Karenslagstiftningen fogades till statstjänstemannalagen vid ingången av 2017. Enligt den respons som finansministeriet fått är den gällande karenstiden på sex månader efter det att tjänsteförhållandet upphört, i synnerhet i fråga om den högsta ledningen, inte i alla situationer tillräckligt lång för att säkerställa att syftet med bestämmelsen förverkligas.

Dessutom föreslås det att några paragrafhänvisningar korrigeras i den gällande lagstiftningen.
Målsättningar
6 a § i statstjänstemannalagen
 
Avsikten är att utveckla rekryteringen inom statsförvaltningen så att den bättre motsvarar ämbetsverkens faktiska behov, kraven på planenlighet för en längre tidsperiod, vid behov den form som förutsätts för projekt och planer och även behoven när projekt genomförs med extern finansiering. Det är då motiverat att genuint tidsbegränsade utnämningar vid behov kan göras för en ännu längre tid än tidigare också utan ett offentligt ansökningsförfarande. De lagstadgade grunderna för att en utnämning för viss tid ska dock alltid vara uppfyllda. Syftet med den föreslagna ändringen av 6 b § 1 mom. i statstjänstemannalagen är att lagstiftningen och andra anvisningar om saken också fortsättningsvis ska bilda en helhet som innebär att endast sådana tjänsteförhållanden för viss tid kan permanentas senare utan ett offentligt ansökningsförfarande där utnämningen har gjorts genom ett sådant förfarande.
 
Syftet med det föreslagna nya 5 mom. i 6 b § i statstjänstemannalagen är att komplettera det lagfästa omställningsskyddet på så sätt att utnämningen kan göras utan offentligt ansökningsförfarande, om en tjänsteman som sagts upp från ett annat statligt ämbetsverk av det som kallas produktionsorsaker och ekonomiska orsaker utnämns till tjänsten under uppsägningstiden. Syftet är tjänstemannen ska ha större möjligheter än enligt gällande lagstiftning att i stället för att bli uppsagd få jobb direkt i nya uppgifter någon annanstans inom statsförvaltningen, även i andra uppgifter än de som hör till den egna tjänsten. Det ska gå smidigare att övergå från ett arbete till ett annat också genom att processen påskyndas och förenklas på det sättet att övergången endast kräver ett beslut av det utnämnande ämbetsverket. Avsikten är tjänstemannens egen aktivitet betonas när det gäller att söka nya arbetsuppgifter i omställningssituationer och därigenom föra in ett nytt förfarande för att fortsätta tjänstemannens anställningsförhållande till staten och på så sätt hålla kvar den specialkompetens som erfaren personal besitter inom statsförvaltningen.

Syftet med ändringarna i 6 b § i statstjänstemannalagen är att införa ett noggrant avgränsat undantag från den lagstadgade huvudregeln för tillsättande av en tjänst, dvs. offentligt ansökningsförfarande, men bara där det är motiverat. När det gäller ansökningsförfarandet för de högsta tjänsterna och sakkunniguppgifterna inom statsförvaltningen är målet att accentuera öppenhet och insyn i utnämningsförfarandet.

8 a § i statstjänstemannalagen

Syftet med ändringen av 8 a § i statstjänstemannalagen är att genomföra Grecos åtgärdsrekommendation till Finland i fråga om innehållet i tjänstemännens redogörelser för sina bindningar och på så sätt göra innehållet i redogörelserna enhetligare så att samma uppgifter begärs av alla tjänstemän som hör till paragrafens tillämpningsområde, oberoende av arbetsuppgifter. Ett ytterligare mål är att utvidga tillämpningsområdet för 8 a § i statstjänstemannalagen till ministrarnas specialmedarbetare i enlighet med Grecos rekommendation till åtgärd. Statsministern, som utnämner specialmedarbetarna, och den föredragande ministern avses således i fortsättningen vid den prövning av bindningar och oberoende enligt 8 c § som föregår utnämningen även ges tillgång till anmälan om bindningar för den som föreslås bli utnämnd till specialmedarbetare.

44 a § i statstjänstemannalagen

Syftet med den föreslagna ändringen i 44 a § i statstjänstemannalagen är att genom en tillräckligt lång karenstid säkerställa att den information som personer med nyckelpositioner inom statsförvaltningens högsta ledning fått inte i ett nytt anställningsförhållande eller en ny verksamhet kan utnyttjas för att skaffa sig själv eller någon annan fördel eller för att skada någon annan. Genom att karenstiden förlängs till högst tolv månader för den högsta ledningen inom statsförvaltningen går det bättre att säkerställa att sådan information som är viktig, sekretessbelagd eller skyddas av bestämmelser vilka i övrigt begränsar offentligheten och som erhållits i anställningsförhållandet har förlorat sin betydelse inom denna tid så att den inte längre kan utnyttjas i det nya anställningsförhållandet. Syftet är att säkerställa att myndighetsverksamheten är opartisk och att öka förtroendet för att myndigheterna är oberoende i sin verksamhet samt att förhindra eventuell korruption när de högsta tjänstemännen övergår till den privata sektorn.

Övriga tekniska ändringar

Genom de föreslagna ändringarna i 36 § 3 mom., 62 § 1 mom. och 69 a § 1 mom. korrigeras de felaktiga paragrafhänvisningarna i den gällande statstjänstemannalagen.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vänligen lämna ert utlåtande till finansministeriet senast den 13 maj 2021.


 
Svarsanvisningar för mottagare
Finansministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen. Ministerierna ombeds se till att även ministeriernas förvaltningsområden blir hörda och att lämna förvaltningsområdenas utlåtanden tillsammans med sina egna utlåtanden till finansministeriet. Även andra än de som nämns nedan i sändlistan kan lämna ett utlåtande.

Utlåtandet ska lämnas in genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi (www.lausuntopalvelu.fi/SV). Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. 
 

Utlåtandena kan vid behov även sändas via VAHVA eller direkt till finansministeriets registratorskontor, valtiovarainministerio@vm.fi. Bifoga då diarienummer VN/1068/2021 till rubriken.

Alla utlåtanden är offentliga.

  
Beredare
Ytterligare information ger Miska Lautiainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 530 212, miska.lautiainen(a)vm.fi
Sändlista:
Ammattiliitto Pro    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkisten- ja hyvinvointialojen liitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsatalousministeriö    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

hallituksen esitys

valtion virkamieslain muuttaminen

virasto

virkamies