Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeshögskolor samt till undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för yrkeshögskolornas basfinansiering

Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeshögskolor samt till undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för yrkeshögskolornas basfinansiering

Diarienummer för begäran om utlåtande: OKM/56/010/2018

Svarstiden gick ut: 17.12.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Undervisnings- och kulturministeriet begär ert utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeshögskolor samt till undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för yrkeshögskolornas basfinansiering. De föreslagna förordningarna grundar sig på arbetet som har gjorts av gruppen Styrning, finansiering och resurser som möjliggör visionen för högskoleutbildningen och forskningen 2030. Vi ber er sända utlåtandena senast 17.12.2018 med denna blankett.
Länkar:

https://minedu.fi/documents/1410845/4177242/181024_OKM_rahoitusraportti_web.pdf/44cd4514-8627-1ba7-029f-4ab712f40763/181024_OKM_rahoitusraportti_web.pdf.pdf - Taustamuistio: korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030, valmisteluryhmän esitys korkeakoulujen rahoitusmalleista

Bilagor:

VNA ammattikorkeakouluista rahoitus.pdf - Asetusluonnos ammattikorkeakouluja koskevan valtioneuvoston asetuksen muuttamiseesta

OKMA ammattikorkeakoulujen laskentakriteerit.pdf - Asetusluonnos opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen laskentakriteereistä

Statsrådets förordning om yrkeshögskolor.pdf - Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeshögskolor, utkast

UKMf beräkningskriterierna för yrkeshögskolorna.pdf - Undervisnings-och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för yrkeshögskolornas basfinansiering, utkast

Muistio VNA ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli.pdf - Perustelumuistio asetusluonnoksesta valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi

Muistio OKMA ammattikorkeakoulujen laskentakriteerit.pdf - Perustelumuistio opetus- ja kulttuuriministeriön asetusluonnoksesta

AMK_rahoitusmalliesitys_2021_alkaen.pdf - Rahoitusmallikaavio, ehdotus rahoitusmalliksi 2021 alkaen

Tidtabell
Undervisnings- och kulturministeriet ber Er lämna in utlåtanden om förordningsutkasten senast den 17.12.2018
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet lämnas in genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.  

För att lämna in ett utlåtande ska man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten kan användas finns på utlåtande.fi > Anvisningar > Bruksanvisning. Du kan be om hjälp för att använda tjänsten på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi. Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.

Om utlåtande.fi inte kan användas kan utlåtandet skickas till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor till adressen (kirjaamo@minedu.fi) eller per post till PB 29, 00023 Statsrådet.
Beredare
Mer information ger
Undervisningsråd Tomi Halonen, 02953 30095, tomi.halonen@minedu.fi
Undervisningsråd Maarit Palonen, 02953 30243, maarit.palonen@minedu.fi
Undervisningsråd Ulla Mäkeläinen, 02953 30223, ulla.makelainen@minedu.fi
Regeringsråd Matti Sillanmäki, 02953 30193, matti.sillanmaki@minedu.fi
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Akava ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry    
Avaintyönantajat AVAINTA ry    
Centria ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry    
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu    
Helsingin yliopisto    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Itä-Suomen yliopisto    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
KT Kuntatyönantajat    
Kuntaliitto    
Lahden ammattikorkeakoulu    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
Professoriliitto ry    
Saimaan ammattikorkeakoulu    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Sivistystyönantajat ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Akatemia    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry.    
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry    
Suomen yliopistot UNIFI ry    
Suomen Ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Svenska handelshögskolan    
Taideyliopisto    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen teknillinen yliopisto    
Tampereen yliopisto    
Tekniikan akateemiset TEK    
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV)    
Tieteentekijöiden Liitto ry    
Tilastokeskus    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Ry    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan yliopisto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Yliopistojen ja Tutkimusalan Henkilöstöliitto Yhl Ry    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Ämnesord

koulutus

Rahoitus

korkeakoulu

ammattikorkeakoulu

valtionrahoitus

tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminta