Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VM/1686/03.01.00/2018; VM130:00/2018

Svarstiden gick ut: 28.9.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av energiskattelagstiftningen. I propositionen föreslås att man vid beskattningen av uppvärmningsbränslen tar i beaktande koldioxidutsläppen under deras livscykel. Skattestödet för kombinerad produktion av el och värme (CHP) föreslås bli förändrad så att skattestödet beviljas för energiinnehållsskatten i stället för koldioxidskatten. Skatterna på torv och uppvärmningsbränslen föreslås också bli höjda. De föreslagna ändringarna av energibeskattningen ökar skatteintäkterna med 38 miljoner euro. Beskattningen av stora ellager ändras i syfte att undvika dubbel beskattning av el. Energiskatteåterbäringen inom jordbruket för lätt brännolja som konsumerats under år 2018 föreslås bli höjd.
Länkar:

https://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2018/T336.pdf - Esityksessä viitattu selvitys elinkaaripäästöistä on ladattavissa linkistä. VTT:s utredning över livscykelutsläppen (hänvisning i propositionen) kan laddas ner via länken.

Bilagor:

HE energia 2018.docx rev8.docx - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle energiaverolainsäädännön muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle energiaverolainsäädännön muuttamisesta.pdf - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle energiaverolainsäädännön muuttamisesta

Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning.docx - Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Begäran om utlåtande.docx - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen om ändring av energiskattelagstiftningen

Tidtabell
Vi ber er lämna in utlåtandena senast den 2 oktober 2018
Beredare
Leo Parkkonen
Leo.Parkkonen@vm.fi
puh. +358295530372

Jussi Kiviluoto
Jussi.Kiviluoto@vm.fi
puh. +358295530331
Sändlista:
Bioenergia ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Fingrid Oyj    
Greenpeace    
Kemianteollisuus ry    
Koneyrittäjien liitto ry    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maan ystävät ry    
Metsäteollisuus ry    
Puutarhaliitto    
Suomen Biokaasuyhdistys ry    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Lähienergialiitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto ry    
Ympäristöministeriö    
Öljy- ja biopolttoaineala ry