Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om småbarnspedagogik

Utkast till regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om småbarnspedagogik

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/1093/2021

Svarstiden gick ut: 5.7.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Undervisnings- och kulturministeriet ber om ert yttrande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik. I propositionen föreslås det att lagen om småbarnspedagogik ändras så att privat daghemsverksamhet blir tillståndspliktig. Privat familjedagvård ska enligt förslaget fortfarande omfattas av anmälningsförfarande.
Bakgrund
Propositionen hänför sig till skrivningen i Sanna Marins regeringsprogram om att privat småbarnspedagogik ska vara tillståndspliktig.
Målsättningar
I propositionen föreslås bestämmelser om tillståndsplikt för privat daghemsverksamhet. Syftet med tillståndsplikten är att säkerställa kvaliteten på och genomförandet av småbarnspedagogiken enligt lagen om småbarnspedagogik samt att stärka den föregripande tillsynen över privat småbarnspedagogik. Syftet med propositionen är också att förtydliga arbetsfördelningen mellan kommunen och tillståndsmyndigheterna samt att på ett tydligare sätt än i den gällande lagstiftningen reglera villkoren för erhållande av tillstånd och för eventuellt förverkande av tillståndet. Syftet med tillståndsplikten är dessutom att förenhetliga regleringen med annan lagstiftning som gäller utbildning, samtidigt som barnets rätt till en trygg småbarnspedagogik i enlighet med gällande normer beaktas. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2023. I propositionen föreslås bestämmelser om en övergångsperiod för redan registrerade serviceproducenter. En serviceproducent som registrerats med stöd av gällande lagstiftning föreslås få ordna eller tillhandahålla daghemsverksamhet till och med den 31 december 2025.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna era yttranden senast den 5.7.2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Undervisnings- och kulturministeriet ger er möjlighet att lämna ett utlåtande om utkastet till förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik. Också instanser som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande till ministeriet. Lämna in ert utlåtande genom att svara på begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
regeringssekreterare Laura Niemi, tfn 050 432 0326
specialsakkunnig Mervi Eskelinen, tfn 02 953 30160
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Espoon kaupunki    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yksityiset päiväkodit HYPRY ry    
Hyvinvointialan liitto ry HALI    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava ry    
Kristiinankaupunki    
KT Kuntatyönantajat    
Kuopion kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Oulun kaupunki    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Raaseporin kaupunki    
Rovaniemen kaupunki    
Sisäministeriön pelastusosasto    
Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ry    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Sotkamon kunta    
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lastenhoitoalan Liitto ry    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Suomen Vanhempainliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutettu    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK    
Turun kaupunki    
Turun seudun yksityiset päiväkodit ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Utsjoen kunta    
Valtiovarainministeriö    
Varhaiskasvatuksen opettajien liitto VOL ry